Теоретико-праксеологічне обгрунтування форм і напрямів реалізації експертної ініціативи під час проведення судово-ветеринарної експертизи

Автор(и)

  • І.В. Яценко доктор ветеренарних наук, професор, провідний науковий співробітник Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.81

Ключові слова:

судова ветеринарна медицина, судово-ветеринарна експертиза, експертна ініціатива, ініціатива судового експерта, ініціатива експертної установи, форми і напрями реалізації, висновок експерта, теорія, практика, судовий експерт

Анотація

У роботі подано теоретико-праксеологічне обґрунтування та деталізовано форми й напрями реалізації експертної ініціативи під час проведення судово-ветеринарної експертизи з урахуванням специфіки предмета й об’єктів останньої.
Сформульовано авторську дефініцію поняття «ініціатива експерта», зміст якої полягає в тому, що це правова категорія, а також явище ініціювання почину суб’єктами судово-експертної діяльності, реалізовуючи право на яку, судовий експерт під час дослідження конкретних об’єктів має можливість вийти за межі експертного завдання, сформульованого суб’єктом призначення судової експертизи у кримінальному провадженні чи суб’єктом його залучення в іншому виді судочинства або суб’єктом її замовлення поза межами судочинства та реалізує цю можливість шляхом формулювання на власний розсуд додаткових фактів і обставин, що мають значення для встановлення істини і викладені у висновку судового експерта, а також це будь-який почин державної спеціалізованої установи, що здійснюється для реалізації політики щодо експертного забезпечення судочинства.
Продемонстровано те, що феномен експертної ініціативи може бути реалізований не лише в кримінальному провадженні, а й в інших видах судочинства і навіть поза його межами. Це, своєю чергою, уможливлює розширення меж компетенції суб’єктів судово-експертної діяльності, відповідно зумовлює розширення частин висновку судового експерта за рахунок доданої дослідницької інформації, що є результатом експертної ініціативи.
Установлено, справи, стосовно яких йому не були поставлені запитання, та інші його починання, передбачені правом судового експерта на експертну ініціативу, що здійснюються під час реалізації професійних функцій для експертного забезпечення правосуддя.
Установлено, що доказова сила висновку експерта від реалізації судовим експертом права на ініціативу збільшиться. Судовий експерт використовує це право виключно у випадку суттєвого, іноді вирішального значення для розслідування правопорушення.
Стверджується, що установлені судовим експертом у межах реалізації ним права на ініціативу експерта фактичні дані та обставини мають таке ж доказове значення, що й відповіді на прямі запитання суб’єкта призначення судової експертизи чи залучення судового експерта, викладені в його висновку.

Посилання

Сімакова-Єфремян Е.Б. Про необхідність удосконалення законодавства щодо здійснення судово-експертної діяльності в Україні. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків, 2019. Вип. 19. С. 118–129. DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.09 (дата звернення: 09.06.2023).

Ottinger T., Rasmusson B., Segerstad C.H.A., Merck M., Goot F.V.D., Olsen L., GavierWiden D. Forensic veterinary pathology, today’s situation and perspectives. 2014. Vol. 175. Is. 18. DOI: 10.1136/vr.102306 (дата звернення: 09.06.2023).

Nation P.N. Forensic submissions in a diagnostic pathology practice: A 10-year review. Can Vet. J. 2021. Vol. 62. Is. 4. Рр. 384–388.

Frederickson R. Demystifying the Courtroom: Everything the Veterinary Pathologist Needs to Know About Testifying in an Animal Cruelty Case. 2016. Vol. 53. Is. 5. Рр. 888–893. DOI: 10.1177/0300985816647439 (дата звернення: 09.06.2023).

Лемішевський В. Судово-ветеринарна експертиза трупа собаки із ознаками насильницької смерті: огляд випадку. Conference «Modern Methods of Diagnostic, Treatment and Prevention in Veterinary Medicine&quot». (Lviv, November 18–19, 2021). Львів, 2021. С. 98-99. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/conference/article/view/4515 (дата звернення: 09.06.2023).

Париловський О.І., Яценко І.В., Богатирьова А.М. Судово-ветеринарна характеристика ознак шкоди, заподіяної здоров’ю тварини середньої тяжкості. German International Journal of Modern Science. 2021. № 4. С. 70–75. DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-1-70-75 (дата звернення: 09.06.2023).

Bartelink E.J., Clinkinbeard S., Spessard C., Kilmartin A., Spangler W.L. Documenting non-accidental injury patterns in a dog abuse investigation: A collaborative approach between forensic anthropology and veterinary pathology. J. Forensic Sci. 2022. Vol. 67. Is. 2. Р. 756–765. DOI: 10.1111/1556- 4029.14948 (дата звернення: 09.06.2023).

Araújo D., Lima C., Mesquita J.R., Amorim I., Ochôa C. Characterization of Suspected Crimes against Companion Animals in Portugal. Animals (Basel). 2021. Vol. 11. Is. 9. DOI: 10.3390/ani11092744 (дата звернення: 09.06.2023).

Newbery S.G., Cooke S.W., Martineau H.M. A Perspective on Veterinary Forensic Pathology and Medicine in the United Kingdom. Vet. Pathol. 2016. Vol. 3. Is. 5. Рр. 894–897. DOI: 10.1177/0300985816654527 (дата звернення: 09.06.2023).

Biedermann A., Kotsoglou K.N. Decisional Dimensions in Expert Witness Testimony – A Structural Analysis. Front Psychol. 2018. Vol. 31. Is. 9. Art. 2073. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02073 (дата звернення: 09.06.2023).

Kritchevsky J. Adding evidence-based medicine to forensic evidence. Vet. J. 2014. Vol. 199. Is. 3. Рр. 315-316. DOI: 10.1016/j.tvjl.2013.10.039 (дата звернення: 09.06.2023).

Munro R. Viewpoint: Integrity and Limitations of Forensic Veterinary Evidence. J. Comp. Pathol. 2022. 199. Рр. 86-87. DOI: 10.1016/j.jcpa.2022.10.003 (дата звернення: 09.06.2023).

Полянський А.О. Критерії оцінювання ефективності взаємодії судово-експертних установ з правоохоронними органами. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Вип. 7. С. 236– 240. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/pravo/7_spec_2019/236-240.pdf (дата звернення: 09.06.2023).

Щербанюк Д.В. Теорія та практика реалізації експертної ініціативи у кримінальному провадженні: автореф. дис. …к.ю.н. / 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Харків, 2019. 19 с. URL: https://ndekc-zakarpattya.org/science/758/ (дата звернення: 09.06.2023).

Щербанюк Д.В. Поняття та зміст експертної ініціативи у кримінальному судочинстві. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2017. № 2 (77). С. 95–101. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/966cf4a7-6c2d-4ba8-baec-947932026f0c (дата звернення: 09.06.2023).

Щербанюк Д. Реалізація судовим експертом права на ініціативу в кримінальному провадженні. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2018. С. 181– 185. URL: http://www.jurnaluljuridic.md/index.php/main/article/view/939 (дата звернення: 09.06.2023).

Щербанюк Д.В. Формування в судового експерта внутрішнього переконання про доцільність реалізації права на експертну ініціативу. Науковий юридичний журнал. 2018. № 4. С. 295–300. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prno_2018_4_47 (дата звернення: 09.06.2023).

Щербанюк Д.В. Деякі особливості використання на досудовому розслідуванні висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті Заслуженого професора М.С. Бокаріуса (Харків, 20 грудня 2016 р.). Харків, 2016. С. 313–315. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/08_11_2017/pdf/106.pdf (дата звернення: 09.06.2023).

Щербанюк Д.В. Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу. Право і безпека. 2017. № 3 (66). С. 92–97. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0ae12d93-be9c-4201-94ae-ca1f00028737/content (дата звернення: 09.06.2023).

Дудич А.В. Експертна ініціатива у кримінальному провадженні України. Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика: матли наук.-практ. інтернет-конф. 8 жовт. 2014 р. URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=900%3A041014-10&catid=107%3A5-1014&Itemid=132 (дата звернення: 09.06.2023).

Шумаєв Д.Г. Активна процесуальна позиція експерта. Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 72. С. 489–497. URL: http://www.apdp.in.ua/v72/70.pdf (дата звернення: 09.06.2023).

Недашківська О.А. Феномен поняття «експертна ініціатива» та сучасні проблеми її реалізації в цифровому суспільстві. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2020. № 22. С. 201–210. DOI: 10.32353/khrife.2.2020.15 (дата звернення: 01.06.2023).

Недашківська О.А., Недашківська Т.Є. Експеримент як засіб дослідження конгніції судового експерта щодо експертної ініціативи. Криміналістичний вісник. 2022. № 1 (37). С. 79–89. DOI: 10.37025/1992-4437/2022-37-1-79 (дата звернення: 01.06.2023).

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: Перун, 2009. 1736 с. (дата звернення: 04.06.2023).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651– VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 09.06.2023).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618– IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618–15#Text (дата звернення: 09.06.2023).

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 № 1798–XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798–12#Text (дата звернення: 09.06.2023).

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 09.06.2023).

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 20.02.2023).

Інструкція про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень. Затверджено наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0001-13-n1426.12.2012 № 1950/5). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 09.06.2023).

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертъних установах. Затверджено наказом Міністерства юстиції України 12.12.2011 р. № 3505/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 р. за № 1431/20169. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text (дата звернення: 09.06.2023).

Бойцов А.А. Право экспертной инициативы с позиции юридической герменевтики. Теория и практика судебной экспертизы. 2019. Т. 14. № 2. С. 115–127. DOI: 10.30764/1819-2785-2019-14-2-115-127 (дата звернення: 09.06.2023).

Тертишник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі. Дн.: Юрид. акад. МВС України, Арт-Прес, 2002. 432 с.

Щербанюк Д.В. Щодо змісту поняття експертної ініціативи у кримінальному провадженні. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Харків, 2017. С. 191–194. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/389f1a33-b08f4615-9d71-9aa2c109ca97 (дата звернення: 09.06.2023).

Щербанюк Д.В. Щодо змісту експертної ініціативи у судочинстві. Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики. Харків, 2017. С. 218-219. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/21_11_2018/pdf/103.pdf (дата звернення: 09.06.2023).

Про судово-експертну діяльність в Україні: проєкт закону України від 30.03.2017 № 6264. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61469 (дата звернення: 09.06.2023).

Ревака В.М. Форми використання спеціальних пізнань в досудовому провадженні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2006. 197 с.

Ковальов В.В. Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2007. 228 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A5893.9(4%D0%A3%D0%9A%D0%A0)41$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20 (дата звернення: 09.06.2023).

Яценко І.В. Правовий статус судово-ветеринарного експерта як суб’єкта судово-експертної діяльності в контексті новітнього законодавства України. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2022. Вип. 4 (29). С. 68–109. DOI: 10.32353/khrife.4.2022.04 (дата звернення: 09.06.2023).

Порядок вилучення об’єктів судово-ветеринарної експертизи з трупа тварини для лабораторних досліджень: методичні рекомендації / І.В. Яценко, Р.Г. Казанцев. Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», 2021. 51 с.

Яценко І.В. Предмет судово-ветеринарної експертизи та його значення в теорії і практиці судової експертизи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Серія: Право. Вип. 73, ч. 2. С. DOI: 10.24144/2307-3322.2022.73.55 (дата звернення: 09.06.2023).

Словник української мови: в 11 томах. Т. 4, 1973. С. 189. URL: ttps://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F (дата звернення: 01.06.2023).

Yatsenko I. Principles of forensic expert activities in Ukraine and their implementation in forensic veterinary research. Archives of Criminology and Forensic Sciences. 2022. № 1 (5). С. 115–142. DOI: 10.32353/acfs.3.2021.0 (дата звернення: 01.06.2023).

Яценко І.В. Проблеми укладання уповноваженою особою постанови про призначення судово-ветеринарної експертизи та шляхи їх вирішення. Форум Права. 2022. Вип. 73, № 2. С. 6–21. DOI: 10.5281/zenodo.6471059 (дата звернення: 01.06.2023).

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки і призначення судових експертиз (Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 09.06.2023).

Яценко І.В. Проблеми використання спеціальних ветеринарних знань під час огляду трупа тварини на місці події та шляхи їх вирішення. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С. 485–505. DOI: 10.32782/2524-0374/2023-1/114 (дата звернення: 09.06.2023).

Сімакова-Єфремян Е.Б. Інтеграційні процеси в судовій експертизі: сутність та проблемні питання комплексних досліджень. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 16. Харків, 2016. С. 172–183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2016_16_25 (дата звернення: 09.06.2023)

Силенок К.П., Грошева О.Ю. До питання про комплексні судові експертизи встановлення факту контактної взаємодії. Вісник ХНУВС–Bulletin of KhNUIA. 2020. № 4 (91). С. 305–313. DOI: 10.32631/v.2020.4.29 (дата звернення: 09.06.2023).

Постанова Пленуму Верховного суду України № 8 від 30 травня 1997 р. «Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах». Судові експертиз в Україні: зб. нормат. актів. Київ: Юрінком Інтер, 2002. С. 23–29. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Яценко І.В. Можливості судово-ветеринарної експертизи у забезпеченні відшкодування шкоди, завданої внаслідок ведення агресивної війни. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 грудня 2022 р.). Київ: Університет «Україна», 2022. C. 510–514. URL: https://kndise.gov.ua/conferenceua-2022/ (дата звернення: 01.06.2023).

Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні: монографія. Харків: В деле, 2015. 560 с. (дата звернення: 09.06.2023).

Яценко І.В. Вплив новітніх наукових здобутків Харківської наукової школи судово-ветеринарних експертів на ефективність призначення та проведення судово-ветеринарної експертизи. Progressive research in the modern world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2023. Pp. 25–47. URL: https://sciconf.com.ua/wp-content/uploads/2023/03/PROGRESSIVE-RESEARCH-IN-THEMODERN-WORLD-2-4.03.23.pdf (дата звернення: 09.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність