Роль МАГАТЕ у становленні міжнародних стандартів використання атомної енергії (ретроспективний аналіз)

Автор(и)

  • І.О. Лесь кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0596-3749

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.88

Ключові слова:

Статут МАГАТЕ, ООН, стандарти безпеки, конвенції, Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, Паризька конвенція про відповідальність перед третіми особами в галузі ядерної енергії

Анотація

Парадоксально, але мирне використання ядерної енергії та всі перспективи, які вона відкриває для людства, часто співіснують із перспективою розповсюдження ядерної зброї та ядерної війни. Це складне сприйняття зрозуміле: матеріали, знання та досвід, необхідні для виробництва ядерної зброї, загалом не відрізняються від тих, які необхідні для виробництва ядерної енергії та проведення ядерних досліджень.
Тому забезпечення мирного та безпечного використання ядерної енергії завжди було в центрі уваги міжнародної спільноти. Підхід визначається комплексом національних і міжнародних заходів. Загально прийнято, що основна відповідальність за регулювання використання ядерної енергії лежить на національних органах влади, але очевидним є і той факт, що інші країни також можуть постраждати. Таким чином, як і багато інших видів людської діяльності з потенційно транскордонними наслідками, регулювання ядерної енергії вимагає залишкової, а в деяких випадках спільної відповідальності з боку міжнародного співтовариства для забезпечення гармонізації стандартів, узгодження та об’єднання ресурсів і послуг, а також співпраці щодо регулювання цієї іяльності.
У зв’язку з цим МАГАТЕ та інші міжнародні і регіональні організації виконують роль координаційних центрів. У статті II Статуту МАГАТЕ зазначається, що організація має прагнути прискорити та збільшити внесок атомної енергії у світовий мир, здоров’я та процвітання та забезпечувати, наскільки це можливо, допомогу на запит. Нагляд або контроль МАГАТЕ не повинні використовуватися для досягнення будь-яких військових цілей.
Результатом міжнародного співробітництва у сфері ядерної енергетики за останні шість десятиліть стали юридично обов’язкові норми та консультативні стандарти та правила. У цій статті викладено цю глобальну правову основу для безпечного та мирного розвитку ядерної енергетики. Зокрема, йдеться про ядерну безпеку, радіаційний захист, поводження з радіоактивними відходами, транспортування радіоактивних матеріалів, аварійну допомогу та планування, цивільну відповідальність за ядерну шкоду, фізичний захист ядерного матеріалу, збройний напад на ядерні об’єкти, гарантії та контроль, що здійснюються та забезпечуються МАГАТЕ.

Посилання

З досвіду реалізації основоположних принципів фізичного захисту ядерних установок, ядерних та інших радіоактивних матеріалів. URL: 519-ТекÑÑÑÑаÑÑÑ-814-1-10-20201029.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. ХХ - поч. ХХІ ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. – Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. – 235 с.

ООН: Міжнародне агентство з атомної енергії. URL: https://intent.press/publications/world/2022/oon-mizhnarodneagentstvo-z-atomnoyi-energiyi/ (дата звернення 01.07.2023).

Статут Міжнародного агентства атомної енергії. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_164#Текст (дата звернення 01.07.2023).

Науковий комітет ООН з дій атомної радіації. URL: https://vienna.mfa.gov.ua/ustanovi-oon-u-vidni/naukovij-komitet-oonz-diyi-atomnoyi-radiaciyi (дата звернення 01.07.2023).

Норми безпеки МАГАТЕ. URL: https://www.iaea.org/uа/resursy/normy-bezopasnostiм (дата звернення 01.07.2023).

Радіаційний захист і безпека джерел випромінювання: міжнародні основні стандарти безпеки. URL: https://www.iaea.org/publications/8930/radiation-protection-andsafety-of-radiation-sources-internationalbasic-safety-standards (дата звернення 01.07.2023).

Основні міжнародні стандарти безпеки щодо захисту від іонізуючого випромінювання та безпеки джерел радіації. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_152685.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Заходи Агентства з охорони здоров’я та безпеки. URL: https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/agencyshealth-and-safety-measures (дата звернення 01.07.2023).

Основні норми безпеки радіаційного захисту. URL: https://gnssn.iaea.org/Superseded%20Safety%20Standards/Safety_Series_009_1982.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Огляд програми стандартів ядерної безпеки (NUSS). URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull21-2/212_302001317.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Кодекс поведінки щодо безпеки радіоактивних джерел. URL: https://www.iaea.org/topics/codes-of-conduct (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція про ядерну безпеку. Конвенція, Міжнародний документ від 17.06.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_023#Текст (дата звернення 01.07.2023).

Довідка про аварію на острові Три Майл. URL: https://www.nrc.gov/reading-rm/doccollections/fact-sheets/3mile-isle.html (дата звернення 01.07.2023).

Про ратифікацію Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допомогу у разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації. Указ Президії Верховної Ради Української РСР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3339-11#Текст (дата звернення 01.07.2023).

Північна угода про взаємну надзвичайну допомогу у зв’язку з радіаційними аваріями. URL: https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/nordicmutual-emergency-assistance-agreementconnection-radiation-accidents (дата звернення 01.07.2023).

Програма стандартів безпеки радіоактивних відходів (Radwass). URL: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/26/011/26011869.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Основні принципи безпеки. URL: https://www.iaea.org/publications/7592/fundamental-safety-principles (дата звернення 01.07.2023).

Кодекс практики міжнародного транскордонного переміщення радіоактивних відходів. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull32-4/32402682831.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Антарктичний договір або договір про Антарктику. URL: https://necu.org.ua/antarktychnyj-dogovir-abo-dogovir-proantarktyku/ (дата звернення 01.07.2023).

Міжнародна конвенція по запобіганню розвитку процесу з суден 1973 року. Конвенція, Протокол, Міжнародний документ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_009#Текст (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція про запобігання забрудненню моря з наземних джерел. URL: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800c34d (дата звернення 01.07.2023).

Програма скоординованих досліджень і нагляду за навколишнім середовищем, пов’язаних із захороненням радіоактивних відходів у морі - Остаточний звіт CRESP. URL: https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_13038/co-ordinated-research-and-environmentalsurveillance-programme-related-to-seadisposal-of-radioactive-waste-cresp-finalзвіт?деталі=правда (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція про охорону середземного моря від забруднення 1976 р. URL: https://cyclop.com.ua/content/view/1138/58/1/4/ (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція про захист морського середовища району Балтійського моря 1992 року (Ґельсинська конвенція). URL: https://regulation.gov.ua/documents/id202826 (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція про захист природних ресурсів і навколишнього середовища південно-тихоокеанського регіону. URL: https://www.ecolex.org/details/treaty/conventionfor-the-protection-of-the-natural-resourcesand-environment-of-the-south-pacificregion-tre-000892/ (дата звернення 01.07.2023).

Бамакська конвенція. URL: https://www.unep.org/explore-topics/environmentalrights-and-governance/what-we-do/meeting-international-environmental (дата звернення 01.07.2023).

Принципи безпеки поводження з радіоактивними відходами. URL: https://www.iaea.org/publications/5192/principles-ofradioactive-waste-management-safetyfundamentals (дата звернення 01.07.2023).

Правила безпечного транспортування радіоактивних матеріалів. URL: https://gnssn.iaea.org/Superseded%20Safety%20Standards/Safety_Series_006_1961.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Міжнародна конвенція про охорону людського життя на морі 1974 року (СОЛАС-74). Міжнародний правовий акт. URL: https://marad.gov.ua/ua/npa/mizhnarodnakonvenciya-pro-ohoronu-lyudskogo-zhittyana-mori-1974-roku-solas-74 (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=00O5WDC64C (дата звернення 01.07.2023).

Кодекс безпечного перевезення опроміненого ядерного палива, плутонію та високоактивних радіоактивних відходів у контейнерах на борту суден (Кодекс INF) та Керівні принципи розробки планів аварійних дій на борту суден для суден, що перевозять матеріали, що підпадають під дію Кодексу INF. URL: https://digitallibrary.un.org/record/413770?ln=ar (дата звернення 01.07.2023).

Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. https://ips.ligazakon.net/document/MU97412 (дата звернення 01.07.2023).

Паризька конвенція про відповідальність перед третіми особами в галузі ядерної енергії (Паризька конвенція або ПК). URL: https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_20196/paris-convention-on-third-partyliability-in-the-field-of-nuclear-energyparis-convention-or-pc (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція від 31 січня 1963 р., яка доповнює Паризьку конвенцію від 29 липня 1960 р. (Брюссельська Додаткова Конвенція) із змінами, внесеними Додатковим протоколом від 28 січня 1964 р. та Протоколом від 16 листопада 1982 р. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30062851 (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція про відповідальність операторів атомних суден. Брюссель, 25 травня 1962 р. URL: https://www.jstor.org/stable/2196215 (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція про цивільну відповідальність у сфері морських перевезень ядерного матеріалу (NUCLEAR). URL: https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Convention-relating-to-Civil-Liability-inthe-Field-of-Maritime-Carriage-of-NuclearMaterial-(NUCLEAR).aspx (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду спричинену космічними об’єктами. URL: https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_26_2777E.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу (CPPNM) і поправка до неї. URL: https://www.iaea.org/publications/documents/conventions/conventionphysical-protection-nuclear-materialand-its-amendment (дата звернення 01.07.2023).

Додаткові протоколи I і II до Женевських конвенцій. URL: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/additionalprotocols-1977.htm (дата звернення 01.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право