Міжнародно-правовий механізм захисту екологічних прав корінних народів

Автор(и)

  • І.С. Воєводін аспірант, викладач кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3026-474X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.89

Ключові слова:

«довкілля», «екологічні права», «захист», «корінні народи», «навколишнє середовище», «права людини»

Анотація

У статті досліджено особливості міжнародно-правового механізму захисту екологічних прав корінних народів. Акцентовано увагу на особливій вразливості корінних народів та громад до погіршення стану довкілля та зміни клімату через їхній тісний зв’язок із навколишнім середовищем, землею та природніми ресурсами. Проаналізовано низку універсальних міжнародно-правових актів, які безпосередньо стосуються захисту екологічних прав корінних народів, як-от Конвенція МОП № 107 про захист та інтеграцію корінного та іншого населення 1957 р., Конвенція МОП № 169 про корінні народи та народи, які ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах 1989 р., Декларація ООН про права корінних народів 2007 р. тощо. Висвітлено діяльність таких органів і спеціальних процедур ООН як Комітет ООН з прав людини, Комісія міжнародного права ООН, Постійний форум з питань корінних народів, Спеціальний доповідач з прав людини і навколишнього середовища, Спеціальний доповідач з прав корінних народів щодо заохочення і захисту прав корінних народів в екологічній сфері.
Увагу приділено регіональним системам захисту екологічних прав корінних народів. Проаналізовано положення низки відповідних регіональних міжнародно-правових актів: Американська конвенція з прав людини 1969 р., Резолюція організації американських держав «Про особливий захист корінного населення. Дії щодо боротьби з расизмом і расовою дискримінацією» 1972 р., Американська декларацію прав корінних народів 2016 р., Резолюція Міжамериканської комісії з прав людини № 3/21 «Надзвичайна кліматична ситуація: обсяг міжамериканських зобов’язань щодо прав людини» 2021 р., Африканська хартія прав людини і народів 1981 р., Резолюція «Про права громад корінних народів в Африці» 2000 р., Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 2400 «Боротьба з нерівністю у праві на безпечне, здорове та чисте довкілля» 2021 р. тощо. Охарактеризовано особливості інституційного механізму та висвітлено релевантну прецедентну практику Африканської та Міжамериканської систем захисту прав людини щодо захисту порушених екологічних прав корінних народів. Відповідно до означеної проблематики було вироблено відповідні висновки і рекомендації.

Посилання

UNHCHR Leaflet No 10: Indigenous Peoples and the Environment. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuideIPleaflet10en.pdf (дата звернення: 21.07.2023).

Indigenous peoples and environment. URL: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/environment.html (дата звернення: 16.04.2023).

Galárraga M. Exploring the connection between indigenous peoples’ human rights and international environmental law. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política. 2018. Vol. 9, N°2. Pp. 92–153.

Про корінні народи України : Закон України від 01.07.2021 р. № 1616-IX: станом на 31 берез. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text (дата звернення: 21.07.2023).

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Resolution A/61/295 adopted by the General Assembly on 13 September 2007). URL: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf (date of access: 10.07.2023).

Самойленко Є. Поняття «корінний народ» та питання визнання статусу корінних народів у міжнародному праві. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 209–212.

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REV,en,C169,/Document (date of access: 28.05.2023).

Ford J.D., King N., Galappaththi E.K., Pearce T., McDowell G., Harper S.L. The Resilience of Indigenous Peoples to Environmental Change. One Earth. 2020. Volume 2, Issue 6. Pp. 532–543.

Who are indigenous peoples? URL: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf (date of access: 28.05.2023).

Watters, L. Indigenous Peoples and the Environment: Convergence from a Nordic Perspective. UCLA Journal of Environmental law and Policy. 2002. 20(2). Pp. 237–304.

Graham. L, Friederichs, N. Indigenous Peoples, Human Rights, and the Environment. Yale Human Rights and Environment Dialogues Report. 2011. No. 12-01. URL: https://ssrn.com/abstract=1979745 (date of access: 15.07.2023).

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107). URL: www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107 (date of access: 23.04.2023).

Understanding the Indigenous and Tribal People Convention, 1989 (No. 169). Handbook for ILO Tripartite Constituents. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_205225.pdf (date of access: 22.07.2023).

Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment A/HRC/37/59. URL: https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/37/59&Lang=E (date of access: 27.05.2023).

Draft Principles on Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts (adopted by the International Law Commission at its 73rd session in 2022). URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/8_7_2022.pdf (date of access: 13.07.2023).

Introduction to the Human Rights Committee. URL: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/introduction-committee (date of access: 10.07.2023).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#-Text (дата звернення: 29.05.2023).

Chief Bernard Ominayak and Lubicon Lake Band v. Canada (CCPR/C/38/D/167/1984): Decision of the UN Human Rights Committee (HRC), 26 March 1990. URL: https://juris.ohchr.org/casedetails/665/en-US (date of access: 30.04.2023).

UN Human Rights Committee, General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities) 1994. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F21%-2FRev.1%2FAdd.5&Lang=en (date of access: 21.07.2023).

Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System. Fact Sheet No. 9/ Rev.2. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/fs9Rev.2.pdf (date of access: 05.05.2023).

Sessions of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). URL: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/sessions.html (date of access: 28.05.2023).

Human Rights Council resolution A/HRC/ RES/51/16. Human rights and Indigenous Peoples: mandate of Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples. URL: https://daccess-ods.un.org/tmp/7174226.6416547.html (date of access: 24.04.2023).

Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples A/HRC/36/46. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/330/97/PDF/G1733097.pdf?OpenElement (date of access: 12.07.2023).

Grote R. On the Fringes of Europe: Europe’s Largely Forgotten Indigenous Peoples. American Indian Law Review. 2006. Vol. 31, No. 2. Pp. 425–443.

The Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities of 1 February 1995. URL: https://rm.coe.int/16800c10cf (date of access: 26.04.2023).

Parliamentary Assembly Resolution 2400 (2021). Combating inequalities in the right to a safe, healthy and clean environment. URL: https://pace.coe.int/en/files/29523/html (date of access: 26.04.2023).

Heinämäki L. Chapter 10: Indigenous peoples’ environmental human rights - from objects of protection towards stewardship: assessment of current international standards. Research Handbook on the International Law of Indigenous Rights. 2022. Pp. 169–201.

Lixinski L. Regional Indigenous Rights and the (Dis)Contents of Translation: A View from Latin America). Research Handbook on the International Law of Indigenous Rights. Edward Elgar, 2022. Pp. 12–26.

IACHR Resolution on Special Protection for Indigenous Populations. Action to Combat Racism and Racial Discrimination, OEA/Ser.L/V/ II/.29 Doc. 41 rev., 1973. URL: https://www.oas.org/en/sla/docs/ag03787E01.pdf (date of access: 21.07.2023).

Fourth Report on the Situation of Human Rights in Guatemala. Inter-American Commission of Human rights, OEA/Ser.L/V/II.83, 1993. URL: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala93eng/chapter.3.htm (date of access: 25.04.2023).

IACHR: Rapporteurship on the Rights of Indigenous Peoples. URL: https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/r/DPI/default.asp (date of access: 20.07.2023).

A 17-Year Wait Pays off for Indigenous Peoples. URL: https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-075/16 (date of access: 23.04.2023).

American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples AG/RES.2888 (XLVI-O/16) (June 15, 2016). URL: https://www.oas.org/en/sare/documents/DecAmIND.pdf (date of access: 23.04.2023).

IACHR Resolution No. 3/2021. Climate Emergency: Scope of Inter-American Human Rights Obligations. URL: https://www.oas.org/en/iachr/decisions/pdf/2021/resolucion_3-21_ENG.pdf (date of access: 05.07.2023).

IACHR: Rapporteurship on the Rights of Indigenous Peoples. Thematic Reports URL: https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/IACHR/R/DP I/InformesTematicos.asp (date of access: 29.07.2023).

Indigenous People’s Traditional Knowledge Must Be Preserved, Valued Globally, Speakers Stress as Permanent Forum Opens Annual Session. URL: https://press.un.org/en/2019/hr5431.doc.htm (date of access: 21. 07.2023).

Сase of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v Nicaragua. Inter-American Court of Human Rights, Judgment of 31 August 2001. URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf (date of access: 21.04.2023).

Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Inter-American Court of Human Rights, Judgment of 17 June 2005. URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_ing.pdf (date of access: 22.07.2023).

American Convention on Human Rights (adopted at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights, San José, Costa Rica, 22 November 1969). URL: https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm (date of access: 21.07.2023).

Сase of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina. Inter-American Court of Human Rights, Judgment of 6 February 2020. URL: corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_ing.pdf (date of access: 02.04.2023).

Indigenous Peoples in the African region. URL: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2013/Media/Fact%20Sheet_Africa_%20UNPFII-12.pdf (date of access: 28.05.2023).

Resolution on the Rights of Indigenous Peoples’ Communities in Africa ACHPR/ Res.51(XXVIII)00. URL: https://achpr.au.int/en/mechanisms/working-group-indigenouspopulationscommunities-and-minoritiesafrica (date of access: 24.04.2023).

The Report of the African Commission’s Working Group of Experts on Indigenous Populations/ Communities. URL: https://www.iwgia.org/images/publications/African_Commission_book.pdf (date of access: 24.04.2023).

African Court & African Commission. URL: https://www.african-court.org/wpafc/african-court-africancommission/#:~:text=The%20African%20Charter%20on%20Human,to%20as%20the%20Banjul%20Commission (date of access: 10.07.2023).

Case of the Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria (155/96). African Commission on Human and Peoples’ rights, Decision of 27 May 2002. URL: https://achpr.au.int/en/decisions-communications/social-and-economic-rights-action-centerserac-and-center-economic-15596 (date of access: 23.04.2023).

Шуміло І.А. Міжнародна система захисту прав людини: навчальний посібник. Київ: ФОП Голембовська О.О, 2018. 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право