Види заходів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Автор(и)

  • Д.А. Мінченко кандидат юридичних наук, магістр Лондонського університету Queen Mary, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3086-557X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.92

Ключові слова:

міжнародне приватне право, цивільне судочинство, судовий захист прав, рішення Європейського суду з прав людини, європейські стандарти, restitutio in integrum

Анотація

Наукова стаття присвячена визначенню особливостей застосування різних видів заходів у механізмі виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні.
На основі аналізу міжнародно-правових актів, положень українського законодавства та судової практики охарактеризовано порядок застосування заходів індивідуального характеру та заходів загального характеру в процесі виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні. Встановлено відмінність порядку виконання рішень Європейського суду з прав людини від процедури виконання рішень іноземних судів чи міжнародних комерційних арбітражів на території України.
Стверджується, що наявна в науковій літературі точка зору, відповідно до якої перегляд судового рішення не є основним засобом індивідуального впливу в механізмі виконання рішень Європейського суду з прав людини жодним чином не скасовує його важливість у ситуаціях, коли здійснити restitutio in integrum можливо лише у такий спосіб.
Зроблено висновок, що заходи щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини носять комплексний характер та спрямовані на максимально повне відновлення порушеного права, усунення негативних наслідків такого порушення та недопущення аналогічних порушень у майбутньому.
Зроблено висновок, що заходи індивідуального характеру максимально пристосовані до конкретної юридичної ситуації. Їх реалізація відбувається як в силу прямої дії рішення Європейського суду з прав людини на території України (в частині виплати відшкодування потерпілій особі), так і шляхом ухвалення на підставі рішення Європейського суду з прав людини рішень державних органів за встановленою процедурою. Наприклад, шляхом перегляду рішень національних судів за виключними обставинами.
Зроблено висновок, що заходи загального характеру чинять системний вплив на правову систему держави, слугують меті наближення національного законодавства до європейських стандартів та чинять превентивний вплив щодо недопущення повторення у майбутньому порушень прав, захищених рішенням Європейського суду з прав людини, не лише щодо особи, на користь якої було ухвалене рішення Європейським судом з прав людини, а й щодо будь-яких інших громадян відповідної держави.

Посилання

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477- IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260.

Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 30. Ст. 542.

Бортновська З.П. Виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_806.

Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784. Офіційний вісник України. 2006. № 22. Ст. 1655.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України: постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408. Офіційний вісник України. 2007. № 18. Ст. 716.

Рішення Європейського суду з прав людини від 08.04.2004 у справі «Асанідзе проти Грузії» (Заява № 71503/01). URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-61875.

Рішення Європейського суду з прав людини від 30.04.2013 у справі «Тимошенко проти України» (Заява № 49872/11). URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-213656.

Рішення Європейського суду з прав людини від 29.01.2008 у справі «Сааді проти Сполученого Королівства» (Заява № 13229/03). URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-84709.

Кретова І. Тлумачення положень про права людини Страсбурзьким судом: основні принципи та доктрини. Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 4 (79). С. 165–175.

Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № R(2000)2 від 19.01.2000 «Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_175#Text.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 20 березня 2018 р. у справі № 2-3435/11 (провадження № 14- 12свц18). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73438206.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 20 березня 2018 р. у справі № 2-3646/11 (провадження № 14- 6звц18). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73469599.

Завгородній В.А. Зміст та обсяг категорії «заходи індивідуального характеру» в аспекті імплементації рішень Європейського суду з прав людини. Альманах міжнародного права. 2019. Вип. 21. С. 66–74.

Рішення Європейського суду з прав людини від 20.06.2013 у справі «Цибулько та інші проти України» (Заява № 65656/11 та 249 інших заяв). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_944#Text.

Про затвердження Порядку взаємодії Державної виконавчої служби України та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини під час забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини: Наказ Міністерства юстиції України від 23.09.2013 № 1989/5. Офіційний вісник України. 2013. № 73. Ст. 2719.

Рекомендації Rec (2004) 6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_718#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право