Експропріація в міжнародному праві та проблеми її реалізації в Україні

Автор(и)

  • О.Ю. Цибульська кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародгого та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.96

Ключові слова:

експропріація, інвестиційний клімат, захист, адаптація, міжнародні стандарти, проблеми реалізації

Анотація

Питання належності та захисту власності здавна вважаються основоположними аспектами соціально-економічних відносин, які визначають характер та розвиток суспільства. Однак у контексті глобалізації та зростаючої міжнародної взаємодії проблема власності набуває нового виміру. Особливу увагу при цьому заслуговує поняття експропріації як засобу обмеження власних прав та пов’язаних з цим правових проблем. В контексті міжнародного права експропріація стає однією з ключових тем, яка потребує ретельного аналізу та систематизації.
Експропріація, як суттєвий елемент розвитку суспільства, вимагає уважного дослідження з багатоаспектної перспективи, враховуючи її правову, економічну, політичну та соціокультурну значущість. Особливу актуальність ця проблематика набуває в контексті України, яка, знаходячись на перехресті міжнародних інтересів та геополітичних викликів, стикається з необхідністю забезпечення захисту власності та прав власності на різних рівнях.
В сучасних умовах глибокої інтеграції та взаємодії міжнародних суб’єктів, питання експропріації набуває важливості не лише на рівні національного законодавства, але й на міжнародному рівні, де виникають нові виклики та протиріччя. Процес глобалізації та міжнародної торгівлі породжує складні ситуації, коли іноземні інвестори, міжнародні компанії та держави можуть стикнутися з різними формами експропріації, включаючи пряму, індиректну та виправдану відчуження власності.
Україна, як активний учасник світового співтовариства та суб’єкт міжнародного права, також стикається з цими викликами та має адаптувати своє законодавство до вимог міжнародних стандартів, забезпечуючи захист прав та інтересів своїх громадян та іноземних інвесторів. Особливо актуальними стають питання забезпечення справедливої компенсації, прозорості процедур експропріації, а також уникнення недоліків та зловживань з боку держави.

Посилання

Legal Framework for the Treatment of Foreign Investment: Volume II: Report to the Development Committee and Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment. The World Bank, 1992. URL: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/955221468766167766/guidelines.

Ашихмін І.М. Захист власності іноземного інвестора від експропріації: дис…доктора філос. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2023. 246 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/24832.

Дорошенко І.В. Підприємницьке середовище в аграрній сфері економіки. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. № 1. 2012. Дударець Д.В. Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин. Судова апеляція. № 2 (43). 2016.

Закон Україні «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022 № 2116-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2116-20#Text.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Малай А.О. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Економіка та держава. № 9. 2011.

Наконечний А.Б. Основні поняття та категорії інституту примусового відчуженя. Актуальні проблеми держави і права. Вип. 71. 2014. С. 312–320.

Поєдинок В. Захист прав інвесторів у разі експропріації інвестиції. Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 2015, nr. 2/1(12), pp. 94–97. URL: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/37740.

Савченко В.В. Судовий захист права власності: теорія, практика та перспективи розвитку. Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр». Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності. Херсон: ХДУ. 2020. 49 с. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/13008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право