Систематизація українського звичаєвого права: історико-юридичний аспект

Автор(и)

  • М.М. Бедрій кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0000-0003-4021-1980

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.1

Ключові слова:

правовий звичай, систематизація права, законодавство, правовий збірник, правнича книга, кодифікаційний матеріал, звичаєве походження

Анотація

Стаття присвячена історико-юридичним про­блемам дослідження систематизації звичаєво­го права українського народу. З'ясовано, що систематизація звичаєвого права є різновидом систематизації права та може здійснюватися як шляхом інкорпорації, так і кодифікації. Правові звичаї записувалися та поміщалися в збірник у разі їхньої інкорпорації. Натомість при кодифіка­ції звичаєві норми пристосовувалися до вимог форми, структури та змісту законодавчого тек­сту. На відміну від простої письмової фіксації, в ході кодифікації законодавець мав можливість змінити, звузити чи доповнити зміст норми зви­чаєвого права.

Звичаєве право як кодифікаційний матеріал відіграло важливу роль у процесі становлення законодавства на українських землях. Норми звичаєвого походження присутні як у визнач­них пам'ятках українського права, так і в ма­ловідомих актах місцевої влади. Опираючись на існуючі в суспільстві правові звичаї, законодав­ці мали намір творити право, яке відповідало тогочасній дійсності. Досліджуючи тексти дав­ніх законів, виникає можливість виявити зміст правових звичаїв, які діяли до їхнього прийнят­тя. Натомість ототожнення положень закону, що мають звичаєве походження, з правовими звичаями є некоректним і не відповідає природі цього явища. Правові звичаї, що були кодифіко­вані, трансформувалися в законодавчі приписи.

Історико-юридичне дослідження системати­зації українського звичаєвого права має низку проблем. По-перше, важко визначити, в якому випадку відбулася трансформація норми зви­чаєвого права у положення закону, а в якому - запис у правничу книгу. Адже в давні часи закони часто нагадували такі правничі книги чи де-факто були ними, мали казуїстичний і фраг­ментарний характер. По-друге, інколи немож­ливо довести, що відповідне положення законо­давства мало саме звичаєве походження. Коли ж навіть це вдається, то виникають труднощі з доведенням, що це норма звичаєвого права саме українського, а не іншого народу. Як відо­мо, правові звичаї сусідніх (деколи й віддале­них) народів часто бувають подібними чи навіть ідентичними.

Посилання

Жовтобрюх М.М. Звичаєве право: сутність, ґенеза, чинність : дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.12 «Філософія права». Київ, 2002. 197 с.

Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / за ред. І.Б. Усенка. Київ: Наук. думка, 2006. 280 с.

Шевченко О.О. Звичаєве право України ІХ-ХІХ століть. Київ, 2012. 200 с.

Васянович О.А. Правовий звичай у правових системах сучасності. Київ: КНЕУ, 2014. 183 с.

Wrobel M. Prawo zwyczajowe w krajach systemu prawa stanowionego w Europie - wybrane przyktady relacji z prawem oficjalnym. Profilaktyka spoieczna i resocjalizacja. 2013. 22. S. 55-76.

Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho-w/176-97-%D0%BF#Text.

Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство / пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. Київ: Юніверс, 2000. 336 с.

Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Санкт-Петербург: Лань, 2000. 600 с.

Modzelewski K. Barbarzynska Europa. Waszawa: Iskry, 2004. 518 s.

Лащенко Р. Впливи права українського на суспільне життя XIV-XV віків у Великому князівстві Литовському. Антологія української юридичної думки. Т. 2 : Історія держави і права України: Руська Правда / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. Київ: Юрид. кн., 2002. С. 433-443.

Sczaniecki M. Powszechna historia panstwa i prawa. Warszawa: Lexis Nexis, 2007. 559 s.

Кушинська Л. Елементи звичаєвого права в «Руській Правді». Історія України. 1999. № 38. С. 5-6.

Akta grodskie i ziemskie z czasow Rzeczy Pospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardynskiego we Lwowie w skutek fundacji A. Stadnickiego. T. XII : Najdawniejsze zapiski s^dow halickich 1435-1475. Lwow, 1887. 551 s.

Ковальова С.Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича 1468 року. Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2009. 112 c.

Івановська О.П., Івановський П.О. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. 383 с.

Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. Т. 3 : Статут Великого князівства Литовського 1588 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса : Юрид. л-ра, 2004. Кн. 2. 568 c.

Щербицкій О.В. Суды въ бывшемъ Великомъ княжестве Литовскомъ. Вильна, 1912. 79 c.

Кульчицький В. Козацьке право. Довідник з історії України (А-Я) / За ред. І. Підкови, Р. Шуста. Київ: Генеза, 2001. С. 324-325.

Права, по которымъ судится малороссійскій народъ / Под ред. А.Ф. Кистяковско- го. Юевъ, 1879. 1063 c.

Яковлів А. Український кодекс 1743 року «Права, по которым судится малороссійскій народ»: його історія, джерела та систематичний виклад змісту. Мюнхен : Заграва, 1949. 210 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень