Проблемні аспекти впровадження штучного інтелекту у сфері юриспруденції

Автор(и)

  • В.І. Гришко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри правоохоронної діяльності та спеціальних юридичних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0001-7512-0005
  • С.С. Вознюк здобувач освіти 4-го року навчання Навчально-наукового інституту права, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0003-4487-3201

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.3

Ключові слова:

штучний інтелект, проблемні аспекти, юриспруденція, дефініція, судочинство, галузі права, захист прав

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблемних аспектів впровадження штучного інтелекту у сфері юриспруденції, зокрема в окремих галу­зях права. Зважаючи на стрімкий розвиток мож­ливостей нейронної мережі, штучний інтелект виступає інструментом швидкого виконання за­дач та обробки інформації в різних сферах су­спільства, в тому числі у юриспруденції. Тому для всебічного аналізу необхідно виділити про­блемні області реалізації такого явища.

Зазначено, що на сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення поняття штучного інтелек­ту. Автори наводять декілька дефініцій дано­му поняттю задля найбільш повного розуміння сутності штучного інтелекту. В законодавстві відсутній нормативно-правовий акт, присвя­чений питанню суті та порядку використання штучного інтелекту, що і породжує такі диле­ми. Незважаючи на широке використання мож­ливостей штучного інтелекту серед громадян, відсутні зацікавленість, фінансування та розро­блення навчальних методик щодо ефективного застосування штучного інтелекту у професійній діяльності з боку владних органів. Також наво­диться, що впровадження штучного інтелекту у професійну діяльність вимагає кадрового забез­печення фахівцями, які зможуть обслуговувати програмне забезпечення.

Проаналізовано проблематику впровадження штучного інтелекту у сфері судочинства. Вико­ристання штучного інтелекту судами загрожує підривом автономії судів та незалежності суддів. Штучний інтелект не здатний всебічно оцінити докази та прийняти рішення в силу етичних та моральних норм. Відкритими залишаються пи­тання прозорості судів, гарантування осново­положних прав та свобод людини, програмної надійності.

Розглянуто правовий статус штучного інте­лекту у цивільному праві. Оскільки штучний ін­телект здатний створити твір, залишаються від­критими питання захисту авторських прав, які використовує штучний інтелект та юридичної відповідальності у випадку порушення автор­ських прав. Дискусійною та неоднозначною те­мою є визначення штучного інтелекту суб'єктом чи об'єктом у цивільних правовідносинах.

Визначено, що впровадження штучного інте­лекту у кримінальному провадженні може ста­ти чинником збільшення кібератак на нейронну мережу з метою викрадення, знищення, опри­люднення даних.

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 02.12.2020 р. № 1556-р : станом на 29 груд. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020- р#ТехТ

Баранов О.А. Визначення терміну "штучний інтелект”. Інформація і право. 2023. № 1(44). С. 32-49. URL: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287537.

Цьомра В.Ю., Корильчук С.Т., Оленюк Д.О. Розвиток штучного інтелекту в сучасній юриспруденції. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2023. № 38. С. 100-108. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/ view/875.

Варава І. Інновації у професійній діяльності юристів: використання потужностей штучного інтелекту. Інформація і право. 2020. № 1(32). С. 47-54. URL: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200306.

Шишка Н.В. Штучний інтелект в українському правосудді: правові передумови запровадження. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 143-145. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/35.

Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві : Висновок КРЄС від 01.12.2023 р. № 26. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/vysnovok_kryes_no_26_neoficiynyy_pereklad.pdf.

Мамченко Н. СЮГ: Штучний інтелект і технології можуть значно допомогти у роботі суддям, але не замінити їх, - Висновок КРЄС. Конституційний Суд України. URL: https://ccu.gov.ua/novyna/syug-shtuchnyy-intelekt-i-tehnologiyi-mozhut-znachno-dopomogty-u-roboti-suddyam-ale-ne.

Василенко М.Д., Слатвінська В.М. Штучний інтелект в судовій практиці: особливості та його можливості (міжгалузеве дослідження). Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право. 2022. № 4. С. 271-278. URL: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2022.4.39.

Турута О.В., Турута О.П. Штучний інтелект крізь призму фундаментальних прав людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. № 71. С. 49-54. URL: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.7.

Каткова Т.Г. Штучний інтелект в Україні: правові аспекти. Право і суспільство. 2020. № 6. С. 46-55.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 р. № 2811-IX : станом на 15 квіт. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text.

Парамонова О., Варава І. Місце штучного інтелекту в системі права. Scientific works of national aviation university. series: law journal «air and space law». 2023. Т. 3, № 68. С. 73-80. URL: https://doi.org/10.18372/2307-9061.68.17976.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень