Судовий прецедент в романо-германській правовій сім'ї

Автор(и)

  • А.Р. Іванів радник «EQUITY Law Firm», аспірант Київського міжнародного університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-8970-0219

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.4

Ключові слова:

судовий прецедент, романо-германська правова сім’я, континентальне право, Німеччина, Франція, ratio decidendi, stare decisis

Анотація

Статтю присвячено дослідженню інститу­ту судового прецеденту в романо-германській правовій сім’ї. Встановлено, що країни романо-германської правової сім’ї на відміну від кра­їн англосаксонської правової сім’ї під впливом римського права, в умовах кодифікації права визначили для себе пріоритетним джерелом права - закон, а не прецедент. Проте, фіксу­ється поступове підвищення ролі судового пре­цеденту в країнах континентального права, зумовлене низкою чинників, що сприяють ак­тивізації судової нормотворчості. По-перше, у зазначених країнах продовжують існувати га­лузі права, які з різних причин або не мають правового регулювання, або регулюються лише загальними відсильними нормами чи рамковими положеннями. Законодавець з об'єктивних при­чин не може передбачити все різноманіття явищ реального життя. Це підштовхує судові інстан­ції до прийняття правових положень, здатних заповнити прогалини в правовій регламентації суспільних відносин. По-друге, відбувається по­мітне відставання законодавства від суспільних відносин, що динамічно змінюються, внаслідок чого формуються великі сегменти суспільного життя, що регулюються правовими актами, які втратили свою актуальність. Сучасні реалії, ба­гато в чому насичені непрогнозованими подія­ми, актуалізують потребу правових систем до адаптації. Усе це сприяє зверненню до судових прецедентів, які слугують не лише інструмен­том розв’язання конкретних спорів, а й засобом розвитку права, даючи змогу заповнити існуючі «прогалини в праві».

Зроблено висновок, що у романо-германській правовій сім’ї реальна юридична сила су­дового прецеденту визначається не стільки її формальним закріпленням у правових актах, скільки фактичними життєвими обставинами. Реальні ситуації, а також практична необхід­ність і потреба в прецеденті як джерелі права відіграють ключову роль у визначенні його іс­тинного правового статусу та юридичної сили. Судовий прецедент у країнах континентального права набуває дедалі більшої значущості, з пли­ном часу стаючи невід’ємним елементом дина­мічного й адаптивного правового регулювання, а норми, що встановлюють загальнообов’язкову силу прецедентів і дискреційні повноваження уповноважених органів, дедалі частіше зустрі­чаються як у сфері публічного, так і у сфері приватного права цих країн. Судовий прецедент в зазначених країнах слід розглядати як джере­ло права з практичної точки зору, акцентуючи увагу на розв’язанні проблем, що виникають у процесі правозастосування.

Посилання

Васильева Т.А. Судебный прецедент как источник права в европейской юриспруденции XVII-XIX веков: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Казань, 2012. 169 с.

Габрелян А.Ю. Особливості функціонування міжнародних стратегічних альянсів в ІТ-сфері. «Правові системи». Науково-практичний електронний журнал, 2018. № 1/2. С. 490–498.

Габрелян А.Ю. Переваги та недоліки створення міжнародних стратегічних альянсів. «Правові системи». Науково-практичний електронний журнал, 2018. № 3. С. 601–610.

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK9800218 (дата звернення: 08.03.2024).

Данішевська В. Практика Великої Палати Верховного Суду: вплив на правову систему. Слово Національної школи суддів України. Спеціальний випуск, 2020. С. 145–154.

Дорохова А.Б. Роль судебного прецедента в правовой системе (сравнительно-правовой анализ): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2001. 212 с.

Захватаев В.Н. Кодекс Наполеона. М., 2012. 800 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 30. Ст. 141

Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость? / пер. с англ. М.А. Юмашева, Ю.М. Юмашев; научный редактор Ю.М. Юмашев. М.: Книгодел, 2009. 376 c.

Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. М.: Госюриздат, 1962. 166 с.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016. № 31. Ст. 545.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147- VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017. № 48. Ст. 436.

Стрілецька О.В., Габрелян А.Ю. Реалізація принципу змагальності в ході проведення досудового розслідування. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право», 2024. Випуск 81(1). С. 168–179.

Стрілецька О.В., Габрелян А.Ю. Реалізація принципу змагальності в кримінальному процесі країн романо-германської правової сім’ї. VI Міжнародна науково-теоретична конференція «Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень» (08.03.2024; м. Вінниця, Україна), 2024. С. 64–70.

Терлецький Д.С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Одеса, 2007. 234 с.

Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Основы / пер. с нем.: в 2 т. Т. 1. М.: Междунар. отношения, 1998. 480 с.

Чепель О.В., Габрелян А.Ю. Показання свідка в кримінальному процесі: поняття, зміст, вимоги. Аналітично-порівняльне правознавство, 2023. № 4. С. 451–458.

Чепель О.В., Габрелян А.Ю. Система прав свідка в кримінальному процесі: стан, проблеми та шляхи їх подолання. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2023. № 4. С. 168–180.

Чепель О.В., Габрелян А.Ю. Адвокат свідка: проблематика правового статусу. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference (January 26, 2024). Helsinki, Republic of Finland: International Center of Scientific Research, 2024. С. 131–136.

Dickson B. Introduction to French Law. Glasgow, 1994. 264 р.

MacCormick D., Summers R. Interpreting Precedents A Comparative Study (Applied Legal Philosophy). 1st edition. Routledge, 2016. 598 р.

Melnyk O., Artemenko O., Yarosh A., Lytvyn O., Gabrielyan A. Administrative and legal culture of driving a vehicle as a factor in the social consciousness of a road user. Revista Relações Internacionais do Mundo Atual, 2021. № 3(32). URL: http://dx.doi.org/10.21902/Revrima.v3i32.550 (дата звернення: 08.03.2024).

Rupp H.G. Judicial Review in the Federal Republic of Germany. The American Journal of Comparative Law. Vol. IX. Winter 1960. № 1. P. 29–30.

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10 Dezember 1907 (Stand am 1 Januar 2024). URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de (дата звернення: 08.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень