Правове забезпечення медіації в Україні: недоліки та перспективи вдосконалення крізь призму досвіду країн Європейського Союзу

Автор(и)

  • І.М. Лукашевич здобувач освітньо-наукового ступеню «Доктор філософії» за спеціальністю 081 - Право Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», Україна https://orcid.org/0000-0002-6969-4333

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.6

Ключові слова:

медіація, правове регулювання, правовий вплив, юридичний процес, процес медіації

Анотація

У змісті статті автором досліджено особливос­ті правового забезпечення медіації в Україні та країнах Європейського Союзу. Незважаючи на те, що на сьогодні в юридичній науці сформо­вано значний науковий масив праць, які стосу­ються тих чи інших аспектів медіації, варто від­значити, що питання правового забезпечення медіації в Україні не знайшли свого належного наукового опрацювання. Особливо актуальни­ми є сучасні дослідження питань правового за­безпечення медіації з огляду на високий ступінь його змінюваності в Україні.

На підставі критичного аналізу положень за­конодавства України в сфері медіації, визначено його недоліки та перспективи вдосконалення. В якості недоліків правового забезпечення медіа­ції в Україні відзначено наступні: а) відсутність положень, які б регламентували питання медіативних процедур, зокрема до подання звернен­ня до суду, під час судового провадження, а та­кож під час виконання судового рішення тощо; б) неузгодженість його категоріально-понятій­ного апарату із усталеною законодавчої термі­нологією (наприклад, термінів «конфлікт» та «спір»); в) неточність правового забезпечення принципів медіації; г) поверхнева, занадто за­гальна регламентація самого процесу медіації; д) неврахування європейського стандарту про­зорості медіації тощо.

Аналіз особливостей правового забезпечен­ня країн ЄС (Франції, Німеччини, Італії, Австрії та ін.) дозволив обґрунтувати перспективи вдо­сконалення правового забезпечення медіації в Україні. Підсумовано, що українське законодав­ство пережило правові трансформації в сфері медіації, перейшовши від найменш ефективної та найменш надійної неформалізованої моделі до спеціалізованої моделі, ухваливши рамковий Закон України «Про медіацію». На нашу дум­ку, найбільш ефективною моделлю правового забезпечення медіації є саме обрана Україною спеціалізована модель, яка між іншим має бути доповнена ефективними механізмами саморегу­ляції цієї юридичної діяльності шляхом розробки та застосування актів так званого «неофіцій­ного права», які ухвалюють професійні об'єд­нання медіаторів. Відзначено поєднання у пра­вовому регулюванні медіації в Україні: а) типо­вості закону «Про медіацію», яким встановлено правовий фундамент медіації та врегульовано найбільш загальні та важливі питання в цій сфе­рі; б) саморегулюючих механізмів медіації, що покликані забезпечити швидку реакцію на ди­намічний розвиток медіації та відносин, де вона має застосовуватись.

Посилання

Про медіацію. Закон України № 1875-IX від 16.11.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text.

Tymoshenko О., Tymoshenko M., Bychkova S., Omelko I., Matvieieva A. The current state and prospects for the development of the mediation in Ukraine through the prism of the experience of the countries of the European Union. International Arbitration Law Review. 2023. T. 26. Vol. 4. P. 311-329.

Проект Концепції законодавчого врегулювання застосування програм відновного правосуддя (медіації) у кримінальному судочинстві України. Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та перспективи: матеріали міжнар. конф., м. Київ, 20-21 квітня 2006 р. Київ, 2006. С.17-24

Мотиль В. Стан та перспективи правового регулювання медіації в Україні. Юридична Україна. 2014. № 11. С. 46-52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_11_9.

Рекомендація Комісії 98/257/ЄС «Про принципи, які застосовуються до органів, відповідальних за позасудове врегулювання спорів про захист прав споживачів»(*) від 30 березня 1998 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_981#Text.

Mediations G. Ausfertigungsdatum. - Vollzitat: «Mediationsgesetz vom 21.07.2012 (BGBl. I S. 1577)» URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/mediationsg/gesamt.pdf.

Austrian Mediation Act (Law on Mediation in Civil Law Matters) URL: http://www.mediators.ru/eng/about_mediation/foreign_law/austria/text2.

Criminal Procedure Code of the French Republic: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes.

Code of civil procedure of France. 05.12.1975. URL: https://allowb.org/acts_pdfs/CPC.pdf

Кудрявцева О. Развитие альтернативных способов разрешения споров в ходе реформы английского гражданского процессуального права. Проблеми альтернативного судочинства в Україні : матеріали І Львів. міжнар. форуму. Львів : Львів. держ. ін-т новіт. технологій та управління ім. В. Чорновола, 2008. С. 86-92.

Family Law Act of the UK [1996] URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/27/pdfs/ukpga_19960027_en.pdf.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. с. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України № 1618-IV від 18.03.2004 року. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

Сімейний кодекс України: Закон України № 2947-III від 10.01.2002. Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень