Особливості застосування судового прецеденту в системі правосуддя України

Автор(и)

  • А.М. Мельник аспірант відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3987-1877

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.8

Ключові слова:

судовий прецедент, судова практика, джерело права, правосуддя, правова система України, Конституційний Суд України, Верховний Суд

Анотація

У статті досліджено питання щодо можли­вості у майбутньому застосування судового прецеденту в системі правосуддя України та необхідності нормативного закріплення його статусу як джерела права, крім того, при цьо­му необхідно визначити ті критерії, згідно яких судові акти будуть віднесені до джерел права. При цьому обов'язково необхідно буде врахо­вувати, що юридична сила судового прецеденту не може бути рівноцінною з юридичною силою закону, проте вона може відіграти допоміжну роль і суттєво підвищити якість і ефективність здійснення правосуддя. Проаналізовано окремі праці науковців з проблематики визнання су­дового прецеденту джерелом права в Україні та застосування його в сучасному судочинстві. Доведено, що основні питання, які виникають у ході дослідження можливого застосування судо­вого прецеденту в Україні як правового явища, слід аналізувати за допомогою порівняльного аналізу з правовими системами, де прецедент є основним джерелом права. Обґрунтовано, що комплексне ґрунтовне дослідження прецеденту як джерела права є необхідним для подальшо­го вдосконалення системи правосуддя в Україні, що зумовлено декількома причинами. По-пер­ше, зростання наукового інтересу до не типо­вого для нашої країни джерела права пов'язано з інтенсивними процесами інтеграції України до європейської та світової спільноти, воєнними ді­ями в країні. По-друге, на сучасному етапі спостерігається значний вплив політичних, геогра­фічних, історичних та інших чинників на право­вий простір. Третьою причиною для проведення дослідження судового прецеденту виступає те, що, як він, так і судова практика, є виключно прикладними та правозастосовними інститута­ми, які безпосередньо пов'язані з практичною діяльністю системи правосуддя. Встановлено, що на відміну від судової практики, судовий прецедент, який створюється окремо прийнятим судовим рішенням вищих судових інстанцій, є різновидом правоположень, вироблених у результаті судової практики та однією з її форм, яка спрямована на подолання прогалин у зако­нодавчому регулюванні.

Посилання

Луць Л.А. Перспективи становлення судового прецеденту як джерела права України. Вісник центру суддівський студій. 2006. № 6. С. 9-15.

Конституція України: Закон України, Верховна Рада України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text.

Про Конституційний Суд України: Закон України, Верховна Рада України. № 2136-VIII від 13.07.2017 р. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text.

Nunez Vaquero A. Constitutive rules of precedent. Revus. 2022. No. 46. URL: https://doi.org/10.4000/revus.8560.

Curran L. Introduction. Better law for a better world. 2021. P. 1-4. URL: https://doi.org/10.4324/9780429059254-int01.

Lukianov D. Law and economics of legal families. Trends in comparative law and economics. 2022. P. 15-20. URL: https://doi.org/10.2307/j.ctv2svjxwn.6.

Hudyma V. International Standards for the Formation of the Judiciary as a Basis for Improving the Guarantees of Independence of the Court and Judges in Ukraine. Path of Science. 2021. Vol. 7, To. 5. P. 4011-4020. URL: https://doi.org/10.22178/pos.70-9.

Dragne L. Supremacy of the constitution. Agora international journal of juridical sciences. 2013. Vol. 7, no. 4. URL: https://doi.org/10.15837/aijjs.v7i4.841.

Boryslavska O. Judicial reforms in Eastern Europe: ensuring the right to a fair trial or an attack on the independence of the judiciary?. Access to justice in Eastern Europe. 2021. Vol. 4, no. 1. P. 122-142. URL: https://doi.org/10.33327/ajee-18-4.1-a000049.

Tsuvina T. Consistency of judicial practice as an element of legal certainty: approach of the ecthr. Problems of legality. 2019. No. 146. P. 63-74. URL: https://doi.org/10.21564/2414-990x.146.175598.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень