Розвиток політико-правових ідей щодо концепції захисної демократії

Автор(и)

  • Ю.В. Олійник доктор філософії у галузі права, асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0000-0002-8675-8044

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.9

Ключові слова:

народовладдя, охорона, політичний режим, представництво, права та свободи, форма правління

Анотація

В статті розглянуто еволюцію концепції за­хисної демократії та способи її впровадження в політичну та правову практику. Підкресле­но, що впродовж історичного розвитку концеп­ція демократії як однин з найдавніших засобів організації політичної влади, зазнала суттєвих змін, спричинених еволюцією суспільства, пра­вої та політичної систем, що вплинули на її ін­терпретацію та реалізацію. Досліджено ідеї, що виникли навколо цієї концепції, розглядаючи їх з різних перспектив - від історичних до сучас­них. Показано, що первинні та консолідовані ідеї щодо захисної демократії виникли на зламі XVII-XVIII ст.ст., коли демократія почала роз­глядатися як засіб, за допомогою якого грома­дяни можуть захистити себе від надмірного кон­тролю держави. Зауважено, що у процесі ста­новлення концепції захисної демократії значну роль відіграли політико-правові ідеї про право голосу як інструмента для реалізації підзвітності уряду, оскільки демократичні інститути та про­цедури потребують захисту від зловживань вла­ди, щоб забезпечити їхню стійкість та ефектив­ність. Наголошено, що право голосу, як ключо­вий елемент демократії, відіграє значну роль у цій концепції, оскільки воно є основним механіз­мом для вираження волі народу та встановлен­ня підзвітності уряду перед громадянами. Зау­важено, що забезпечення широкого доступу до голосування, забезпечує більш високий рівень легітимності уряду та зменшує ймовірність його авторитарних тенденцій. Показано, що політи- ко-правові ідеї про право голосу відіграли клю­чову роль у формуванні концепції захисної де­мократії, наголошуючи на необхідності захисту та підтримки цього фундаментального права для забезпечення стабільності та ефективності демократичних систем. Звернуто увагу на вклад в концепцію захисної демократії таких видатних мислителів та політиків, як Джон Локк, Джеремі Бентам, Джеймс Мілль та Джеймс Медісон. Роз­глянуто реалізацію окремих аспектів захисної демократії у Конституції США, а також зверну­то увагу на роль республіканської форми прав­ління у цьому контексті. Показано окремі віхи розвитку концепції захисної демократії в XX ст., а також досліджено окремі ідеї щодо цієї про­блематики у XXI ст., а саме види захисної де­мократії та ідентифікації її як непрямої форми демократії. Запропоновано характерні ознаки захисної демократії та її визначення.

Посилання

Мурашин Г.О. Демократія. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю.С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 149.

Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. (за кредит.-модул. системою). Київ : Атіка, 2008. 412 с.

Теорія держави і прва : навч. посіб. / Авт.-упоряд. М.В. Кравчук. Київ : Атіка, 2007. 288 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Консум, 2000. 618 с.

Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / ред.: О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави : навч. посіб. 3-тє вид. Київ : ІСДО, 1995. 156 с.

Лісовий В. Демократія. Філософський енциклопедичний словник / ред. В.І. Шинкарук. Київ, 2002. С. 146.

Теорія держави і права : навч. посіб. / упоряд. Л.М. Шестопалова. Київ : Прецедент, 2006. 197 с.

Heywood A. Politics. 5th ed. London : Red Globe Press, 2019. 489 p. URL: https://is.muni.cz/el/law/podzim2019/MP107Z/94049106/Heywood_-_Democracy.pdf?lang=en (date of access: 03.03.2024).

Кравченко О. Гедонізм. Філософський енциклопедичний словник / ред. В.І. Шинкарук. Київ, 2002. С. 109.

Християни для України. Яка різниця між демократією та республікою? (на прикладі США) - Роберт Джордж, 2021. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=AICOnS3W4mw (дата звернення: 03.03.2024).

Медісон Дж. Основи демократичного врядування. Демократія. Антологія / упоряд. О. Проценко. Київ, 2005. С. 386, 395.

Saward M. The State and Civil Liberties in the Post 9-11 World. Developments in British Politics 8 / ed. by D. Patrick et al. London, 2006. P. 225-226. URL: https://oro.open.ac.uk/16198/1/StateAndCivil.pdf (date of access: 04.03.2024).

Головатий М.Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посіб. для студентів ВНЗ та аспірантів-політологів. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 230 с.

Застава І.В. Концепції ліберальної демократії в західному політичному дискурсі: порівняльний аналіз. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». 2008. № 796 (11). С. 20-26. URL: https://ekhnuir.karazin.ua/server/api/core/bitstreams/9cdd7020-0268-4562-9305-797188495af0/content (дата звернення: 06.03.2024).

Косілова О.І. «Озброєна демократія» - засіб проти авторитаризму?. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 7. С. 78-82. URL: http://lsej.org.ua/7_2023/16.pdf (дата звернення: 03.03.2024).

Тоффлер Е. Третя Хвиля / пер. з англ. А. Євса. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2000. 480 с.

Protect Your Democracy. Protect Your Democracy. URL: https://protectyourdemocracy.withgoogle.com/intl/en-GB_ALL (date of access: 07.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень