Місце правового обов'язку у системі соціальних обов'язків

Автор(и)

  • Т.П. Попович кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ « Ужгородський національний університет», Україна https://orcid.org/0000-0002-8333-3921

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.12

Ключові слова:

правовий обов'язок, моральний обов'язок, релігійний обов'язок, корпоративний обов'язок, правовий вплив, соціальний вплив

Анотація

Виникнення та поступовий розвиток люд­ського суспільства, а також необхідність регу­ляції відносин між індивідами всередині такого суспільства зумовлюють появу перших елемен­тарних правил поведінки. Безумовно, виника­ють такі правила стихійно у процесі спільного життя, мають усну форму вираження та підкрі­плюються ранніми традиціями й звичаями. По­ступово динамічний розвиток суспільства спри­чиняє ускладнення та розгалуження зав'язків між його членами, даючи поштовх до появи більш регламентованих та усталених правил по­ведінки, а саме системи соціальних норм. Систе­ма соціальних норм створюється і розвивається впродовж всієї історії людства, адаптуючись до появи нових потреб та інтересів суспільства. Саме тому цій системі притаманна об'єктивність, оскільки вона виражає закономірності розвитку суспільства, його специфіку, фіксуючи стійкі та повторювані соціальні зв'язки. У той же час, варто враховувати суб'єктивний фактор у ста­новленні соціальних норм, оскільки вони не мо­жуть виникнути без участі суспільної свідомості. Суб'єктивний характер соціальних норм зумов­лений можливістю індивідів, соціальних груп усвідомити потреби суспільства у встановленні ціннісних орієнтирів поведінки та закріпити їх у різних правилах чи приписах, сформувавши певний рівень правової свідомості, який би від­повідав рівню розвитку суспільства. Отже, з од­ного боку, соціальні норми створюються людьми і мають усвідомлено-вольовий характер, а з ін­шого - зумовлені дією об'єктивних закономірно­стей, що не залежать від людини.

Таким чином, соціальні норми можна визна­чити як існуючі в суспільстві правила поведінки загального характеру, що зумовлені об'єктив­ними закономірностями, які виражають волю певної частини населення або всього суспіль­ства та забезпечуються різноманітними засоба­ми соціального впливу.

На етапі зародження системи соціальних норм, більшу її частину складали саме соціаль­ні обов'язки та санкції за їх недотримання, що зумовлювалося ладом тодішнього суспільства. Соціальні обов'язки виникають разом із появою у людському суспільстві зародків моралі та усвідомленням людиною відповідальності перед ро­дом і плем'ям. Відповідно, з розвитком людства і урізноманітненням соціальних взаємодій ін­ститут обов'язку модифікувався, набуваючи но­вих рис та даючи поштовх до появи моральних, релігійних, а згодом і правових обов'язків. Пра­вовий обов'язок зароджується та розвивається у тісному взаємозв'язку з іншими видами соціаль­них обов'язків, зокрема - моральними, релігій­ним, корпоративними, тож вважаємо за доціль­не здійснити їх співвідношення та порівняння.

Посилання

Попович Т.П. Соціальні обов'язки: теоретико-правові аспекти. Часопис Київського університету права. № 1, 2020, с. 71-73.

Бондаренко В.А., Пустова Н.О. Правовий вплив у системі соціального впливу. Сціально-правові студії. № 2(12), 2021, с. 12-18.

Гольцова О.Є. Соціальне регулювання та правове регулювання - співвідношення понять. Часопис Київського університету права. № 2, 2013, с. 53-56.

Завальнюк В.В. Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аспекти. LEX PORTUS. № 1(3), 2017, с. 39-49.

Настасяк І. Соціальні детермінанти правового впливу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. № 782, 2014, с. 76-82.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Релігія та право: теоретико-методологічні засади співвідношення. Аналітично-порівняльне право. № 2/2022. С. 44-52.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. № 3/2022. С. 301-310.

Попович Т.П. Співвідношення права та обов'язку: морально-етичні засади. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 80. 2023. С. 426-431.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень