Концепція проекту нормативно-правового акту як правотворчий феномен

Автор(и)

  • А.Р. Сачко здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» за спеціальністю 081 «Право» Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», Україна https://orcid.org/0009-0003-1822-394X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.13

Ключові слова:

концепція, нормативно-правовий акт, правотворчість, правотворчий акт, правове регулювання

Анотація

В статті автором акцентовано увагу на ак­туальності понятійно-категоріального аналізу будь-яких явищ і процесів правової дійсності, особливо феномену концепції, що є сьогодні основою вдосконалення функціонування юриспруденції. Відзначено, що у зв'язку з постій­ними змінами у соціально-економічній ситуації, технологічному прогресі, а також зовнішньопо­літичних факторах, важливо адаптувати законо­давство до нових реалій. Розуміння та вивчення різних концепцій розвитку законодавства, а та­кож їхнього впливу на правову практику, дозво­ляє ефективно аналізувати та вдосконалювати правову систему країни. Такий підхід допомагає забезпечити правову стабільність, захист прав громадян та підвищення довіри до правової сис­теми загалом.

Обґрунтовано, що в пізнавальному плані важливо провести аналіз досліджуваного фено­мену концепції крізь призму його понятійно-ка­тегоріального виміру, що дозволить узагальнити його властивості та удосконалити визначення. Вказаний вектор наукового пізнання дозволить перш за все посилити методологічну основу подальшого дослідження концепцій як правотвор- чого феномену, визначити чіткі межі предмету наукового пізнання, встановити пізнавальні закономірності концепцій, вклавши їх в основу відповідного уніфікованого їх доктринального розуміння.

У змісті роботи проведено аналіз концепції як особливого правотворчого феномену, визна­чено доктринальні підходи до його розуміння, уточнено ознаки концепції проєкту норматив­но-правового акту та удосконалено визначення концепції як складової понятійно-категоріаль­ного апарату юридичної науки.

Зроблено висновок про те, що у процесі під­готовки проєкту цілісного нормативно-правово­го акту не обійтись без попередньої підготовки його концепції. До того ж концепцію написання нормативно-правового акту можна виносити на обговорення. Таким чином доведено, що підго­товка та прийняття концепції нормативно-пра­вового акта є важливим етапом і складовою нормопроектного процесу, адже розроблення правильної концепції дозволяє надалі більш чіт­ко сформулювати положення самого тексту нор­мативного акту.

Посилання

Енциклопедія сучасної України: том 14. URL: https://esu.com.ua/article-3256.

Концепція перебудови системи державних субсидій, що надаються галузям національної економіки, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 182-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2003-%D1%80#Text.

Концепція Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 979-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2004-%D1%80#Text.

Концепція гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України, схвалену Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 28/2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28/2004#Text.

Концепція технічного захисту інформації в Україні, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-97-%D0%BF#Text.

Закон України «Про правотворчу діяльність» № 3354-IX від 24.08.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#n269.

Шамсутдінов О., Стрипко М. Концепція проекту нормативно-правового акта: поняття та сутність. Вісник Академії правових наук України. 2007. № 1(48). С. 55-58.

Онищук І.І. Моніторингова експертиза концепцій нормативно-правових актів. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 6. С. 5-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень