Теоретико-правовий аналіз дії права під час воєнного стану в Україні

Автор(и)

  • С.І. Церковник кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, відділ організації наукової роботи, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2293-1880

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.15

Ключові слова:

воєнний стан, правовий режим, конституційні права, обмеження прав і свобод, національна безпека, російська агресія, законодавство, Україна

Анотація

Стаття розглядає теоретико-правові аспекти дії права під час воєнного стану в Україні, що ви­ник у зв'язку з російською агресією в 2022 році. Автор проводить аналіз конституційних засад та особливостей дії права в умовах воєнного ста­ну, вивчає особливості законодавства та практи­ки його застосування в Україні. Особлива увага приділяється обмеженням конституційних прав і свобод громадян в умовах воєнного стану, та­ким як свобода пересування, право на мирні зі­брання та інші. Стаття містить пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання воєнного стану в Україні з метою забезпечення національ­ної безпеки та захисту прав та інтересів грома­дян. У продовженні аналізу теоретико-правових аспектів дії права під час воєнного стану в Укра­їні, стаття розглядає механізми інститутів, відпо­відальних за реалізацію законодавства в умовах кризи. Особлива увага приділяється ролі влади в забезпеченні дотримання прав та обов'язків гро­мадян під час воєнного стану, а також важливо­сті визначення процедур і контролю за обмежен­ням конституційних прав та свобод в цей період. Додатково, стаття аналізує міжнародний досвід та стандарти в цій сфері, щоб запропонувати рекомендації для удосконалення внутрішнього законодавства України у контексті захисту прав і свобод громадян під час воєнного конфлікту. Такий підхід спрямований на забезпечення наці­ональної безпеки та гарантування правопорядку в умовах кризової ситуації, що виникає у зв'язку з агресією. Основним завданням права під час воєнного стану є забезпечення національної без­пеки та захист прав і свобод громадян. Проте, це повинно здійснюватися з дотриманням основних принципів правової держави, включаючи прозо­рість, законність, пропорційність заходів та га­рантії судового захисту прав громадян. Тільки такий підхід забезпечить ефективність заходів управління в умовах кризової ситуації, зберігаю­чи одночасно основні цінності правової системи.

Посилання

Конституція України : Конституція України; Верховна Рада України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.03.2024).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/389-19 (дата звернення: 14.03.2024).

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану : Закон України від 17.05.2012 № 4765-VI Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/4765-17 (дата звернення: 14.03.2024).

Басов А.В. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття «обмеження». URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-9-2014-jubilee/item/381-teoretyko-pravovyi-analiz-vyznachennia-poniattia-obmezhennia-basov-a-v-basova-yu-yu (дата звернення: 14.03.2024).

Лобко М.М., Семененко В.М., Фучко А.Й. Деякі аспекти правового режиму воєнного стану в Україні: порядок введення та припинення дії. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2019_2_3 (дата звернення: 14.03.2024).

Магда С.О. Забезпечення прав, свобод та реалізації обов'язків громадян в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. юрид. академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2008. 22 с.

Скрипнюк О.В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини й громадянина в Україні. URL: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2011/3/Skrupniuk.pdf (дата звернення: 14.03.2024).

Соколова І.О. Правовий режим: поняття, особливості, різновиди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2011. 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень