Право на освіту у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина

Автор(и)

  • В.В. Берч кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-3837-4724

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.19

Ключові слова:

права і свободи, право на освіту, навчання, міжнародні стандарти

Анотація

Встановлено, незважаючи на універсальне визнання права на освіту як одного з осново­положних прав людини, закріпленого в міжна­родних документах та конституціях багатьох держав, у реалізації цього права на національному та глобальному рівнях існує ряд суттєвих викликів, серед яких нерівний доступ до якісної освіти, обмеження можливостей для окремих соціальних груп, а також необхідність адаптації освітніх систем до швидко змінюваних умов су­часного світу.

Підкреслено, право на освіту є одним із фун­даментальних прав людини, закріпленим в кон­ституціях багатьох країн світу та міжнародних документах та визнається не лише як важлива індивідуальна свобода, але й як необхідна умова для розвитку демократії, правової держави та соціального прогресу.

Зауважено, право на освіту, як важливий компонент системи прав і свобод людини, ха­рактеризується рядом основних ознак: універ­сальність - право на освіту належить кожній особі без будь-яких винятків або обмежень за ознаками статі, раси, національності, мови, релігійних переконань, соціального походжен­ня, стану здоров'я, переконань чи будь-яких інших ознак; кожна особа має рівні можливості для доступу до освіти на всіх її рівнях, зокре­ма, йдеться також про подолання гендерної нерівності, а також нерівності, пов'язаної з фі­зичними чи психічними обмеженнями, соціаль­но-економічним статусом чи місцем проживан­ня; доступність для всіх, що означає відсутність будь-яких бар'єрів, які можуть перешкоджати особі отримати освіту (як фінансових бар'єрів, так і бар'єрів, пов'язаних з місцем проживання, соціальним статусом або особливими потреба­ми людини); якість процесу реалізації права на освіту, що передбачає не лише доступ до освіт­ніх установ, але й гарантію отримання якісної освіти, що сприяє повному розвитку людської особистості; адаптивність - система освіти по­винна бути гнучкою і адаптованою до потреб різних груп населення, включаючи осіб з осо­бливими освітніми потребами, мігрантів, націо­нальні меншини та інші вразливі групи.

Резюмовано, право на освіту є невід'ємною частиною системи конституційних прав та сво­бод людини і громадянина та лежить в основі розвитку справедливого та вільного суспіль­ства, забезпечуючи кожній людині можливість реалізувати свій потенціал та активно брати участь в житті суспільства. Забезпечення досту­пу до якісної освіти для всіх без винятку є клю­човим завданням держави та міжнародної спіль­ноти на шляху до досягнення сталого розвитку та зміцнення прав людини.

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.

Загальна декларація прав людини. 1948. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version- (дата звернення: 12.02.2024).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. 1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text (дата звернення: 12.02.2024).

Конвенція з подолання дискримінації в освіті. 1960. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174#Text (дата звернення: 12.02.2024).

Конвенція про права дитини. 1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_021#Text (дата звернення: 12.02.2024).

Recommendation used to measure progress towards education target. 1974. URL: https://www.peace-ed-campaign.org/unesco-1974-recommendation-used-measure-progress-towards-education-target-4-7/ (date of application: 12.02.2024).

Саламанська декларація та Рамки дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами. 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94#Text (дата звернення: 12.02.2024).

Рогач О.Я., Бєлов Д.М. Зміна сучасної парадигми українського права в умовах військової агресії з боку РФ. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 70(2). 2022. С. 136–141.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. № 1. 2021. С. 21–26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право