Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні

Автор(и)

  • І.С. Пирога доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Україна
  • М.І. Пирога студент 4-го курсу юридичного факультету Ужгородського національного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.28

Ключові слова:

конституційні принципи, місцеве самоврядування, територіальна громада, організаційно-правові основи, територіальна основа, матеріально-фінансова основа

Анотація

Конституційні основи місцевого самовряду­вання в Україні становлять норми-принципи, які відображені у понад 20 статтях Конститу­ції України. Норми, що закріплюють правові, організаційні, матеріальні та фінансові осно­ви місцевого самоврядування, передбачають встановлення демократичної децентралізова­ної системи управління, в основі якої - само­стійні територіальні громади, органи місцевого самоврядування, на які покладається вирішен­ня всіх питань місцевого значення. Реальне ефективне місцеве самоврядування можливе лише за наявності певних умов, які об'єктивно склалися в суспільстві, і які в своїй сукупності формують основи місцевого самоврядування. Основи місцевого самоврядування створюють підґрунтя, тобто фундамент, на якому вибудо­вується вся система місцевого самоврядування. Однією з фундаментальних основ місцевого са­моврядування є участь громадян у суспільному і політичному житті держави.

Актуальність теми зумовлена передусім тим, що на сучасному етапі демократичних перетво­рень нашої держави місцеве самоврядування - це основа громадянського суспільства. Місцеве самоврядування є одним із найважливіших ін­ститутів демократичної держави. Його розвиток є центральною наукового проблемою муніци­пального права та «наріжним каменем» в муні­ципальній науці протягом багатьох десятиліть, починаючи з моменту виникнення. Конституція України 1996 року створила правову основу ро­звитку місцевого самоврядування як особливого виду публічної влади. У статті проведено аналіз конституційних засад, що закріпили статус муні­ципальної влади, їх вплив на подальше законо­давство та практику місцевого самоврядування.

Проаналізовано конституційні принципи місце­вого самоврядування. Розглянуто наявні в су­часній правничій науці підходи щодо визначен­ня поняття «основи місцевого самоврядування». Наведено аргументи на користь виокремлення організаційно-правової, територіальної та матеріально-фінансової основ діяльності органів місцевого самоврядування.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Європейська хартія місцевого самоврядування. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2002. № 10. С. 10-17.

Пирога І.С., Бисага Ю.М., Рогач О.Я. Муніципальне право України: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Луцьк: Вежа Друк, 2023. 358 с.

Калиновський Б.В. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. К., 2004. 220 с.

Лялюк О.Ю. Основи організації і діяльності органів місцевого самоврядування: порівняльно-правова характеристика. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2011. Випуск 21. URL: https://dspace.nlu.edu.Ua//jspui/handle/123456789/3175.

Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області: Розпорядження Кабінету Міністрів від 12 червня № 710-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2020-%D1%80#Text.

Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Верховної ради України від 17 липня 2020 р. № 807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Харута В.Ф. Реалізація принципу народовладдя: доктринальні засади. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 76(2). Ч. 1. 2023. С. 79-86.

Рогач О.Я., Бєлов Д.М. Категорія «парадигма» в сучасних умовах функціонування української держави: теоретичні засади. Аналітично-порівняльне правознавство. № 1. 2022. С. 37-42.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. № 3/2022. С. 301-310.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В., Білак О.П. Міжмуніципальне співробітництво в структурі транскордонного співробітництва. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 72(4). 2022. С. 226-231.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право