До питання про конституційно-правове врегулювання забезпечення права на освіту в умовах сучасних кризових ситуацій

Автор(и)

  • В.І. Продан доктор філософії, асистент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна https://orcid.org/0009-0008-3805-5150

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.29

Ключові слова:

конституційно-правове врегулювання, конституційне право на освіту, кризові ситуації, доступ до освіти, гарантії прав, управління освітнім процесом, суспільна стабільність, громадянський потенціал, міжнародні норми, національне законодавство

Анотація

У контексті зростаючої кількості кризових подій, таких як природні катастрофи, епідемії, терористичні атаки, збройні конфлікти та стани війни, забезпечення доступу до якісної освіти стає надзвичайно важливим для збереження стабільності суспільства та розвитку громадян­ського потенціалу.

В межах даної наукової роботи, аналізуються міжнародні та національні правові норми, які га­рантують освітні права в умовах кризових ситу­ацій, а також розглядаються практичні аспекти їх реалізації. Особлива увага приділяється за­ходам, спрямованим на забезпечення доступу до освіти для всіх верств суспільства, включа­ючи вразливі групи населення. Досліджуються також питання управління освітнім процесом у кризових умовах, включаючи вплив кризових ситуацій на організацію методів викладання та навчальні заклади загалом.

Встановлено, з метою забезпечення належ­ного доступу до освіти в Україні, за доцільне вбачаємо виконання та дотримання наступних аспектів:

  • забезпечення всебічного доступу до освіти, що передбачає не лише створення умов для заочного навчання, але й постачання якіс­них Інтернет-послуг, необхідних пристроїв та інфраструктури для здійснення освітнього про­цесу в умовах війни. Для очної форми навчання пріоритетом є реконструкція шкіл та будівни­цтво укриттів з можливістю продовження освіт­нього процесу в умовах конфлікту;
  • надання психологічної та соціальної під­тримки дітям та дорослим, які пережили війну або конфлікт, у рамках освітніх програм;
  • розвиток та впровадження інновацій у сфері освіти, зокрема впровадження хмарних навчальних середовищ, електронних журналів, а також акцент на розвитку навичок у сфері цифрових технологій для підготовки до майбут­ньої професійної діяльності;
  • забезпечення кібербезпеки даних для захисту особистої інформації та запобігання не­санкціонованому доступу;
  • залучення батьків та родичів дітей до певної частини педагогічних обов'язків;
  • розробка спеціальних освітніх програм для українських дітей за кордоном;
  • співпраця з міжнародними організаціями та партнерами для забезпечення необхідних ре­сурсів та фінансування освітніх проєктів;
  • удосконалення педагогічних підходів, спрямованих на виховання толерантного та мирного суспільства.
  • впровадження «мирної освіти», що пе­редбачає включення в навчальні програми вив­чення історії конфліктів та воєн, розвиток на­вичок вирішення конфліктів та співпраці між країнами та культурами, а також залучення сту­дентів до дискусій та проєктів, спрямованих на підтримку миру.

Посилання

Наливайко Л.Р., Степаненко К.В. Міжнародно-правові стандарти прав людини: навч. посібник. Дніпро: ДДУВС, 2019. 184 с.

Костюк Н., Бахневська І., Лалуєва А. Міжнародні стандарти захисту прав людини. «Science and innovation of modern world»: ІІ Міжнародна науково - практична конференція (Лондон, Великобританія, 26.10 -28.10.2022 року). C. 890-898.

Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти: Стратегія. Реалізація. Результати. К.: Грамота, 2005. 448 с.

Рабінович П.М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне поняття, класифікація. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 1 (84). С. 19-29.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. ООН. Голос України. 2008. № 236.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 21.03.2024 р.).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. Організація Об'єднаних Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_042 (дата звернення: 21.03.2024 р.).

Продан В.І. Конституційно-правове регулювання права на освіту: вітчизняний досвід та зарубіжна практика: дис. ... канд. юр. наук. 081 «Право». Ужгородський національний ун-т. Ужгород, 2023. 319 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право