Загальна характеристика технологій, інновацій в праві інтелектуальної власності

Автор(и)

  • О.М. Боярчук кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, ст. викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0009-0006-4190-2897

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.32

Ключові слова:

інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, об'єкти права інтелектуальної власності, інновації, технології, трансфер технологій, нововведення, новоутворення, процес виробництва

Анотація

В роботі нами розглядаються поняття техно­логії, інновації та право інтелектуальної влас­ності.

В умовах сучасного розвитку всіх сфер життє­діяльності людини поняття «технології», «інно­вації» та «інноваційні технології» є невід'ємним аспектом сьогодення. Вони відіграють важли­во-ключову роль в конкурентоспроможності не лише окремих підприємств та організації, але й загалом в юриспруденції та економіці, оскільки саме за інноваційними технологіями стоїть про­гресивний розвиток суспільства, правовідносин які при цьому виникають, в тому числі правовід­носини в сфері права інтелектуальної власності.

Як відомо, інтелектуальна власність - це результат інтелектуальної, творчої діяльності, який є формалізованим та надає безпосеред­ньому автору або особі, якій законодавчими нормами надано право власності на вказаний результат, яке набувається, здійснюється та захищається відповідно до встановленої проце­дури, правил та законодавчо визначених норм. Саме об'єкти права інтелектуальної власності і знаходяться в чіткій взаємодії з технологіями та інноваціями.

Детальну увагу присвячено сутності та змісту інновацій та технологій в сфері інтелектуальної діяльності, зокрема при виробництві та зміні ха­рактеристик відповідних об'єктів права інтелек­туальної власності.

Акцентовано увагу визначенням таких по­нять як «інновації», «технології», «інтелекту­альна власність», «право інтелектуальної влас­ності», трансфер технологій. Проаналізовано сучасну національну та зарубіжну літературу, при з'ясуванні основних понять дослідження, їх законодавчого закріплення.

Здійснено аналіз ознак трансферу техноло­гій, зокрема встановлено, що інноваційні техно­логії наділені новизною, оригінальністю, неза­мінністю, унікальністю, неминучістю настання. Встановлено взаємопов'язаність змісту «іннова­цій» та «технологій» щодо права інтелектуаль­ної власності, а саме безпосередньо до об'єк­тів інтелектуальної власності, які проявляються шляхом застосування в процесі виробництва ноу-хау або винаходу до конкретного результа­ту інтелектуальної діяльності.

Посилання

Бубенко П.Т. Інтелектуальна власність: навчальний посібник.: ХНАМГ. Харків. 2011. 215 с.

Ідріс К. Інтелектуальна власність - потужний інструмент економічного зростання. Ідріс.: Украпатент. Київ. 2006. 372 с.

Цивільний кодекс України : Закон України 16 січня 2003 року № 435-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 12.03.2024).

Онишко С., Паєнтко Т., Швабій К. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності : навч. посібник. : КНТ. Київ. 2008. 256 с.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04 липня 2002 року № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення 12.03.2024).

Єпіфанова І.Ю., Литвинюк В.І. Сутність інноваційного розвитку підприємства. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : мат. VI Міжн. наук.-практ. конф. : збірн. наук. праць. 2023. Вінниця. С. 110-113. URL:zbirn2023.pdf (дата звернення 12.03.2024).

Дубова К.О. Щодо визначення поняття «інновація». Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : матеріали ХШМіжн. наук. техн. конф. Миколаїв.2023. С. 615-617.

Стасів А.П. Інновації як об'єкт цивільно-правових відносин : збірник наукових статей. С. 84-97. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/17442/1/6386%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-18888-1-10-20230117.pdf (дата звернення 13.03.2024).

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14 вересня 2006 року № 143-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text (дата звернення 14.03.2024).

Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю: монографія.: «К.І.С.». Київ. 2005. 448 с.

Адамюк Д.І. Поняття технології: встановлення змісту та співвідношення з іншими суміжними поняттями : право та інноваційне суспільство. Вип. № 1 (4). 2015. С. 34-41.

Intellectual Property and Frontier Technologies. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/index.html.

Тимченко Д.О. Аналітичний підхід до визначення взаємопов'язаних понять - технології та інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи в інформаційному суспільстві : зб. наук. праць всеукр. наук. - практ. конф. Дніпро - Київ. 2019 С. 281-286. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/5642/1/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.pdf#page=282 (дата звернення 18.03.2024).

Маркевич В.В. Співвідношення правового регулювання технологій та об'єктів права інтелектуальної власності. 2018. С. 215-218. URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/6f1b44c6-a2da-45fa-aa2e-748b49f4493e/content (дата звернення 18.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право