Щодо питання про захист прав інвесторів в ЄСПЛ

Автор(и)

  • М. Іванець аспірант кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.35

Ключові слова:

ЄСПЛ, механізм захисту, права інвесторів, недоліки та виклики, рекомендації

Анотація

Захист прав інвесторів в сучасному європей­ському правовому просторі викликає значний інтерес серед вчених, практиків та громад­ськості. Європейська конвенція про права лю­дини (ЄКПЛ) та діяльність Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) встановлюють важливі стандарти щодо захисту особистих, політичних, соціальних та економічних прав громадян, у тому числі прав інвесторів.

Цілісність та ефективність правового захи­сту інвесторів стає ключовим елементом для забезпечення правової стабільності та розвитку економічних відносин у Європейському Союзі та країнах, що прагнуть до набуття членства в ньому. Підвищення рівня захисту прав інвесто­рів сприяє розвитку бізнесу, привабленню іно­земних інвестицій, а також підвищенню довіри до правової системи.

У цьому контексті наукове дослідження при­свячене аналізу сучасного стану та перспек­тивам захисту прав інвесторів в рамках ЄСПЛ. Проведення аналізу практики суду, визначення проблем та викликів, а також пошук шляхів вдо­сконалення правового захисту інвесторів є ак­туальним завданням, спрямованим на забезпе­чення дальшого розвитку європейського право­вого простору та забезпечення високого рівня захисту прав людини в контексті економічних відносин.

З врахуванням значення інвестицій для еко­номічного розвитку та забезпечення правової стабільності, дослідження спрямоване на ре­тельне розглядання основних положень Євро­пейської конвенції про права людини стосовно прав інвесторів та аналізу практики суду в цьо­му питанні. Робота визначає ключові виклики та недоліки у захисті прав інвесторів в контексті ЄСПЛ, а також пропонує можливі шляхи вдоско­налення правового захисту з метою забезпечен­ня високого рівня захисту прав людини в еко­номічних відносинах. Ця аналітична робота має значення для вчених, практиків та законодав­ців, що цікавляться забезпеченням правового захисту інвесторів у межах Європейського Суду з прав людини.

Посилання

Everest Estate LLC, Edelveis-2000 PE, Fortuna CJSC and others v. The Russian Federation, PCA Case No. 2015-36. Jus Mundi. URL: https://jusmundi.com/en/document/decision/uk-everest-estate-llc-edelveis-2000-pe-fortuna-cjsc-and-others-v-the-russian-federation-postanova-verkhovnogo-sudu-ukrayini-friday-25th-january-2019.

Rules of Court from 22 January 2024. URL: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Rules_Court_ENG.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18.05.1965. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060#Text.

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20.03.1952. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text.

Справа «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Case of Sporrong and Lonnroth v. Sweden): Рішення від 23.09.1982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_098#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право