Юридична природа інституту визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави

Автор(и)

  • О.А. Ковальчук аспірант кафедри правосуддя та філософії юридичного факультету, Сумський національний аграрний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.36

Ключові слова:

цивільний процес, цивільне судочинство, корупційне правопорушення, цивільна конфіскація, позовне провадження, відповідальність, санкції, покарання, диспозиція, справа

Анотація

В статті досліджується проблематика визна­чення юридичної природи інституту визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Звертається увага на тому, що основною причиною введення вказаного про­цесуального інституту у правову систему нашої держави є розробка і створення ефективної си­стеми запобігання корупційним і пов'язаним із ними правопорушенням особами, які уповнова­жені на виконання функцій держави або місце­вого самоврядування. При цьому, досліджувану процесуальну категорію можна умовно віднести до складової загальнодержавного механізму бо­ротьби з корупцією.

Автор розкриває хронологію становлен­ні інституту цивільної конфіскації незаконних активів, досліджуючи зміст диспозиції ста­тей 233-2332 ЦПК України, які діяли в період з 4 березня 2015 року по 15 грудня 2017 року і статей 290-292 ЦПК України, які були чинними в період 15.12.2017 року по 28.11.2019 року. В цій частині звертається увага на тому, що обидві вказані процесуальні моделі цивільної конфіскації передбачали можливість визнання активів необґрунтованими і їх стягнення на ко­ристь держави лише при наявності вироку суду який вступив в законну силу. При цьому, аналі­зуються причини недосконалості впроваджено­го законодавцем інституту, серед яких нечіт­кість сформульованих процесуальних норм, їх колізійний характер, залежність позовного провадження у цивільній справі від результатів розгляду кримінальної справи, що в практичній площині здійснюється протягом необґрунтовано тривалого часу.

Автором зроблено висновки про те, що ін­ститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави не може вважа­тись механізмом цивільної або кримінальної санкції як і певним видом покарання майново­го характеру, оскільки не містить притаманних їм характеризуючи ознак. Натомість, досліджу­вана процесуальна категорія є адміністратив­но-правовим засобом забезпечення дотриман­ня спеціальними суб'єктами вимог законодав­ства про запобігання корупції, який одночасно наділена ознаками цивільної відповідальності.

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів: Закон України від 31.10.2019 р. № 263-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#Text (дата звернення: 02.03.2024).

Legislation Meets Practice: National and European Perspectives in Confiscation and Forfeiture of Assets: Comparative re- port of Transparency International.Sofia, 2015. 132 p. URL: https://www.transparency.nl/wp-content/uploads/2016/12/Final_Report_EN_web.pdf (date of access: 02.03.2024).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції: Закон України від 12.02.2015 р. № 198- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-19#Text (дата звернення: 02.03.2024).

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19/ed20171215#n2972 (дата звернення: 02.03.2024).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 02.03.2024).

Хавронюк М. Спецконфіскація – спроба номер…. Ракурс, 26 грудня 2016. URL: https://racurs.ua/ua/1385-sproba-zaprovadjennya-speckonfiskaciyi.html (дата звернення: 02.03.2024).

Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2017 рік. Форма № 1-1. URL: https://court.gov.ua/userfiles/file/DSA/2018_DSA_docs/1-1_2017.xls (дата звернення: 06.03.2024).

Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2018 рік. Форма № 1-к. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/media/1k_2018. xlsx (дата звернення: 06.03.2024).

Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2019 рік. Форма № 1-к. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/ dsa_pres_slujba_2019/dsa_pres_slujba_2020/1k_2019.xlsx (дата звернення: 06.03.2024).

Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства за 2018 рік. Форма № 1-ц. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/media/1c_2018.xlsx (дата звернення: 06.03.2024).

Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства за 2019 рік. Форма № 1-ц. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/dsa_pres_slujba_2019/dsa_pres_slujba_2020/1c_2019.xlsx (дата звернення: 06.03.2024).

Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 року № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text (дата звернення: 07.03.2024).

Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/ криптовалюти» Bitcoin : лист Національного банку України від 10.11.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14#Text (дата звернення: 09.03.2024).

Осадько А.С., Довгаль Ю.С. Механізми вдосконалення процедури цивільної конфіскації: деякі аспекти застосування. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8 С. 62–65. URL: http://lsej.org.ua/8_2020/16.pdf (дата звернення: 09.03.2024).

Вороніжський Я.В. Удосконалення інституту визнання необґрунтованими активів. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 128–134. URL: http://lsej.org.ua/9_2022/30.pdf (дата звернення: 09.03.2024).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 10.03.2024).

Коваленко І. Умови цивільно-правової відповідальності: загальнотеоретичний підхід. Слово Національної школи суддів України. 2021. № 1(34). С. 53–63. 18. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 10.03.2024).

Хутор Т.М. Стягнення активів у дохід держави в результаті визнання їх необґрунтованими: прихований вид покарання? Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2021. Том 7. С. 61–70.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 10.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право