Біла книга зі штучного інтелекту як джерело формування законодавства Європейського Союзу у сфері штучного інтелекту

Автор(и)

  • В.В. Мачуський кандидат юридичних наук, доцент кафедри іноземних мов «ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна https://orcid.org/0000-0002-6392-4767
  • І.Б. Мачуська доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права «ЮІ КНЕУ імені Вадима Ггтьмана», Україна https://orcid.org/0000-0002-6441-8356
  • В.М. Тітова кандидат педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов «ЮІ КНЕУ імені Вадима Ггтьмана», Україна https://orcid.org/0000-0002-5904-3940
  • О.С. Тітова кандидат економічних наук, доцент кафедри іноземних мов «ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна https://orcid.org/0000-0001-9378-0904
  • В.В. Мачуський старший викладач кафедри іноземних мов «ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.39

Ключові слова:

штучний інтелект, впровадження штучного інтелекту, правове регулювання штучного інтелекту, Біла книга, Європейська стратегія щодо даних

Анотація

У статті здійснюється аналіз положень Білої книги зі штучного інтелекту як джерела фор­мування законодавства Європейського Союзу у сфері штучного інтелекту.

Зазначено, що дослідження правового регу­лювання штучного інтелекту в Європейському Союзі буде сприяти формуванню вітчизняної джерельної бази у сфері застосування штучного інтелекту.

Проаналізовано, що у наукових колах поло­ження Білої Книги зі штучного інтелекту висвіт­люються вітчизняними вченими фрагментарно, що утруднює комплексне сприйняття змісту і значення Білої Книги в цілому.

У статті зазначено, що законодавство Укра­їни потребує вдосконалення, що полягає у до­триманні європейських стандартів у сфері штуч­ного інтелекту. Встановлено, що на законодав­чому рівні доцільно закріпити положення щодо застосування штучного інтелекту.

У статті досліджуються положення Європей­ської стратегії щодо даних, що визнає штучний інтелект, як важливу складову економіки даних. Досліджено, що положення Європейської Стра­тегії щодо даних, передбачає поєднання техно­логій, промисловості, цифрової інфраструктури та нормативно-правової бази. Зазначено, що положення Стратегії щодо штучного інтелекту отримали подальший розвиток в Білій Книзі.

У статті зазначено поняття штучного інтелек­ту відповідно до положень Білої Книги.

Зазначено, що Положення Білої Книги спря­мовані на забезпечення консультування заці­кавлених сторін, збору відгуків, як основи май­бутніх процесів прийняття рішень.

Доведено, що Білу Книгу можна вважати по­літичним документом, що містить цілі та можли­ві дії Європейської комісії щодо врегулювання штучного інтелекту та містить перелік політич­них пропозицій, намірів та рекомендацій.

Зазначено, що Біла Книга є рамковою осно­вою для майбутніх законодавчих пропозицій з формування нормативно-правової бази, пов'я­заної з штучним інтелектом в Європейському Союзі.

У статті визначена структура основних поло­жень Білої Книги та встановлені основоположні принципи, що визначають розробку та впрова­дження штучного інтелекту.

Акцентується увага на розділі 5 Білої Книги, який присвячений "Екосистемі довіри: норма­тивної базі для штучного інтелекту”, що присвя­чений ключовим елементам нормативно-право­вої бази для штучного інтелекту в Європі.

Посилання

Tolan S., Miron M., Gomez E. and Castillo C. «Why Machine Learning May Lead to Unfairness: Evidence from Risk Assessment for Juvenile Justice in Catalonia», Best Paper Award, International Conference on AI and Law, 2019.

White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust. European Commision. Brussels, 19.2.2020. COM(2020) 65 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065.

Шишка Н.В. Штучний інтелект в українському правосудді: правові передумови запровадження. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 143–145.

Цьомра В., Корильчук С., Оленюк Д. Розвиток штучного інтелекту в сучасній юриспруденції. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2023. Випуск 38. C. 103–106.

Пилипчук В., Баранов О., Гиляка О. Проблеми правового регулювання у сфері штучного інтелекту в контексті розвитку законодавства Європейського Союзу. Вісник Національної Академії Правових Наук України. Том 29. № 2, 2022. С. 35–61.

A European strategy for data. European Commision. Brussels, 19.2.2020. COM(2020) 66 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право