Пред'явлення позову як сукупність процесуальних дій на стадії відкриття позовного провадження у цивільному процесі

Автор(и)

  • Л.В. Холмогорова адвокат, аспірант 4 року навчання кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.43

Ключові слова:

цивільний процес, позовне провадження, пред'явлення позову, юридичний склад, процесуальні дії

Анотація

У статті проводиться дослідження поняття, сутності та юридичної природи пред'явлення позову в цивільному процесі.

Автор критично оцінює традиційний погляд на пред'явлення позову як однієї процесуальної дії, яка запускає весь механізм захисту поруше­них прав, свобод чи інтересів у порядку цивіль­ного судочинства. Враховуючи необхідність дотримання встановленого порядку реалізації права на пред'явлення позову обґрунтовується точка зору, що пред'явлення позову виступає сукупністю процесуальних дій, які обумовлю­ють реалізацію указаного суб'єктивного проце­суального права.

Дається перелік процесуальних дій, за до­помогою яких відбувається реалізація права на пред'явлення позову в установленому порядку: визначається мінімально допустимі процесуаль­ні дії та їх збільшена чисельність. На підставі цього робиться висновок, що пред'явлення позову в цивільному процесі може бути пред­ставлено у вигляді усіченого або розширеного юридичного складу. В останньому випадку ви­магається вчинення такої сукупності процесу­альних дій, які зумовлені характером спірних правовідносин, заявленою вимогою та особою заявника. Натомість усічений склад пред'яв­лення позову свідчить про наявність у позивача певних процесуальних пільг.

Вказується, що всі процесуальні дії, які не­обхідно вчинити позивачу задля дотриман­ня встановленого порядку реалізації права на пред'явлення позову є обов'язковими, але їх чисельність може бути різною, залежно від виду юридичного складу, що обумовлює реалізацію права на пред'явлення позову.

Зауважується, що незважаючи на численні процесуальні дії позивача, які формують юри­дичний склад права на пред'явлення позову, тільки одна поведінка позивача на стадії від­криття позовного провадження буде мати вирі­шальне значення: подання до суду першої ін­станції позовної заяви. Без цього попередня поведінка позивача (підготовка позовної заяви встановленої форми та змісту, сплата судового збору тощо) не буде мати юридичного значен­ня, оскільки не вона вказує на волевиявлення особи звернутися за судовим захистом.

Посилання

Цивільний процес: підручник / За заг. ред. В.В. Заборовського, С.Б. Булеци, В.Г. Фазикоша, В.П. Феннича. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 932 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернен-ня: 08.03.2024).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кутіч проти Хорватії» від 1 березня 2002 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-60174%22]} (дата звернення: 08.03.2024).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Креуз проти Польщі» від 19 червня 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_030#Text (дата звернення: 08.03.2024).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Меньшакова проти України» від 8 квітня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_766#Text (дата звернення: 08.03.2024).

Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид. 2-ге, переробл. та до- пов.: у 2 т. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М.М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021. Т. 2. 572 с.

Логінов О.А., Штефан О.О. Цивільний процес України: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 368 с.

Цивільний процес : навч. посіб. для підготовки студентів 3-го та 4-го курсів бакалаврату літо 2022 року / [уклад. К.В. Гусаров, М.В. Жушман, С.О. Кравцов та ін.] ; за заг. ред. проф. К.В/ Гусарова. Харків: ТОВ «Оберіг», 2020. 229 с.

Феннич В.П. Цивільний процес: Конспект лекцій. Навчальний посібник. Частина 2. Ужгород: Видавництво Закарпатського державного університету, 2005. 136 с.

Цивільний процес : навч. посіб. / [О.Г. Бортнік, О.Л. Зайцев, В.А. Кройтор та ін.] ; за заг. ред. проф. В.А. Кройтора ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2022. 336 с.

Колядіна Н.Г. Реалізація права на позов у цивільному процесі України та окремих держав Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження: дис. ...канд. юрид. наук. Одеса, 2016. 212 с.

Тополевський Р.Б., Федіна Н.В. Теорія держави і права: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 268 с.

Задорожна А.П. Підсудність у цивільному процесі України: дис. .канд. юрид. наук. Київ, 2017. 250 с.

Шишкін В. Диспозитивність - принцип судочинства. Право України. 1996. № 6. С. 10-16.

Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. Москва: Юрид. лит., 1966. 168 с.

Жеруолис И. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс: «Минтис», 1969. 204 с.

Строгович М.С. Вопросы теории правоотношений. Советское государство и право. 1964. № 6. С. 51-61.

Курс цивільного процесу : підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін. ; за ред. В.В. Комарова. Харків: Право, 2011. 1352 с.

Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 1962. 67 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право