Поняття, правові особливості та значення договору енергопостачання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.46

Ключові слова:

договір енергопостачання, енергетичні ресурси, істотні умови договору, укладання договору електропостачання, постачання електричної енергії

Анотація

У статті проаналізовано поняття договору енергопостачання, його істотні ознаки та важ­ливість його укладання для України в умовах війни. З початком використання електроенергії у XIX столітті постачання енергії було часто ор­ганізоване через укладання угод між виробни­ками та споживачами, які встановлювали умо­ви постачання. У XX столітті у багатьох країнах були створені універсальні системи постачання енергії, де договори енергопостачання стали стандартними та регульованими державою. У зв'язку з розвитком технологій та зростанням конкуренції, умови договорів стали більш різно­манітними, включаючи фіксовані та змінні ціни, умови доставки та оплати.

З підвищенням уваги до проблем зміни клі­мату, у договорах енергопостачання з'явилися умови, спрямовані на стимулювання викори­стання відновлювальних джерел енергії. Саме тому автором здійснено аналіз чинного законо­давства, що регулює питання укладання даних договорів та систему їх дійсності. Зроблено вис­новок про важливість та необхідність якісного та своєчасного енергопостачання для україн­ського народу. Звернено увагу на необхідність створення механізмів запасного енергозабезпе­чення в разі крайньої необхідності, розрахунків за електроенергію в умовах обмеженого досту­пу до енергетичних ресурсів, а також додаткові заходи щодо безпеки для забезпечення непе­рервного функціонування електромережі та електростанцій у разі воєнних загроз. Дійшли до висновку, що у контексті України, яка має складну енергетичну систему та залежність від імпорту енергоресурсів, договори енергопоста­чання відіграють важливу роль у забезпеченні стабільності та розвитку енергетичного сектору країни. Аналіз договору енергопостачання свід­чить про постійні зміни у взаємодії між поста­чальниками та споживачами енергії, відобража­ючи зміни у технологіях, економіці та енерге­тичних політиках.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/.

Про енергетичну ефективність: Закон України від 21.10.2021 № 1818-IX. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20%23Text.

Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019¬VIII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text

Правове регулювання договірних відносин: навчальний посібник / Г.М. Гаряєва, О.В. Гаєвая, О.В. Кузьменко, І.В. Лисен¬ко, Л.В. Перевалова. Харків: ФОП Панов А.М., 2021. 404 с.

Криворучко В.О., Огороднійчук І.А. Зміст договору енергопостачання. Право і суспільство. 2020. № 2. C. 182-188.

Наумова Л. Договір купівлі-продажу: найбільш типові помилки. Цивільне право. 2019. № 2. С. 126-148.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право