Порядок впровадження системи комплаєнсу в банку

Автор(и)

  • А.К. Мулик аспірант кафедри економічного права та економічного судочинства Київського національного університету ім. Т Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.49

Ключові слова:

система комплаєнсу, банк, внутрішній контроль, нормативне регулювання, моніторинг, звітність, репутація, організація процесу

Анотація

В сучасних умовах глобалізації та посиленої конкуренції у фінансовому секторі, запрова­дження системи комплаєнсу в банку стає над­звичайно актуальним завданням.

Так, як банківські установи є провідними учасниками фінансової системи, їх стабільність має важливе значення для економіки держави. Діяльність банківських установ спрямована на запобігання фінансових злочинів, таких як від­мивання грошей та фінансування тероризму, шляхом комплаєнсу, який полягає у перевірці клієнтів, моніторингу фінансових операцій та виявлення підозрілих транзакцій, запобігання криз та фінансових збоїв.

Відповідно до зростаючих вимог регулятор­них органів, а також з урахуванням потенційних фінансових ризиків і загроз з боку недобросо­вісних клієнтів чи злочинних груп, банкам необ­хідно вдосконалювати свою систему управління ризиками та забезпечувати відповідність усіх операцій законодавству та стандартам. Це ство­рює необхідність у розробці та впровадженні ефективної системи комплаєнсу, що забезпечує дотримання всіх правових та етичних норм у фі­нансовій діяльності банку, а також вчасного ви­явлення та запобігання можливим порушенням законодавства та ризикам. В даному контексті вивчення та аналіз процесу впровадження сис­теми комплаєнсу стає важливим завданням, яке вимагає ретельного дослідження та визначен­ня оптимального порядку дій для досягнення успішних результатів у забезпеченні внутріш­нього контролю та відповідності в банку.

Система комплаєнсу, або внутрішній кон­троль, визначається як набір процедур, політик та стандартів, які спрямовані на забезпечення виконання всіх внутрішніх та законодавчих ви­мог в банку, а також на виявлення, оцінку та управління різноманітними ризиками, пов'яза­ними з діяльністю банку.

У цьому науковому дослідженні ми розгляне­мо процес впровадження системи комплаєнсу в банку у контексті вимог нормативного регу­лювання та міжнародних стандартів, а також дослідимо практичні аспекти її впровадження, включаючи структуру команди комплаєнсу, ін­струменти моніторингу та звітності, а також вплив системи комплаєнсу на ділову стратегію та репутацію банку. Наше дослідження покла­де акцент на важливості правильної організа­ції процесу впровадження системи комплаєнсу для забезпечення довіри клієнтів та збереження стабільності банку в умовах сучасного фінансо­вого середовища.

Посилання

Бавикін К. Комплаєнс при відкритті банківського рахунку в країнах ЄС. Liga Zakon. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/216363_komplans-pri-vdkritt-bankvskogo-rakhunku-v-kranakh-s.

Калин Р.Ю., Сняданко І.І. Соціально-психологічні умови ефективної діяльності працівників банківських організацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2018. № 2. Том 2. С. 143-148. URL: https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/561.

Ковальчук О. Поняття системи комплаєнс-контроль та особливості управління ризиком комплаєнс у банках України. Молодь і ринок. 2010. № 7-8. С. 153-157. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_7-8_35.

Москаленко Н.В. Теоретичні аспекти запровадження комплаєнс-контролю в Україні. Економічний вісник. Серія: Фі-нанси, облік, оподаткування. 2018. № 2. С. 106-112. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/268453001.pdf.

Сайт Fidor Bank AG. URL: https://www.hdor.de/psd2-fur-privat-und-geschaeftskunden.

Сайт Monese. URL: https://monese.com/gb/en.

Сайт PKO Bank Polski. URL: https:// www. pkobp. pl/pkobppl-en/international- banking/.

Світлична В.Ю., Овчелупова О.М. Сучасний стан та перспективи запровадження комплаєнс-контролю у діяльність банківських установ. Комунальне господарство міст. 2019. № 153. С. 24-30. URL:http://eprints.kname.edu.ua/55434/1/5474-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-11253-1-10-20191221.pdf.

Хуторна М.Е., Гелеверя В.В. Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку. Фінансовий простір. 2015. № 2. С. 112-118. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fin_pr_2015_2_15.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право