Окремі аспекти впливу цифровізації на розвиток господарських правовідносин

Автор(и)

  • О.А. Осінська аспірантка, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.50

Ключові слова:

цифровізація, віртуальна організація, господарська система, господарські правовідносини, організаційно-господарські відносини, господарсько-виробничі відносини, внутрішньогосподарські відносини

Анотація

Стаття присвячена теоретичному осмислення впливу цифровізації на господарські правовід­носини залежить від двох основних етапів циф­рової зрілості підприємства: 1) оцифрування та автоматизація, 2) цифровізація та цифрова трансформація.

Зроблено висновок, що на першому етапі у цифрову форму переводиться лише части­на управлінських та контрольних функцій, а тому зміна внутрішньогосподарських відносин стосується діяльності структурних підрозділів апарату управління підприємства: бухгалтер­ський облік, внутрішній контроль, договірна, маркетингова, кадрова, планова робота. Також створюється структурний підрозділ інформацій­них технологій. В умовах віддаленого розта­шування структурних підрозділів підприємства забезпечується організаційна єдність на основі застосування інтернет технологій. Локальними актами підприємства запроваджуються правила ведення електронного документообігу, цифро­вої безпеки, збереження комерційної таємниці та взаємодії між структурними підрозділами на основі цифрових технологій. Вплив цифровіза- ції на організаційно-господарські відносини на першому етапі полягає у створенні веб-сайту на якому відповідно до вимог чинного законодав­ства суб'єкти господарювання оприлюднюють інформацію про свою діяльність. В електронно­му вигляді відбувається ліцензування господар­ської діяльності. Виробничо-господарські відно­сини на першому етапі цифровізації полягають у створенні підприємством сайту для просуван­ня виробленого товару та послуг підприємства або забезпечення контактів з контрагентами та споживачами, але це не призводить до зміни бізнес-моделі підприємства. Обґрунтовується, що на другому етапі цифровізації змінюється бізнес-модель підприємства, віртуалізація його господарської діяльності може бути повною або частковою. Підприємство для здійснення госпо­дарської діяльності у цифровому просторі може створювати віртуальні та реальні структурні під­розділи. Для належної організації внутрішньо­господарських відносин між ними можуть бути використані такі господарсько-правові засоби як локальні нормативні акти підприємства та вну­трішньогосподарські договори. Віртуальне під­приємство може бути складною господарською системою де виникають внутрішньосистемні правовідносини, що мають організаційно-госпо­дарський характер, а також зовнішні виробни­чо-господарські та цивільно-правові відносини.

Посилання

Хаустова М.Г. Поняття цифровізації: національні та міжнародні підходи. Право та інновації. № 2 (38). 2022. С. 7-18.

Сєрєбряк С.В. Концептуальні засади спеціального режиму господарювання у сучасних умовах розвитку держави. Диссертация на здоб. ступ. доктора юрид. наук. за спец.12.00.04. Київ. 2023. 444 с.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.

Україна 2030Е-країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Петько С.М. Теоретичні основи процесу цифрової трансформації суб'єктів господарювання. Економіка та суспільство. № 47. 2023. URL.: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2129/2058.

Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: монографія. Київ: Видавничий Дім «Слово». 2008. 512 с.

Руденко М.П. Правове регулювання внутрішньогосподарських відносин. Дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид наук. Харків. 2017. 191 с.

Бобкова А.Г., Захарченко А.М. Види організаційно-господарських відносин. Право України. 2019. № 8. С. 65-80.

Петруненко Я.В., Сиротко М.В., Тройніков В.В. Правове регулювання електронної комерції в умовах розвитку цифрової економіки в Україні. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. Випуск 79: частина 1. 2023. С. 278-285.

Кауфман Джош. МВА в домашніх умовах. Шпаргалки бізнес-практика/пер. з англ. Євгенія Кузнєцова. 3-тє вид. Київ. Наш Формат. 2023. 416 с.

Віхров О.П., Віхров С.О. Про систематизацію господарських зобов'язань. Юридичний науковий електронний журнал. № 3. 2017. С. 54-57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право