Державні соціальні стандарти та нормативи в системі соціального захисту

Автор(и)

  • В.В. Андріїв кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного торговельно-економічного університету, Україна https://orcid.org/0000-0003-0624-5087
  • В.О. Тімашов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного торговельно-економічного університету, Україна https://orcid.org/0000-0001-8368-8856

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.51

Ключові слова:

соціальні стандарти, прожитковий мінімум, мінімальна пенсія, достатній прожитковий рівень, державні соціальні гарантії, державна соціальна допомога, мінімальна заробітна плата

Анотація

У статті аналізуються поняття соціальних стандартів і нормативів, прожиткового мінімуму як одного із базових показників при наданні різ­них видів виплат, їх цілі, сфери застосування та особливості правового регулювання. Дослідже­но формування системи соціальних стандартів і нормативів та ролі прожиткового мінімуму в со­ціальному захисту громадян.

Держава яка визнає себе правовою та соці­альною повинна забезпечувати прожитковий мінімум, який би покривав реальні базові по­треби громадян. Базовий соціальний стандарт повинен втілювати ідею соціальної справед­ливості, вирівнювати доходи шляхом реально­го його розміру. Соціальні виплати з бюджету держави не повинні різнитися у сотні і тисячі раз при матеріальних виплатах різним верствам населення, де застосовується прожитковий мі­німум як державний стандарт. Наголошується, що законодавець використовує різноплановий підхід при визначенні рівня малозабезпеченості громадян, адже у нормативно-правових актах він є неоднаковий, а на рівні держави визнаєть­ся прожитковий мінімум як основний соціальний стандарт.

Обґрунтовано, що держава знижує соціаль­ні стандарти населення. Звертається увага на те, що визначені Законом України «Про дер­жавний бюджет на відповідний рік» показники прожиткового мінімуму встановлюються майже в половину занижені у порівнянні з реальними показниками вартості життя основних груп на­селення. Більшість соціальних виплат не забез­печують базові потреби громадян та їх сімей, а кошти державного бюджету розподіляються з порушенням принципу соціальної справедливо­сті, що призводить до невдоволеності значної кількості громадян.

Зроблено висновки, що базові соціальні стандарти та нормативи повинні бути перегля­нуті в бік їх збільшення для забезпечення гід­ного рівня життя громадян. Запропоновано дотримуватися принципу соціальної справед­ливості при призначенні різних видів виплат, які надаються за рахунок державного бюджету, щоб знизити соціальну напругу в суспільстві. Держава повинна виконувати конституційну норму щодо забезпечення життєвого рівня гро­мадян для себе і своєї сім’ї визначену у ст. 48 Основного Закону.

Посилання

Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 р. № 2017-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text.

Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 р. № 966-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96- ВР URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива: постанова кабінету Міністрів України від 21.09.1995 р. № 848. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/848-95-%D0%BF#n15.

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14.

Про мінімальний споживчий бюджет: Закон України від 3.07.1991 р. № 1284¬XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1284-12#Text.

Про Державний бюджет України на 2024 рік: Закон України від 9 листопада 2023 р. № 3460-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-20#Text.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму у 2021-2022 роках. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/news/12286.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення