Законодавчі гарантії заборони та ризики залучення українців до примусової праці

Автор(и)

  • Н.М. Гладка кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Вінницького кооперативного інституту, Україна
  • О.В. Яковець викладач кафедри природничих, правових та суспільних дисциплін Фахового коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.54

Ключові слова:

примусова праця, право, воєнний стан, безробіття, трудові мігранти, трудові відносини

Анотація

У статті проаналізовано законодавчі гарантії заборони примусової праці, сучасні ризики ви­никнення та залучення до неї українців в умовах воєнного стану. Розкриваються міжнародні та національні норми заборони застосування при­мусової праці. Акцентується увага на тому, що Україна є однією з держав, громадяни яких стра­ждають від даного явища в Європі найбільше.

Досліджуючи поняття «примусова праця», автори відзначають, що в українському зако­нодавстві воно відсутнє, тому для повного ро­зуміння даного терміну користуються міжна­родною практикою. У статті охарактеризова­но основні форми та прояви примусової праці. Визначено умови працевлаштування, які є оз­наками небезпеки для працівника і на які варто звернути увагу в процесі виникнення трудових правовідносин, щоб не стати жертвою трудової експлуатації.

Аналізуються політичні та соціально-еко­номічні чинники, які впливають на збільшення кількості випадків примусової праці. Зокрема, політична нестабільність, складна економічна ситуація, нездатність держави гарантувати до­стойний рівень життя, безробіття, трудова мігра­ція, особливо за межі держави, низький рівень правової культури громадян, який є причиною поганої обізнаності українців зі своїми правами та принципами заборони примусової праці.

Автори звертають увагу на ту обставину, що в умовах воєнного стану в Україні збільшилась кількість соціально незахищених верст насе­лення, які постраждали від військової агресії і можуть опинитися в ситуації ризику бути залу­ченими до примусової праці. Наводиться стати­стика кримінальних проваджень щодо торгівлі людьми за 2022-2023 роки, так як значна ча­стина потерпілих від даного правопорушення була піддана примусовій праці. Наголошується, що у більшості країн світу явище нав'язування примусової праці державою зникло і така діяль­ність визнана кримінальним правопорушенням.

Посилання

Пандемія COVID-19 підштовхує українців до ризикованого Працевлаштування URL: https://ukraine.iom.int/uk/news/pandemiya-covid-19-pidshtovkhuye-ukrayintsiv-do-ryzykovanoho-pratsevlashtuvannya.

Конвенція про примусову чи обов'язкову працю № 29 від 1930 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_136#Text.

Конопельцева О.О. Заборона примусової праці як принцип трудового права. Право і інновації. 2017. № 2 (18). С. 98-104.

Конвенція про скасування примусової праці № 105 від 1957 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_013#Text.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Парпан Т. Конституційна заборона примусової праці в Україні. Український часопис конституційного права. 2022. № 1. С. 55-64.

Примусова праця в сучасному світі: погляд МОП. URL: https://pon.org.ua/international/2186-primusova-pracya-v-suchasnomu-sviti-poglyad-mop.html.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text.

В Україні понад сім мільйонів людей опинилися за межею бідності - звіт Світового банку. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3702917-v-ukraini-ponad-sim-miljoniv-ludej-opinilisa-za-mezeu-bidnosti-zvit-svitovogo-banku.html.

Millions Assisted, Millions More Still in Need Two Years into Ukraine War, Says. IOM NEWSGLOBAL. 22 February 2024. URL: https://www.iom.int/news/millions-assisted-millions-more-still-need-two-years-ukraine-war-says-iom.

Кодекс законів про працю України : Закон Верховної Ради УРСР від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення