Актуальні питання врегулювання трудових спорів шляхом медіації

Автор(и)

  • С.Л. Отовчиць аспірант кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.55

Ключові слова:

трудовий конфлікт, захист трудових прав, суб'єкти трудових відносин, верховенство права, правова визначеність

Анотація

У статті наведено комплексне теоретико-пра- вове дослідження медіації як альтернативної процедури вирішення трудових спорів. Дово­диться, що актуальним питанням науки трудо­вого права є внесення конкретних пропозицій щодо розробки системної та послідовної зако­нодавчої основи застосування трудової медіації при вирішенні трудових спорів. Автором звер­тається увага, що чинне законодавство ситуа­тивно згадує зазначене поняття в окремих стат­тях, при цьому не розкриваючи його зміст, що призводить до проблем правозастосування. Так, Законом України «Про медіацію» було доповне­но чинний Кодекс законів про працю України новою ст. 221-1 «Врегулювання трудових спорів шляхом медіації». Акцентується увага, що вклю­чення нової норми до глави XV «Індивідуальні трудові спори» КЗпП України свідчить про те, що процедуру медіації законодавець обмежив тільки врегулюванням індивідуальних трудо­вих спорів. Наголошується, що не дотримання принципу правової визначеності як складової принципу верховенства права, закріпленого в ст. 8 Конституції України, перешкоджає на­лежному захисту трудових прав. Аргументова­но, що вітчизняний законодавець не правильно застосовує поняття «трудового спору», визна­чаючи медіацію як альтернативний спосіб його вирішення, адже фактично «трудовий спір» виникає в момент звернення до органів, що їх розглядають. Шляхом медіації врегульовується не трудовий спір, а розбіжності між суб'єктами трудових відносин на етапі добровільного уре­гулювання цих розбіжностей, що доцільніше на­звати «трудовим конфліктом». Автором запере­чується позиція законодавця щодо застосуван­ня процедури медіації лише до індивідуальних трудових спорів. Звертається увага на необхід­ність поширення такого інституту і на колектив­ні трудові спори. Аргументовано необхідність усунення нормативної невизначеності щодо термінології поняття «медіація» та узгодження норм Закону України «Про медіацію» і чинного законодавства у сфері праці. Наявність стабіль­ного та зрозумілого законодавства про медіа­цію є втіленням принципу верховенства права та сприятиме формуванню довіри суспільства до альтернативних позасудових процедур вре­гулювання спорів.

Посилання

Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. № 1875-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення: 28.03.2024).

Кодекс законів про працю України : Кодекс України від 10.12.1971 р. № 322-VIII : станом на 24 груд. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 26.03.2024).

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1629-15 (дата звернення: 28.03.2024).

Директива № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних справах: Міжнародний документ від 21.05.2008. URL: https://ukrmediation.com.ua/images/DOCS/Model-documents/mediation-directive-ukr.pdf (дата звернення: 28.03.2024).

Юридична енциклопедія. Київ: Укр. енциклопедія, 2001. Т. 3. 765 с.

Кривенко Д.Є. Поняття медіації як способу вирішення трудових спорів. Соціальне право. 2019. № 3. С. 102-106.

Мазаракі Н.А. Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні: дис. доктора. юрид. наук: 12.00.01. Київ. 2019. 484 с.

Шуміло М. Медіація як інструмент вирішення трудових спорів: невичерпний ресурс для розвантаження судової системи. Юридична газетa.URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/trudove-pravo/mediaciya-yak-instrument-virishennya-trudovih-sporiv-nevicherpniy-resurs-dlya-rozvantazhennya-sudovo.html (дата звернення: 28.03.2024).

Приймaк А.М. Принцип прaвової визнaченості: поняття тa окремі acпекти. Наукові записки нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». 2010. Т. 103. С. 53-55.

Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. 2-ге вид., стер. Київ : Вікар. 2004. 725 с.

Трудове право : підручник. В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко [та ін.] ; за ред. В.В. Жернакова. Харків. Право. 2012. 496 с.

Трудове право України : підручник; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і допов. Київ. Леся. 2016. 448 с.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР : станом на 6 листоп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр#Text (дата звернення: 26.03.2024).

Ступакова І.Г. Трудова медіація як альтернативна форма вирішення трудових спорів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 4. 2023. С. 65-70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення