Аутплейсмент як запорука ефективної кадрової політики при вивільненні працівників

Автор(и)

  • О.Г. Середа докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-8252-1963
  • В.В. Кравченко аспірант кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.56

Ключові слова:

працівник, роботодавець, скорочення чисельності, масові вивільнення, соціальна відповідальність, управління персоналом

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням захисту прав працівників при масових вивіль­неннях, що відбуваються в умовах економічної кризи. Акцентується увага, що сучасний етап трансформації та розвитку економіки України потребує якісно нових орієнтирів одним з яких є розробка та впровадження дієвих механізмів, спрямованих на побудову соціально відпові­дального бізнесу. У сучасних нестабільних рин­кових умовах працівники є одним із найцінніших ресурсів будь-якого підприємства, тому проце­дура вивільнення має здійснюватися з ураху­ванням їх прав та особистих інтересів. Дове­дено, що сучасна політика підприємств у сфері вивільнення працівників обмежується виконан­ням норм трудового законодавства. Скорочення працівників можуть призвести до пєсимістичних і негативних настроїв в колективі, побоювання працівників наступними потрапити під чергове скорочення, що негативно впливає на продук­тивність праці і може призвести до відтоку ка­дрів. Визначається, що турбота про звільнених працівників попередить виникнення негативних настроїв, нормалізує атмосферу в трудовому ко­лективі. Обґрунтовується позиція, що соціально відповідальний роботодавець повинен макси­мально впроваджувати механізми, які б сприя­ли подальшому працевлаштуванню звільнених працівників. Враховуючи цей фактор, зверта­ється увага на доцільність застосування вітчиз­няними роботодавцями методів гнучкої політики зайнятості, одним з яких є аутплейсмент, сут­ність якого полягає в тому, щоб допомогти пра- ціникам, що потрапили під скорочення, адапту­ватися в нових для них обставинах, виробити власну стратегію пошуку відповідного робочого місця і знайти роботу. Зазначено, що у західних країнах, аутплейсмент як соціально-орієнтована технологія вивільнення персоналу є найпоши­ренішим видом послуг, а її застосування впли­ває на загальний імідж роботодавця. Наголошу­ється, що практика застосування аутплейсмен­ту в Україні перебуває на стадії становлення, у перспективі ця процедура набуде широкого за­стосування, адже налагоджені взаємовідносини роботодавця з працівниками, як наявними, так і колишніми - запорука ефективного управління та успішного функціонування соціально відпові­дального бізнесу.

Посилання

Прудивус О.В. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру: дис. канд. юрид. наук. Харків, 2003. 226 с.

Маркіна Т.Г. Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки: дис. ... к. ю. н.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2000. 239 с.

В Україні очікуються масові звільнення та підвищення зарплат. Today.ua. URL: https://top.today.ua/v-ukrayini-ochikuyutsya-masovi-zvilnennya-ta-pidvishhennya-zarplat-nat

Пунтус Д.А. Масові вивільнення: проблемні питання. Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. 2017. С. 351–353. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/03_11_2017/pdf/107.pdf (дата звернення: 20.03.2024).

Бабенко Е.В. Масове вивільнення працівників при припиненні трудових правовідносин у разі змін в організації виробництва і праці. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2018. № 2 (36). С. 58– 65. URL: https://journals.snu.edu.ua/index.php/app/article/download/351/332 (дата звернення: 20.03.2024).

Міжнародний Стандарт IC CSR- 08260008000 «Social responsibility. Requirement» ISO 26000:2010(en) Guidance on social responsibility. ISO. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en (дата звернення: 20.03.2024).

Краузе О.І. Піняк І.Л. Шпилик С.В. Соціальна відповідальність в контексті діджиталізації бізнесу. Міжнародний науко- вий журнал «Інтернаука». 2022. № 11. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8381 (дата звернення: 20.03.2024).

Ткач О.А. Аутплейсмент - сучасний спосіб звільнення персоналу. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3936 (дата звернення: 20.03.2024).

Бойко О.В., Довгань Л.Є. Застосування аутплейсменту: українські реалії та зарубіжний досвід. Актуальні проблеми економіки та управління. 2015. № 9. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41511 (дата звернення: 20.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення