Гендерна рівність в трудових пільгах та гарантіях працівників із сімейними обов'язками

Автор(и)

  • О.М. Ткаченко кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, Україна https://orcid.org/0000-0002-1468-8091
  • О.А. Негода доктор філософських наук, доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, Україна https://orcid.org/0000-0003-3885-4880
  • О.М. Крамаренко ст. викладач кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, Україна https://orcid.org/0000-0003-1531-3352

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.57

Ключові слова:

рівність прав жінки й чоловіка, гендерна рівність, гендерна нерівність, паритетність, трудові відносини, права жінок, трудові пільги та гарантії, працівник з сімейними обов'язками

Анотація

В сучасному суспільстві в силу історичних обставин існує нерівність в правовому стано­вищі між представниками чоловічої та жіночої статей, що було викликано штучно створени­ми стереотипами щодо ролі жінки в суспільних сферах життя. В науковій статті наголошується, що жінка не лише виконує роль домогосподарки з догляду та виховання дітей, а також має право займатися трудовою діяльністю. Разом з тим, ав­торами акцентується увага, що чоловіки-батьки також займаються вихованням та доглядом не­повнолітніх дітей. Тому особлива увага в стат­ті приділяється аналізу дотримання принципів рівності та заборони дискримінації в трудових правовідносинах при поєднанні працівниками трудової функції та догляду за іншими членами сім'ї. Значна увага приділена гендерній рівності, що розглядається як складова загальної рівно­сті та одна із засад справедливого демократич­ного суспільства.

Уточнено правову дефініцію «працівники з сімейними обов'язками», до яких слід віднести фізичних осіб, які виховують малолітніх та не­повнолітніх осіб, а також здійснюють догляд за іншими непрацездатними членами сім'ї. В статті досліджено пільги та гарантії, що надаються у відповідності до чинного законодавства, праців­никам із сімейними обов'язками, як механізму доповнення основних трудових прав працівни­ків специфічними можливостями юридичного характеру. Проаналізовані основні положення чинного національного законодавства щодо на­дання конкретних пільг працівникам із сімей­ними обов'язками окремо жінкам та чоловікам, надано пропозиції для удосконалення правово­го регулювання пільг та гарантій працівникам із сімейними обов'язками. Запропоновано вико­ристання в законодавстві категорії «працівник із сімейними обов'язками», що нівелює фактор гендеру в трудовій сфері.

Значна увага приділена історичним аспек­там становлення та формування охорони праці жінок, як правовому інституту трудового права України. Зазначено, недотримання принципу паритетності та рівноправності між чоловіками та жінками є порушенням прав представників обох статей через закріплення соціальних сте­реотипів про їх сімейні обов'язки та розподіл сі­мейних і професійних ролей.

Посилання

Руднєва О. Гендерна рівність як принцип законодавства України . Право України. 2002. № 4. С. 104-108.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text.

Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: монографія / кол. авторів; за заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. К.: Юридична думка, 2010. 352 с.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text.

Негода О.А. Правове регулювання відносин по вихованню за сімейним законодавством України. Современные направления теоретических и прикладных исследований: сборник научных трудов по материалам междунар. науч-практ. конф., 16-27 марта 2009 г. Одесса, 2009. С. 94-101.

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. № 322-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n970.

Добош З.А Гендерна рівність і гендерна дискримінація у сфері трудових відносин. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 7/2020. С. 190-193.

Мурза О. Правові пільги : загальнотеоретична характеристика : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.01 / Харків: ХНУВС, 2013. 200 с.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2947-14#Text.

Голеня Є.Ф. Радянське трудове право : курс лекцій. Київ : Київський інститут народного господарства, 1964. 267 с.

Про відпустки : Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/504/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Положишник В.О. (2022) Правове регулювання охорони праці жінок та працівників із сімейними обов'язками в сучасних умовах : дис. .канд. юрид. наук : 081 / Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2022. 207 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною : Закон України від 15.04.2021 р. № 1401-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-20#n9.

Конвенція МОП «Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками»: Міжнародний документ від 23.06.1981 № 156. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010#Text.

Новак Т.С. До проблеми визначення поняття «працівники з сімейними обов'язками» та його застосування в законодавстві України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197. Ч. 2. С. 189-195.

Гаращенко Л.П. Працівники з сімейними обов'язками : поняття та юридичні гарантії у проекті Трудового кодексу. Правова держава. 2010, Випуск 21. С. 323-329.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення