Політика ЄС у ділянці обігу земель сільськогосподарського призначення: загальна характеристика

Автор(и)

  • М.А. Копиця доктор філософії у галузі права (PhD), асистент кафедри земельного та аграрного права Навчально-наукового Інституту права Київського національного університету імені Т Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-2534-0103

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.61

Ключові слова:

земельна реформа, землі сільськогосподарського призначення, Європейський Союз, ринок землі, законодавство ЄС, вільний рух капіталу, Спільна аграрна політика, стандарти земельного регулювання ЄС, Суд Європейського Союзу

Анотація

В умовах розвитку земельної реформи в Україні та її наближення до членства в ЄС осо­бливої актуальності набуває вирішення питання обігу земель сільськогосподарського призна­чення. Запропонована до уваги стаття присвя­чена аналізу політики Союзу щодо розроблен­ня та реалізації нормативно-правових актів, які регулюють обіг земель сільськогосподарського призначення, з огляду на її доктринальне та практичне значення в контексті перехідного періоду в Україні. Досліджено питання склад­ного взаємозв'язку між законодавством ЄС та регулюванням права власності на землю в його державах-членах. Проаналізовано юридичну базу, передбачену статтею 345 Договору про функціонування ЄС, яка зберігає автономію держав-членів в ухваленні рішень щодо права власності на землю, водночас наголошуючи на дотриманні принципів вільного руху капіталів. Запропоновано короткий огляд ключових юри­дичних інструментів Союзу, які стосуються ро­зробки та реформування земельної політики, спільної аграрної політики та фінансового ре­гулювання, що безпосередньо впливають унор­мування земельних відносин, у тому числі права власності на сільськогосподарську землю. Крім того, запропоновано ознайомитися із аналізом політики ЄС щодо вирішення таких проблем як концентрація земельних ділянок та масове відчуження власності, у т. ч. рекомендації для країн-членів щодо захисту сільськогосподарсь­ких земель від спекулятивних операцій та мо­нополізації. Також обговорено нещодавні судові прецеденти, зокрема, рішення Суду ЄС щодо запровадження в Болгарії вимог про місце про­живання для придбання землі, яке підкреслює суперечності між цілями національної політики та принципами ЄС у досліджуваній ділянці.

Посилання

Stankovics P., Montanarella L., Kassai P., Toth G., Toth Z. The interrelations of land ownership, soil protection and privileges of capital in the aspect of land take. Land Use Policy. 2020. Vol 99. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105071.

EU Guidelines to support land policy design and reform process in developing countries : Communication. Commission to the Council and the European Parliament, 19 October 2004, COM(2004) 686. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0686:FIN:EN:PDF (дата звернення: 02.03.2024).

Land grabbing - a warning for Europe and a threat to family farming : Opinion NAT/632. European Economic and Social Committee, 21 January 2015. URL: https://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/eesc-2014-00926-00-00-actra-en.pdf (дата звернення: 04.03.2024).

Extent of farmland grabbing in the EU. Directorate-General for Internal Policies. 2015. URL: https://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/ipol_stu_2015_540369_en.pdf (дата звернення: 04.03.2024).

Summary of CAP Strategic Plans for 2023-2027: joint effort and collective ambition : Report. Commission to the European Parliament and the Council, COM(2023) 707, 23 November 2023. URL: https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/6b1c933f-84ef-4b45-9171-debb88f1f757_en?filename=com-2023-707-report_en.pdf (дата звернення: 05.03.2024).

Common agricultural Policy for 2023-2027: 28 CAP strategic plans at a glance: Euro¬pean Commission, 2022. URL: https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a435881e-d02b-4b98-b718-104b5a30d1cf_en?filename=csp-at-a-glance-eu-countries_en.pdf (дата звернення: 07.03.2024).

On access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms : Directive 2013/36/EU of 26 June 2013. European Parliament and the Council. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036 (дата звернення: 07.03.2024).

On credit agreements for consumers relating to residential immovable property : Directive 2014/17/EU of 4 February 2014. European Parliament and the Council. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/17/oj (дата звернення: 09.03.2024).

On markets in financial instruments : Directive 2014/65/EU of 15 May 2014. European Parliament and the Council. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0065 (дата звернення: 09.03.2024).

On support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural De-velopment (EAFRD) : Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013. European Parliament and the Council. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1305 (дата звернення: 10.03.2024).

On the financing, management and monitoring of the common agricultural policy : Regulation (EU) No 1306/2013 of 17 December 2013. European Parliament and the Council. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1306 (дата звернення: 10.03.2024).

Rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy : Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013. European Parliament and the Council. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1307 (дата звернення: 11.03.2024).

Commission Interpretative Communication on the Acquisition of Farmland and European Union Law : European Commission, 2017/C 350/05, 18 October 2017. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1018(01)&from=EN (дата звернення: 12.03.2024).

Judgment of the CJEU in Case 182/83. 6 November 1984. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-:61983CJ0182&from=PL (дата звернення: 13.03.2024).

Judgment of the CJEU in Case C-452/01. 23 September 2003. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AE-U%3AC%3A2003%3A493 (дата звернення: 13.03.2024).

Judgment of the CJEU in Case C-370/05. 23 January 2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62005CJ0370&from=LT (дата звернення: 13.03.2024).

Judgment of the CJEU in Case C-302/97. 1 June 1999. URL: https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44617&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1048570 (дата звернення: 13.03.2024).

Judgment of the CJEU in Case C-423/98. 13 July 2000. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0423 (дата звернення: 13.03.2024).

Judgment of the CJEU in Case C-235/17. 29 November 2018. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?-text=&docid=208285&pageIndex=0&do-clang=EN (дата звернення: 15.03.2024).

20. Opinion of the CJEU in Case C-169/07. 9 September 2008. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67815&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1053663 (дата звернення: 15.03.2024).

Judgment of the CJEU in Case C-562/22. 18 January 2024. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.de=req&pageIndex-=1&dir=&occ=first&part=1&text=&do-clang=EN&cid=167257 (дата звернення: 15.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право