Правові аспекти державної кредитної підтримки сільського господарства

Автор(и)

  • Є.О. Платонова кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національний університет «Одеська юридична академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-5688-7857

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.63

Ключові слова:

державна підтримка сільського господарства, кредитування суб'єктів агробізнесу, земельно-іпотечне кредитування, аграрні розписки, аграрні відносини

Анотація

В сучасних умовах військових дій на терито­рії України, загострення проблем економічного, соціального та політичного характеру надзви­чайно актуалізується питання побудови дієвої системи заходів державної кредитної підтримки сільського господарства. Встановлено, що тра­диційні заходи підтримки сільського господар­ства України в кредитній сфері, а саме: кредитна субсидія, надання поворотної фінансової допо­моги фермерським господарства є недостатніми для стабілізації ситуації в фінансово-кредитній сфері.

Проаналізовані нормативно-правові зміни, здійснені протягом воєнного періоду, які ха­рактеризуються запровадженням деяких нових агропротекційних механізмів (бюджетних суб­сидій, спеціальних бюджетних дотацій). Зазна­чено, що важливим кроком, спрямованим на спрощення доступу підприємств мікро, малого, середнього бізнесу до банківського кредитуван­ня шляхом здешевлення вартості кредитів, ста­ла оптимізація кредитування у рамках держав­ної програми «Доступні кредити 5-7-9 %».

Встановлені сучасні проблеми, тенденції та перспективи земельно-іпотечного кредиту­вання сільського господарства. Зазначено, що позитивними тенденціями, спрямованими на ефективне функціонування іпотечного кредиту­вання сільськогосподарських виробників є: розблокування земельно-іпотечного кредитування сільського господарства шляхом законодавчого врегулювання обігу земель сільськогосподар­ського призначення, а також покращення ситу­ації у відносинах надання державних гарантій виконання аграрних кредитних зобов'язань. В рамках перспективного законодавства відбува­ється відпрацювання механізму передачі права оренди земель сільськогосподарського призна­чення в якості забезпечення за аграрними роз­писками. Зроблений висновок про необхідність формування дієвої інституційно-правової систе­ми кредитування сільського господарства.

Посилання

Курман Т.В. Правова регламентація державної підтримки сільського господарства. Інституційно-правові засади державно-правового регулювання сільського господарства. Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.; за ред. А.М. Статів- ки. Вид. 2-ге, змін. Харків: Право, 2021. 416 с.

Григор'єва Х.А. Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 596 с.

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 року. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 49. Ст. 527.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300. Офіційний вісник України. 2015. № 40. Ст. 1191.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102. Офіційний вісник України. 2004. № 34. Ст. 2269.

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1371. Офіційний вісник України. 2022. № 2. Ст. 54.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції: постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918. Офіційний вісник України. 2022. № 68. Стор. 325. Ст. 4113.

Аграрії отримали майже 70 мільярдів. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/news/agrariyi-otrimali-majzhe-70-milyardiv/ (дата звернення 12.02.2024).

Порядок надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 року № 229. Офіційний вісник України. 2023. № 33. Ст. 1763.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31 березня 2020 року. Офіційний вісник України. 2020. № 36. Ст. 1185.

Корнієнко Г.С., Шульга М.В. Правові обмеження у сфері обігу земель сільсько-господарського призначення. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 5. С. 288-292.

Фінансування аграрного сектору через Фонд часткового гарантування кредитів: виклики та подальші кроки: агрополітичний звіт. Київ, грудень 2021. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/01/Bericht_Nivievskyi_UKR.pdf (дата звернення 15.02.2024).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою створення умов для залучення коштів на агровиробництво». URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42000 (дата звернення 15.01.2024).

Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві: Закон України від 04 листопада 2021 року. Офіційний вісник України. 2021. № 92. Ст. 5927.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право