Правове регулювання ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних електростанцій

Автор(и)

  • М.В. Шульга доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-6449-284X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.64

Ключові слова:

АЕС, радіаційно небезпечні та радіоактивно забруднені землі, радіаційний захист, радіаційна безпека, ядерна безпека

Анотація

В статті розглядаються проблеми правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки, які виникають у процесі експлуатації атомних електростанцій. На підставі законодавчого ви­значення таких правових категорій як радіацій­на та ядерна безпека, радіаційний захист, що мають державою гарантувати життя і здоров'я людини, головна увага зосереджується на ана­лізі правового режиму земель як основи життє­діяльності людини, що зазнали радіоактивного забруднення, які законом відносяться до техно­генно забруднених.

Аналізується генеза законодавства, яке за­кріплює визначення даних земель, наголошу­ється на тому, що ці землі - результат господар­ської діяльності людини, тобто йдеться про на­слідки антропогенної діяльності, при висвітлен­ні особливостей правового режиму техногенно забруднених земель за основу приймається їх поділ на радіаційно небезпечні та радіоактив­но забруднені. Названі землі, перебуваючи у державній власності, не можуть передаватися у приватну власність, входять до зони відчуження та зони обов'язкового (безумовного) відселення території, що зазнала радіоактивного забруд­нення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проживання і постійне перебування людей на території цих зон заборонено законом. Земельні ділянки, розташовані у зоні гарантованого до­бровільного відселення, належать теж до ра­діоактивно забруднених і використовуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Окремо аналізуються новели чинного зако­нодавства, які стосуються включення з метою відновлення радіоактивно забруднених земель до складу екологічної мережі та пов'язані із створенням Чорнобильського радіаційно-еколо­гічного біосферного заповідника. Наголошуєть­ся, що частина території заповідника, створено­го за рахунок зони відчуження та зони безумов­ного (обов'язкового) відселення, перебуваючи на кордоні із Республікою Білорусь, зумовлює додаткові обмеження її правового режиму. В да­ному випадку йдеться про зміну цільового при­значення частини відповідних земель, які пере­ведені до земель оборони.

У висновках підкреслюється, що землі, які зазнали радіоактивного забруднення потребу­ють першочергового відновлення, яке сьогодні здійснюється природним шляхом. Правовий ме­ханізм відновлення стану таких земель недоско­налий і потребує суттєвих змін. На часі - роз­роблення та затвердження Стратегії повернення до господарського обігу радіоактивно забрудне­них земель

Посилання

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Крупка Ю.М. Радіаційний захист / Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Т. 5. П.-С. 2003. С. 224-225.

Балюк Г.І. Джерела правового регулювання відносин щодо забезпечення радіаційної безпеки в Україні; збірник тез наукових доповідей учасників всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (26 травня 2023 р.). Київ. "Талком". 2023. С. 14-16.

Відомості Верховної Ради УРСР. 1970. № 29. Ст. 205.

Відомості Верховної Ради України. 1991. № 10. Ст. 99.

Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 16. Ст. 198.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text.

Важкі метали - це катіони з густиною, що перевищує 5 г/см3, а також у концентраціях вище допустимих рівнів для мікроелементів (ДСТУ-4884).

Шоха Т.П. Радіоактивно забруднені землі як структурний елемент екомережі: особливості правового режиму: матеріали науково-практичної конференції «Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи» (м. Харків 22 травня 2020 р.). Юрайт. 2020.С. 323-326.

Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника: Указ Президента України від 26 квітня 2016 року № 174/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174/2016#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України: Закон України від 24 лютого 2023 року № 2952-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2952-20#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право