Проблеми документування адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 130 КУпАП

Автор(и)

  • Д.О. Берестенко аспірант кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.66

Ключові слова:

поліція, водій, стан сп'яніння, правопорушення, керування, огляд на стан сп'яніння, провадження, протокол

Анотація

В науковій статті визначені проблеми доку­ментування адміністративного правопорушен­ня, відповідальність за яке передбачена ст. 130 КУпАП, та запропоновані шляхи їх вирішення.

Автор здійснив аналіз статистичних даних за результатами роботи судів першої інстанції щодо розгляду справ про адміністративні право­порушення за ст. 130 КУпАП за 2023 рік.

Автором вивчена та узагальнена судової практики розгляду судових справ про адміні­стративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 130 КУпАП, та зокрема су­дових рішень про закриття провадження у таких справах за відсутністю події та складу адміні­стративного правопорушення. Констатовано, що в більшості справ суди відзначають нена­лежне оформлення поліцейськими протоколів та недотримання процедури документування порушення.

Акцентована увага на тому, що ознаки сп'я­ніння потрібно вказувати у протоколі про адмі­ністративне правопорушення з метою обґрунту­вання підстав проведення огляду. Встановлено, що наявність направлення на огляд особи на стан сп'яніння від поліцейського є обов'язковим. З'ясовано, що пропуск строків провадження у таких справах часто є підставою для закриття справи в судді. Наголошено, що помилки в ді­яльності поліції відбувають під час відеозапис огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Автор підкреслює, що низька правова обізна­ність окремих поліцейських призводить до не­точностей під час опису правопорушення у про­токолі про адміністративне правопорушення та кваліфікації діяння правопорушника. З'ясовано, що не завжди поліцейськими враховуються об­ставини, які звільняють від адміністративної від­повідальності правопорушника.

Задля удосконалення процедури документу­вання справ за ст. 130 КУпАП запропоновано проводити аналіз прийнятих судами рішень за такими справними, виокремлювати типові по­милки та проводити додаткові навчання з по­ліцейськими, які здійснюють документування таких справ, наприклад, в межах службової під­готовки.

Автором зроблено висновок, що робота з ви­значення проблем документування адміністра­тивного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 130 КУпАП, не є сталою, а має перебувати в динаміці на контролі уповно­важених осіб Національної поліції, які відповіда­ють за підготовку кадрів, підвищення кваліфіка­ції, службову підготовку поліцейських.

Посилання

Звіт судів першої інстанції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за 2023 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2023 (дата звернення 29.03.2024)

Гаркуша В.В. Особливості проваджень у справах про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Jurnalul juridic national: teorie §i practica. 2017. № 1. Том 1. С. 44-46.

Юшкевич О.Г. Законодавчі прогалини щодо притягнення до відповідальності за керування транспортними засобами стані алкогольного сп’яніння. Науковий вісник Дніпропетровського державного уні-верситету внутрішніх справ. 2020. № 3. С. 108-113. DOI: 10.31733/2078-3566-2020-3-108-113.

Дуліба Є.В., Градиська Ю.В. Документування адміністративних правопорушень за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення: аналіз правозастосовної практики. Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка. 2023. № 3. С. 58-68. https://doi.org/10.33766/2524-0323.103.58-68.

Риндюк І.І. Адміністративна відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп'яніння в Україні та іноземних державах: дис. ... докт. філософії. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. 227 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення 29.03.2024).

Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: Наказ МВС України, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15#Text (дата звернення 29.03.2024).

Постанова Тернопільського апеляційного суду у справі № 607/8052/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111734151 (дата звернення 29.03.2024).

Постанова Харківського апеляційного суду у справі № 646/6841/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95258164 (дата звернення 29.03.2024).

Постанова Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 760/12920/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108022566 (дата звернення 29.03.2024).

Постанова Полтавського апеляційного суду у справі № 541/1511/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113267770 (дата звернення 29.03.2024).

Постанова Вінницького апеляційного суду у справі 128/1361/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103310754 (дата звернення 29.03.2024).

Постанова Самарського районного суду м. Дніпропетровська № 206/4917/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85590110 (дата звернення 29.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право