Зарубіжний досвід впровадження етичних цінностей в антикорупційній політиці організацій приватного та державного сектору

Автор(и)

  • В.О. Галай доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Державного університету економіки і технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.69

Ключові слова:

зарубіжний досвід, етичні цінності, антикорупційна політика, етична поведінка, етичний кодекс, корупція, керівництво, приватні компанії, державні організації

Анотація

Автором здійснено аналіз та систематизацію досвіду зарубіжних країн щодо особливостей впровадження етичних цінностей в антикорупційній політиці організацій приватного та дер­жавного сектору.

Вище керівництво при впровадженні антикорупційних стандартів незалежно від форми власності організації при прийнятті управлін­ських рішень має керуватися власними етични­ми переконаннями щодо своїх дій, проявлення доброчесності, етичності, впливу на праців­ників нижчих ланок управління щодо прикладу превалювання антикорупційних стандартів при прийнятті управлінських рішень.

Встановлено значення Етичних кодексів в за­охоченні вищого менеджменту США, ЄС, Вели­кобританії у формуванні організаційної етики та репутації міжнародних компаній та стратегічну важливість керівництва у профілактиці корупції при формуванні антикорупційних програм та бо­ротьбі з корупційними ризиками визначав у своїй праці щодо лідерства у запобіганні корупції.

Досвід США, ЄС, Великобританії показав, що дотримання етичної поведінки середньою та нижчою ланками і, відповідно, зменшення корупційних ризиків, переважно втілюється ура­хуванням того прикладу, який подає керівни­цтво при веденні бізнесу компанії.

З'ясовано, що основними шляхами створення етичної атмосфери є: встановлення цінностей та принципів організації, затвердження Етичних кодексів, внутрішній контроль, підзвітність, ре­гулярне інформування та проведення навчаль­них заходів керівництвом з обов'язковою його участю щодо етичних цінностей, довіра керівни­цтву та його особиста відповідність щодо питань корпоративної етики за відсутності посади офі­цера з питань етики.

Практика реалізації керівництвом етичних цінностей в антикорупційній політиці публічної влади в Австралії показала, що шляхами такої реалізації може стати: запровадження процедур зовнішнього контролю, відкритих для громад­ськості, а також конфіденційних процедур звіт­ності для вищого керівництва.

Проаналізовано досвід Ліберії, Кенії, Грузії щодо лідерства та корупції в управлінні ком­паніями та на державній службі як однієї з ос­новних причин громадянських війн. Позитивни­ми практиками щодо використання антикорупційної політики та утвердження ролі лідерів в управлінні країн Африки стало впровадження антикорупційної політики та стратегії в вищо­му керівництві країн, децентралізації влади та практики виявлення і повернення незаконно от­риманих коштів урядовців на рахунки держави.

Автором узагальнено ефективні шляхи впровадження етичних цінностей у організа­ціях державного сектору, на прикладі Грузії, а саме: політичну лояльність керівництва у сфері управління щодо протидії корупції; впровад­ження е-урядування та е-послуг, довгострокові інвестиції у розбудову корпоративної етичної культури, впровадження механізму прямого доступу інформації щодо протидії хабарництву до вищого керівництва компанії та заохочення працівників щодо повідомлення про підозрілу діяльність, пов'язану з корупцією.

Констатовано, на прикладі Естонії, особли­вості ролі менеджменту в подоланні корупції, реалізації антикорупційних ініціатив, окремі тенденції щодо ролі керівництва правоохорон­ної сфери в антикорупційній політиці. Естонсь­ким законодавством сформовано тенденції щодо виявлення ролі менеджменту у формуванні антикорупційної культури в правоохоронних ор­ганах через організаційні погляди на корупцію та погляди керівників щодо подолання коруп­ції, зокрема: відкритість вищого керівництва до обговорення антикорупційної проблематики щодо їх власних організацій; зосередженість на організаційній культурі не сприйняття корупції починаючи з вищої керівної ланки; інтеграція в повсякденну практику існуючих етичних норм; запобігання корупційним ризикам, пов'язаним з вищими посадовцями організацій.

Посилання

What is Tone at the Top? URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/tone-at-the-top/.

Tone from the Top. Transforming words into action / Forensic Services Fraud, Corruption and Business Ethics. PricewaterhouseCoopers LLP. 2010. Р. 16. URL: https://pwc.blogs.com/files/tone-from-the-top.pdf.

John D. Sullivan, Andrew Wilson, Anna Nadgrodkiewicz.The role of corporate governance in fighting corruption. Center for International Private Enterprise (CIPE). Р. 21. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/finance/role_corporate_governance_sullivan_eng.pdf.

Managing for Organizational Integrity. Lynn S. Paine. Harvard Business Review. 1994. URL: https://hbr.org/1994/03/managing-for-organizational-integrity.

SUBJECT: THE KEY ROLE OF LEADER-SHIP IN PREVENTING CORRUPTION IN HUMANITARIAN AID (KEY STRATE-GIES). Patrick Girukwayo. 2018. URL: http://humanitaires-vivre-pour-une-humanite.over-blog.com/2018/09/subject-the-key-role-of-leadership-in-preventing-corruption-in-humanitari-an-aid-key-strategies.html.

Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons. The United Nations Convention against Corruption. UNITED NATIONS. New York, 2015. Р. 112. URL: https://icclr.org/publications/resource-guide-on-good-practices-in-the-protection-of-reporting-persons/.

Technical guide to corruption prevention instruments. The Corruption Prevention Authorities Network. Р. 28. URL: https://rm.coe.int/technical-guide-to-corruption-prevention-instruments/168098d06a.

Okpokwu, Theresa, "Leadership and Corruption in Governance: A Case Study of Li-beria” (2016). SIT Graduate Institute. Capstone Collection. 2897. Р. 54. URL: https://digitalcollections.sit.edu/capstones/2897.

George Kichamu. The RoLe Of Leadership In Fighting Corruption In The Public Service Of Kenya / Researchjournali's Journal of Management. Vol. 3. No. 2. February. 2015. Jomo Kenyatta University Of Agri-culture And Technology, PO. Box 54525-00200, Nairobi, Kenya. URL: http://www.researchjournali.com/pdf/1434.pdf.

Mari-Liis Soot. The role of management in tackling corruption. Faculty of Social Sciences and Education, University of Tartu, Tartu, Estonia. Emerald Group Publishing Limited. 2012. Р. 287-301. URL: www.emeraldinsight.com/1746-5265.htm.

Promoting integrity and preventing corruption in state-owned enterprises: What works and what does not ? (Chapter 2). State-owned enterprises and corruption. 2018. Р. 45-94. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/state-owned-enterprises-and-corruption/promoting-integrity-and-preventing-corruption-in-state-owned-enterprises-what-works-and-what-does-not_9789264303058-6-en.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право