Виокремлені аспекти протидії корупційним діям під час вивчення освітньої нормативної дисципліни "Міжнародне публічне право та захист прав людини"

Автор(и)

  • Ю.В. Дем'янчук доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-7695-6338
  • А.О. Войціцький здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету, Україна
  • О.Є. Гелівер здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету, Україна
  • В.В. Марчук здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету, Україна
  • Н.В. Савчинська здобувачка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.72

Ключові слова:

протидія корупції, право, російська федерація, адміністративно-правові аспекти, модель боротьби, ретроспектива проблем розвитку, державний вплив, людина, захист прав, публічне право

Анотація

Нині Україна відображає аспекти для різних напрямів соціального середовища. Завдяки цьо­му в її історії безумовно доцільно знайти різні напрями моделей для боротьби з корупцією. Адресуючи до історичного періоду в Україні та колишньому СРСР, доцільно приділити декілька таких основних аспектів.

Дана модель боротьби з корупцією направле­на на контроль із боку національності держави за поведінкою осіб і реагування на відхилення від норм, які вони впливають. Доцільніше дана модель була спрямована в епоху «сталінізму».

Для подолання боротьби з напряму корупції під час вивчення освітньої нормативної дисци­пліни «Міжнародне публічне право та захист прав людини» порушені права особистості, оскільки тоталітаризм направлено несумісний із їх виникненням.

Адже в такої доцільності направлення є й позитивні риси: вона направлена вивчення освітньої нормативної дисципліни «Міжнарод­не публічне право та захист прав людини» тісну взаємодію між рівнем владних повнова­жень особи та ступенем направленості. При­тягнутим до адміністративної відповідальності та понести - зростає для осіб, які знаходяться ближче до вершини влади під час вивчення освітньої нормативної дисципліни «Міжнарод­не публічне право та захист прав людини» - чим ближче до вершини, тим більший ризик. Іншими словами, направлення принципу ре­алізації відповідальності: «зверху-вниз», що є доцільним засобом реалізації будь-якої со­ціальної справедливості.

Вивчення освітньої нормативної дисциплі­ни «Міжнародне публічне право та захист прав людини» також передбачає авторитарну модель боротьби з корупцією - реалізація відповідаль­ності людини, згідно з направленнями «керів­ної особи». Довготривалий час такими особами представляли партійні еліти. Дана модель була базисом за часів Хрущова та Брежнєва.

Доцільно згадати ще дві особливості під час вивчення освітньої нормативної дисципліни «Міжнародне публічне право та захист прав лю­дини», притаманні моделі: по-перше, надход­ження особистості на відповідний рівень влад­них повноважень передбачає правовий аспект, по-друге, кошти в даній моделі передбачають другорядну роль або не мають сутності.

Вивчення освітньої нормативної дисципліни «Міжнародне публічне право та захист прав лю­дини» передбачає модель боротьби з корупцією, вмотивує прагнення змусити у владні структури з міркувань особистої безпеки та безкарності; тому в ній закладені доктринальні аспекти пу­блічної влади та її направленого корумпування особистості в цілому.

Освітня нормативна дисципліна «Міжнародне публічне право та захист прав людини» в умо­вах ліберальної моделі боротьби з корупцією передбачає повну безкарність і можливість. Такі напрями передбачені в періоди революцій­них аспектів, коли новостворена держава ще не опанувала функції керування або свідомо іні­ціює руйнівні аспекти. Періоди існування даної моделі - час правління Тимчасового уряду, до­цільно активізуються реформи в освіті в цілому.

Посилання

Вебсайт Вінницького національного аграрного університету. URL: https://vsau.org/novini/novini-vnau/vseukraiinska-naukovo-praktichna-konferencziya-%C2%ABtransformaczijna-dinamika-rozvitku-agropromislovogo-virobnicztva%C2%BB (дата звернення: 31.03.2024).

Demianchuk Yu., Savchenko L., Subbot A. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journalof Economic Studies. Riga: Publishing House „Baltija Publishing”. 2018. Vol. 4. Issue 3. P. 276–282. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-276-282.

Костенко О.М., Бусол О.Ю. Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів: основні тези. Публічне право. 2016. № 2 (22). С. 143–151. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4343df2e-3f1c-4258-8c3c-b4853e624ff5/content (дата звернення: 31.03.2024).

Дем’янчук Ю.В. Адміністративно-правові засади запобігання і протидії корупції у системі державної служби України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2020. URL: http://77.244.44.155/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%AE.%20%D0%92.$%3C.%-3E%29&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX= (дата звернення: 31.03.2024).

Костицький В.В. Місцеве самоврядування як окрема гілка публічної влади. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 1. С. 48–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2018_1_10.

Маньгора Т.В., Піковська Т.В. Правове регулювання гендерної рівності в українському законодавстві. Журнал Інформація і право. 2022. № 3 (42). С. 156–163. DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270257.

Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: Причини, наслідки, механізми протидії: Монографія. Київ: КНТ, 2008. 363 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001932 (дата звернення: 31.03.2024).

Дем’янчук Ю.В., Суббот А.І. Актуальні проблеми стану дослідження адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції в системі державної служби України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2022. № 1 (47). С. 37–43. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-1-7911.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право