Судове правозастосування як специфічний тип застосування права: адміністративно-правовий аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.73

Ключові слова:

форми застосування, види застосування, способи застосування, суд як правозастосовчий орган, застосування матеріальних норм, застосування процесуальних норм

Анотація

У статті автор розмірковує над можливістю визнання судового правозастосування в якості специфічного типу застосування права. Вихо­дячи з такої, що вже остаточно сформувалась, позиції визнання застосування в якості окремої самостійної форми реалізації норм адміністра­тивного права, поряд з іншими її формами - ви­конанням, додержанням, використанням, автор спрямовує свій науковий пошук на дослідження специфіки правозастосування особливим його суб'єктом - судом. Проаналізувавши наявні у наукових джерелах аргументи про специфіку судового правозастосування, автор відкидає більшість ознак, які у наукових джерелах про­понуються як такі, що притаманні лише судо­вому застосуванню (одночасне і пов'язане за­стосування не лише норм матеріального права, але й норм процесуального права; правоінтерпретаційна діяльність суду; потреба узгодження судового правозастосування із судовою прак­тикою), як такі, що характеризують правозастосовчу діяльність не лише судів, а й інших суб'єктів. Вказується на такий недолік норма­тивного регулювання, як відсутність норма­тивних визначень понять «норми матеріально­го норми» («матеріальні норми», «матеріальне право», інші подібні), «норми процесуального права» («процесуальні норми», «процесуаль­не право», інші подібні), а також «застосування норм права», «застосування норм матеріально­го права», «застосування норм процесуального права» тощо. В якості критеріїв виокремлення судового застосування як окремого типу правозастосування автором розглядаються: специфі­ка самого суб'єкта застосування; відмінне щодо інших випадків (несудового) застосування нор­мативне врегулювання відповідних процесуаль­них питань, та враховується зміст понять «тип» та «типізація». Вказується, що за умови відсут­ності уніфікованого підходу до визначення змі­сту всіх форм реалізації норм права (виконан­ня, використання, додержання, застосування), проблемним є (і залишатиметься до норматив­ного вирішення цього питання) віднесення тих чи інших дій суду з реалізації процесуальних норм до певних конкретних форм. Перспектив­ним напрямом подальших дискусій автор вва­жає можливість тлумачення дій суду з реалізації у процесі розгляду справи процесуальних норм в одних випадках як «використання», а в інших - як «застосування».

Посилання

Копитова О.С. Мета та призначення судового правозастосування: теоретичні аспекти. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. С. 126-129.

Копитова О.С. Теоретико-правові засади судового правозастосування : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2021, 524 с.

Молодецький Р.А. Судове правозастосування як особливий вид правореалізації (в аспекті тлумачення договору). Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 59. С. 233-240.

Копитова О.С. Судове правозастосування в механізмі правового регулювання: окремі теоретичні аспекти. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 4. С. 50-53.

Копитова О.С. Елементи судового правозастосування: загальнотеоретичні аспекти. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 4 (109). С. 159-169.

Копитова О.С. Судове правозастосування: окремі загальнотеоретичні питання до складових елементів. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 192-198.

Бобрешов Є.Г. Структура судового правозастосування в Україні. Правова держава. 2010. № 12. С. 44-48.

Бобрешов Є.Г. Судове правозастосування в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2011, 20 с.

Копитова О. Забезпечення єдності судового правозастосування в умовах транзитного законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 160-167.

Губанов О.О. Застосування як форма реалізації адміністративного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2015. 282 с.

Болокан І.В. Реалізація норм адміністративного права: проблемні питання теорії та практики : дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. 549 с.

Кравченко М.Г. Застосування норм права: мета, стадії, система вимог до правозастосовчого акту. Київський часопис права. 2023. № 1. С. 31-35.

Лук'янова Г.Ю., Серкевич І.Р. Застосування норм адміністративного права та механізм їх реалізації: теорія та практика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. № 24. С. 115-121.

Дума В., Цимбалюк В. Правозастосування та форми його здійснення. Правова інформатика. 2006. № 3 (11). С. 59-62.

Нечволод Л.І. Сучасний словник іншомовних слів. Харків : Торсінг Плюс, 2007. 768 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 60000 слів / Уклад. Н. Кусайкіна, Ю. Цибульник ; за ред. В.В. Дубічинського. Харків : ВД «Школа», 2014. 1550 с.

Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т.В. Ковальова. Харків : Фоліо, 2005. 767 с.

Загальна теорія права. Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.

Кельман Л.М. До питання про співвідношення понять правозастосовної діяльності та реалізації права: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 4. С. 31-41.

Уварова О.О. Принципи права у правозастосуванні: загально-теоретична характеристика: монографія. Харків : Друкарня МАДРИД, 2012. 196 с.

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України : [підручник] / Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Меліхова О.Ю. ; [за заг. ред. Т.О. Коломоєць]. [вид. 2, змін. і доп.]. Київ : Істина, 2012. 528 с.

Курс адміністративного права України : [підручник] / [Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д. та ін.] ; за ред. В.В. Коваленка. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 808 с.

Коломоєць Т.О. Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України» : [навч. лекція] / Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков. Київ : Ін Юре, 2014. 240 с.

Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення : навчальний посібник для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. Нац. ун-т». Київ : Юрінком Інтер, 2016. 544 с.

Таликін Є.А. Визначення поняття господарської процесуальної форми. Форум Права. 2011. № 4. С. 723-728.

Миколенко О.І. Процесуальна форма в адміністративному судочинстві та проблеми законотворчості в Україні. Правова держава. 2018. 29. С. 50-57.

Шеренін Ю.Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2012. 20 с.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В., Білак О.П. Міжмуніципальне співробітництво в структурі транскордонного співробітництва. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 72(4). 2022. С. 226-231.

Придачук О.А., Бєлов Д.М. Місце та роль судової влади в системі органів державної влади: реалізація принципу народовладдя. Аналітично-порівняльне правознавство. № 1. 2023. С. 535-541.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право