Фінансові активи у системі фінансових правовідносин

Автор(и)

  • С.С. Єсімов кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.75

Ключові слова:

активи, фінанси, господарський оборот, фінансова діяльність, правова природа, кошти

Анотація

У статі розглянуто фінансові активи у системі фінансових правовідносин з позиції чинного законодавства та нормативних актів Європей­ського Союзу. Об'єктом дослідження є сукуп­ність суспільних відносин щодо фінансових ак­тивів. Мета статі полягає у виробленні науково обґрунтованих висновків про фінансові пра­вовідносини, пов'язані з використанням фінан­сових активів у господарському обороті. У ро­боті використовуються діалектичний, логічний, системний, аналізу та синтезу, формально-ю­ридичний, порівняльно-правовий та інші мето­ди наукового пізнання. Встановлено, що фінан­сові активи підприємства, установи, організації є окремою групою активів, наданих грошовими коштами або іншими, переважно нематеріаль­ними благами, що містять грошові вимоги, які мають грошову оцінку та здатні приносити еко­номічну вигоду державі у процесі утворення, розподілу та використання фондів грошових ко­штів (державних і недержавних), спрямованих на рішення суспільних завдань. Фінансовий ак­тив є міжгалузевою категорією. З матеріальної точки зору фінансовий актив характеризуєть­ся як фонд коштів господарюючого суб'єкта, з фінансово-правової позиції фінансовий актив є джерелом доходів бюджету, який у процесі опо­даткування пов'язує фонд коштів господарюю­чого суб'єкта з публічними грошовими фонда­ми. Фінансові активи з метою податково-право­вого регулювання можуть бути представлені як майно та майнові права. До фінансових активів відносяться готівкові та безготівкові кошти, до­кументарні та бездокументарні цінні папери, цифрова валюта, пайові інструменти, цифрові фінансові активи (включаючи гібридні права), права вимоги, що випливають з різних підстав, дебіторська заборгованість. Указано, що суб'єк­ти господарювання, які ведуть підприємницьку діяльність, наділені правом самостійно здійс­нювати фінансову діяльність, після сплати по­датків і обов'язкових платежів розпоряджатися прибутком, що залишився. Розуміння правової природи та змісту фінансових активів дозволяє систематизувати підходи щодо місця в системі фінансових правових відносинах і використання цих ресурсів у господарській діяльності.

Посилання

Андрос С.В., Герасимчук В.Г. Механізм врегулювання проблемних банківських кредитів в умовах війни. Економіка: реалії часу. 2023. № 1 (65). С. 12-25.

Директива 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд по відношенню до кредитних установ та інвестиційних фірм, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС та припиняє дію Директиви 2006/48/ЄС та 2006/49/ ЄС. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_036-13#Text.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/679-14.

Проць І.М. Особливості правової регламентації фінансової системи у сучасному світі. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія право. 2022. Випуск 70. С. 353-358.

Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text.

Проць І.М. Нормативно-правове забезпечення фінансової безпеки в Україні. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 5. С. 385-390.

Єремян О., Єрмоленко Т. Фінансові активи підприємства як об'єкт бухгалтерського обліку. Вісник Хмельницького національного університету. 2023. № 1. С. 126-132.

Ярема О.Г. Фінансово-правове регулювання валютної системи України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 1. С. 322-331.

Проць І.М. Принципи здійснення валютного контролю в Україні. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 5. С. 296-300.

Про затвердження Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2023 р. № 624. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2010-23#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право