Сутнісна характеристика економічної безпеки держави

Автор(и)

  • В.В. Зуб аспірант кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0009-0002-0263-0404

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.77

Ключові слова:

економічна безпека, національна безпека, рівень економічної безпеки, загрози економічній безпеці, Стратегія економічної безпеки України

Анотація

У статті розглянуто та узагальнено наявні на­уково-теоретичні підходи до визначення «еко­номічної безпеки», як складної економіко-правової та соціологічної правової категорії, скла­дової національної безпеки. Наведено аргумен­ти, що поняття «національна безпека» та «еко­номічна безпека» співвідносяться між собою як система та елемент системи, при цьому обидві категорії мають безпосередній вплив одна на одну. Зазначається, що економічна безпека створює підґрунтя для функціонування всіх ін­ших елементів, що входять до її системи - вій­ськової, технічної, продовольчої, екологічної. Констатовано різноманітність точок зору та уні­фікованого законодавчого підходу до розуміння сутності та змісту категорії «економічна безпе­ка», невідповідність наукового та нормативного тлумачення загроз / викликів економічній без­пеці України, що породжує низку суперечностей у теоретико-методологічному і прикладному аспекті, негативно позначається на формуван­ні концептуальних засад економічної безпеки. Подано авторське визначення економічної без­пеки, під якою слід розуміти стан захищеності економічної сфери держави та національних економічних інтересів від негативного впли­ву зовнішніх і внутрішніх загроз та викликів, дестабілізуючих факторів, який забезпечується комплексом нормативно-правових, організаційно-інституційних, техніко-технологічних та ін­новаційно-інвестиційних заходів. Обґрунтовано необхідність формування ефективної та дієвої системи економічної безпеки, яка виступатиме гарантом захисту національних економічних ін­тересів від реальних і потенційних деструктив­них чинників. Наведено аргументи щодо доціль­ності в умовах складної соціально-політичної та військової ситуації в Україні розробки нової Стратегії економічної безпеки України на по­воєнний період, яка б враховувала бачення з цього питання міжнародних фінансових інсти­туцій, Європейського Союзу та Ради Європи та визначала поряд з такими взаємопов'язаними структурними складовими, як макроекономічна, інвестиційна, інноваційна, фінансова, зовніш­ньоторговельна, й інші напрямки забезпечення економічної безпеки - соціальний, демографіч­ний, продовольчий, енергетичний та екологіч­ний.

Посилання

Тульчинська С.О., Солосіч О.С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки підприємництва в умовах воєнного стану. Науковий погляд: економіка та управління. № 3 (79)/ 2022. С. 97-102. DOI: https://doi.org/10.32782/2521-666X/2022-79-14. http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5075 (дата звернення: 20.11.2023 р.).

Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. К., 2008. 48 с.

Бойко В.В. Еволюція розвитку та сутність економічної безпеки держави. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 4. Т. 1. С. 162-167.

Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 6.4. 3. С. 39-42.

Ружицький І.Ю. Теоретико-концептуальні засади інституційного забезпечення економічної безпеки України: монографія Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 298 с.

Основи економічної безпеки : підручник / Бандурка О.М., Духов В.Е., Петрова К.Я., Червяков І.М. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ., 2003. 236 с.

Єрмошенко М.М. Визначення загрози національним інтересам у фінансово-кредитній сфері. Економіка України. 2013. № 1. С. 24-32.

Пирожков С.І. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України. К.: НІПМБ, 2003. 42 с.

North D. Institutions. Journal of Economic Perspectives. 1991, Winter. Vol. 5. № 1. pp. 97-112.

Яковюк І.В., Туренко А.Ю. Економічна безпека України як передумова забезпечення її суверенітету. Проблеми законності. 2021. № 154. С. 8-36. doi: 10.21564/2414-990X.154.238747.

Коваленко М.А. Економічна безпека корпоративного підприємства: навч. посіб. М.А. Коваленко, І.І. Нагородна, Н.В. Радванська. Херсон: Олді-плюс, 2009. 404 с.

Користін О.Є., Барановський О.І., Герасименко Л.В., Доля Л.М., Калюк О.М. та ін. Економічна безпека: навч. посібник. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність»; Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. 2010. 368 с.

Шемчук В.В. Економічна та інформаційна безпека держави: правові аспекти співвідношення. Актуальні проблеми держави і права. 2019. С. 253-259.

Лекарь С. Правове регулювання економічної безпеки в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 186-193.

Конституція України: закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 20.11.2023 р.).

Господарський кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/436-15 (дата звернення: 20.11.2023 р.).

Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. Прогнозування НАН України ; кер. проєкту В. Геєць. Київ : Логос, 1999. 56 с.

Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06.2003 № 964-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (дата звернення: 20.11.2023 р.).

Визначення стратегічних орієнтирів рівня економічної безпеки України. Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1501/. (дата звернення: 20.11.2023 р.).

Дахнова О.Є. Соціальні аспекти економічної безпеки України. Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. № 3, 2012. С. 244-252. URL: https://zt.knute.edu.ua/files/2012/03(62)2012/3_12_36.pdf (дата звернення: 20.11.2023 р.).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року». Указ Президента України; Стратегія від 11.08.2021 № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text (дата звернення: 20.11.2023 р.).

Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення: 20.11.2023 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право