Поліцейське піклування: превентивний чи примусовий поліцейський захід

Автор(и)

  • М.Р. Каліман старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.78

Ключові слова:

превенція, примус, піклування, поліція, затримання, доставлення, мета

Анотація

Наукова стаття є спробою з'ясування прина­лежності поліцейського піклування до превен­тивного чи примусового поліцейського заходу:.

Встановлено, що з огляду на законодавче підґрунтя, поліцейське піклування однозначно віднесене до превентивних поліцейських захо­дів.

Наголошено, що сутність поліцейського пі­клування полягає у обмеженні деяких консти­туційних прав людини, хоча мета застосування заходу є превентивною - попередження вчинен­ня правопорушень особами, щодо яких здійсню­ється поліцейське піклування, та відносно таких осіб. Визначено, що поліцейське піклування має здійснюватися з урахуванням насамперед га­рантій прав і свобод людини, керуючись прин­ципами верховенства права.

Аналіз теорії адміністративного права та нор­мативно-правових підстав застосування полі­цейського піклування дозволив автору віднести останнє до заходів адміністративного примусу, а саме заходів адміністративного запобігання. Доведено, що мета застосування заходів адміні­стративного запобігання співпадає з метою за­стосування поліцейського піклування.

У статті відмежовано поліцейське піклування від доставлення та затримання правопорушни­ка. Автор розвіює міф про тотожність поліцей­ського піклування, доставлення та адміністра­тивного затримання, адже вони принципово відрізняються за своєю метою, місцем, куди доставляється особа, строками застосування, юридичним значенням. Акцентована увага на тому, що паралельне застосування інших пре­вентивних поліцейських заходів (поверхневий огляд, перевірка документів, опитування) мож­ливе під час реалізації будь-якого з цих захо­дів. Звергнуто увагу на те, що поліцейські за­ходи примусу (заходи фізичного впливу, спеці­альні заходи) можуть бути застосовані під час доставлення та адміністративного затримання, але не під час поліцейського піклування.

Зроблено висновок про наявність платформи для дискусії про приналежність поліцейського піклування до конкретного виду поліцейських заходів.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 20.03.2024).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення 20.03.2024).

Зеленський Є.С. Поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб: зміст та порядок застосування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Серія ПРАВО. Випуск 35. Частина І. Том 2. С. 116-119.

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про застосування поліцейського піклування: наказ МВС України від 12.10.2020 № 724. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1174-20#Text (дата звернення 20.03.2024).

Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008. - 624 с.

Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т.П. Мінка та ін. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. Харків : Право, 2016. 178 с.

Шубіна Н.М. Поняття та характерні риси поліцейського піклування як превентивного поліцейського заходу. Науковий вісник приватного та публічного права. 2020. № 3. С. 170-175. URL: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.3.30.

Біла-Тюріна Ю.З. Адміністративно-правове регулювання послуг, що надаються Національною поліцією України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2019. 259 с.

Короєд С.О., Лошицький М.В. Поліцейське піклування як форма обмеження окремих цивільних прав і свобод громадян. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2020. № 6. Том 31 (70). С. 64-69. URL: https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2020.6/11.

Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення 20.03.2024).

Критерії правомірності обмеження прав людини у світлі практики Європейського суду з прав людини. URL: http://nsj.gov.ua/ua/news/kriterii-pravomirnosti-obmejennya-prav-ludini-u-svitli-praktiki-evropeyskogosudu-z-prav-ludini/ (дата звернення 20.03.2024).

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 20.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право