Концептуальні підходи до розвитку та становлення інституту банкрутства в Україні

Автор(и)

  • Т.А. Кобзєва доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права, Сумського державного університету, Україна
  • К.П. Заїка аспірантка кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права, Сумського державного університету, головний спеціаліст Центрального відділу Управління банкрутства Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.79

Ключові слова:

неплатоспроможність, реалізація державної політики, функція державного нагляду та контролю, модель спрямованості законодавства у процедурі банкрутства

Анотація

Статтю присвячено комплексній оцінці станов­ленню та розвитку інституту банкрутства в Украї­ні, у тому числі становленню інституцій, які реалі­зують державну політику з банкрутства, недоліки та переваги функціонування кожної з них, визна­чено основні функції Міністерства юстиції України при реалізації державної політики з банкрутства.

Запропоновано періодизацію становлення та розвитку адміністративно-правового регулюван­ня інституту банкрутства в Україні. В ході дослі­дження висвітлено питання стосовно головних чинників, які, на нашу думку, мали найбільший вплив на розвиток інституту банкрутства в Укра­їни та на його модернізацію та трансформацію.

На нашу думку, чинниками, які впливають на становлення розвитку інституту банкрутства в Україні є створення державних інституцій, імплементація та змінна нормативно-правових актів у процедурі банкрутства.

Таким чином, адміністративно-правовий ме­ханізм регулювання відносин, які виникають у процедурі банкрутства є динамічним процесом та перебуває в постійному розвитку й спромож­ний пристосовуватися до змін, які відбуваються в процедурі банкрутства.

Провідне місце в регулюванні процедури банкрутства відводиться Міністерству юстиції України. Доречно зазначити, що Міністерство юстиції України при реалізації державної полі­тики з банкрутства наділено контрольно-наг­лядовою, регулятивною та інформаційно-аналі­тичною функцією.

На нашу думку, необхідно визначити сфери відносин, у яких відбувається реалізація функ­цій Міністерства юстиції України.

На сам кінець варто, підсумувати, що ефек­тивне адміністративно-правове регулювання можливе лише за умови досягнення співвідно­шення мети правового регулювання та реально­го результату правового регулювання.

Одним із ефективних шляхів досягнення співвідношення мети правового регулювання та реального результату правового регулюван­ня є налагодження взаємодії між структурними підрозділами міжтериторіальних управлінь Мі­ністерства юстиції України та Департаментом з процедур банкрутства, шляхом створення круг­лих столів із представниками міжрегіональних управлінь (особами, які конкретно займаються перевірками діяльності арбітражних керуючих), з метою обговорення спірних питань, що вини­кають у процесі проведення перевірок (інших заходів контролю), задля усунення прогалин законодавства, виявлених у реальних ситуаці­ях, при здійсненні арбітражними керуючими від­повідних повноважень; з подальшим офіційним оприлюдненням роз'яснень та рекомендацій, у формі інформаційних листів, Департаментом.

Посилання

Вольвач Б. Моделі правового регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства. Право і суспільство. 2019. № 3. С. 159-166. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/3_2019/part_1/29. pdf (дата звернення: 28.02.2024).

Вольвач Б. Правова політика у сфері регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства : дис. ... д-ра філософії в галузі права : 081. Харків, 2023. 190 с. URL: https://dspace.nlu.edu.Ua//jspui/handle/123456789/19738 (дата звернення: 28.02.2024).

Вольвач Б. Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства (ретроспективний і порівняльно-правовий аспекти). Theory and Practice of Jurisprudence: еlectronic scientometric specialized edition of Yaroslav Mudryi National Law University / editor in сhief A. Getman. 2018. Issue 1 (13). С. 157–159. DOI: 10.21564/2225-6555.2018.13.127190 (дата звернення: 28.02.2024).

Задихайло Д. Політико-правовий зв'язок інститутів забезпечення економічної конкуренції та банкрутства в системі господарювання. Науковий вісник Ужгородського національного університе¬ту. 2023. Том 3 № 75. С. 229-230. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/276998/271812 (дата звернення: 28.02.2024).

Кобзєва Т.А. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансовою системою України : дис. ... д-ра юридичних наук : 081. Суми, 2018. 428 с. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/rada/dissertations/21/1.pdf (дата звернення: 28.02.2024).

Guillem Gabriel-Pizarro. Mirroring the American Bankruptcy Code? IP Licences in the European Insolvency Harmonisation Project : GRUR International, Volume 73, Issue 2, February 2024, Pages 128-138 URL: https://academic.oup.com/grurint/article-abstract/73/2/128/7485843 (дата звернення: 28.02.2024).

Charles L. Zelden. Debt's Dominion: A History of Bankruptcy Law in America: Journal of American History, Volume 89, Issue 4, March 2003, Pages 1548-1549, URL: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0007680500039611 (дата звернення: 28.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право