Примирення сторін: роль медіації у розв'язанні адміністративних конфліктів

Автор(и)

  • М.І. Логвиненко кандидат юридичних наук, доцент, викладач ВСП «Роменський фаховий коледж КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна
  • К.Д. Олексенко студентка ІІІ курсу спеціальності 081 «Право», ВСП «Роменський фаховий коледж КНЕУ фімені Вадима Гетьмана», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.81

Ключові слова:

медіація, медіатор, адміністративні органи, державні органи, конфлікт, метод, компроміс, медіаційні провадження, процес

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню питан­ня «Роль медіації у вирішенні адміністратив­них спорів». У сучасному світі, де конфлікти є неодмінною складовою взаємодії, суспільству важливо знайти ефективні та мирні методи їх врегулювання. У цьому контексті медіація є осо­бливо актуальним, корисним та цінним інстру­ментом для адміністративних відносин, оскіль­ки надає можливість сторонам залучати компе­тентних медіаторів для ефективного вирішення адміністративних питань у випадку порушення законодавства суб'єктами. Медіація є новою практикою в багатьох країнах Європи (Польща, Болгарія, Естонія, Швеція) та поширюється, як альтернатива судовим процедурам. Цей метод спрямований на примирення та узгодження пи­тань між конфліктуючими сторонами, собливо в адміністративній сфері, де існують різнома­нітні інтереси та позиції, включаючи загальні суспільні відносини: бізнес, освіту, відносини з суб'єктами владних повноважень. З кожним роком надходження позовних заяв до адміні­стративних судів збільшується. Для спрощення роботи адміністративних органів застосовують судові і позасудові методи вирішення конфлік­тів. Використання медіаційних методів може за­безпечити ефективне вирішення суперечок без необхідності витрачання значних ресурсів на судові процедури. Важливо розглянути ключові аспекти ролі медіації у розв'язанні адміністра­тивних конфліктів та її важливість для побудо­ви гармонійних відносин у суспільстві. Успішне впровадження медіаційних методів сприяє не лише вирішенню конфліктів, але і підвищує рі­вень взаєморозуміння між пересічними особами (громадяни, особи без громадянства, іноземці) та державою, сприяючи довірі, створенню стій­ких та довготривалих рішень, які задовольнять потреби обох сторін. На відмінно від Європей­ського Союзу українське суспільство, знахо­диться на початковому етапі використання ме­діації, як комплексу процесуального вирішення конфліктів.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%Do%BA/96%Do%B2%D1%8o (дaтa звернення: 28.10.2023).

Кoдекс Адміністративного Судочинства України: Зaкoн Укpaїни вiд 01.09.2005 p. № 35-36 : стaнoм нa 31 грудня 2023 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 17.02.2024).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 14.10.23 р. № 51: станом на 17 грудня 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Закон України про медіацію від 16.11.2021 р. № 7 ВВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. станом на 17 грудня 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text.

Логвиненко М.І., Кордунян І.В. Шлях до медіації. Суми, видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2022. 336 с.

Медіація у професійній діяльності юриста: підручник / Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса: «Екологія», 2019. 456 с.

Кодекс етики медіатора. Український Центр Медіації: веб-сайт. URL: https://ukrmediation.com.ua/ua/pro-tsentr/kodeks-etyky-mediatora/2-kodeks-etyky-mediatora

Кацьора О. Проблеми та стан розвитку медіації в Україні. Науково-теоретичний альманах Грані. 2021. Том 24(7-8). С. 21-25.

Медіація : ефективне вирішення конфліктів. Вінницький окружний адміністративний суд. URL : http://voas.gov.ua/work/med-ats-ya/med-ats-ya-efektivne-vir-shennya-konfl-kt-v/ (дата звернення: 17.02.2024).

Ростовська К.В., Гришина Н.В. Медіація в адміністративному судочинстві : міф чи реалії сьогодення. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2020. Випуск 29. С. 182-188.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право