Адміністративно-правовий механізм надання публічних послуг в Україні

Автор(и)

  • Я.П. Павлович-Сенета кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3491-8878

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.83

Ключові слова:

адміністративні послуги, органи державної влади, права людини, публічний інтерес, публічні послуги, соціальні послуги, центри надання адміністративних послуг

Анотація

У статті висвітлено організаційно-правовий механізм надання публічних послуг в Україні. Зокрема, досліджено теоретико-правові підхо­ди до поняття публічні послуги та їх відмежу­вання від інших видів послуг, що надаються ор­ганами державної влади та місцевого самовря­дування. Зазначено, що на висвітлення дефіні­ції «публічні послуги» суттєвий вплив має нау­кова дисципліна, в контексті якої досліджується це явище. Встановлено, що поняття «публічні послуги» об'єднує найбільш широке розуміння різноманітних послуг, що надаються державою або місцевими органами влади громадянам та юридичним особам. Це можуть бути послуги з охорони здоров'я, надання освіти, транспортні та соціальні послуги, фінансові послуги і стра­хування, правоохоронні послуги та власне ад­міністративні послуги, а також інші послуги, спрямовані на задоволення потреб усіх членів суспільства. Разом з тим, звертається увага нате, що надання публічних послуг завжди має бути зорієнтоване на категорію «публічний ін­терес», що є змінною соціальною цінністю, яка в тих чи інших політико-правових умовах відо­бражає інтерес усієї або домінуючої частини су­спільства, що визначений через законодавство та впроваджується у життя через діяльність пу­блічної адміністрації.

Встановлено прямий взаємозв'язок з іншими видами послуг, які можна отримати у сфері пу­блічного адміністрування,зокрема державними, муніципальними, адміністративними, соціальни­ми. Розкрито становлення інституту публічних послуг в Україні та особливості його формуван­ня. Зазначено, що сьогодні існує чимала законо­давча основа для надання публічних послуг та ціла система органів, що їх надають. Одночасно зазначено, що наукове, правове, організаційне та інформаційне забезпечення системи надання публічних послуг, формування механізмів нау­кового та інформаційного моніторингу їх надан­ня, постійно потребує удосконалення.

Посилання

Чечель А.О., Омелянович Р.А. Державне управління у сфері надання адміністративних послуг: європейський досвід. Право та державне управління. 2021. № 1. С. 279-284.

Авер'янов В.Б. До питання про поняття так званих «управлінських послуг». Право України. 2002. № 6. С. 125-127.

Курс адміністративного права України: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко (та ін.) / за ред. В.В. Коваленка. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 808 с.

Концепція адміністративної реформи в Україні: схвалена Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98. Офіційний вісник України. - 1999. № 21. С. 32.

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р. Офіційний вісник України. 2006. № 7. С. 168-170.

Серьогіна Т.В. Система надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні засади: дис. ... д-ра наук з держ. управл.: 25.00.01 / Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харків, 2021. 349 с.

Чаусовська С.І. поняття публічних послуг та їх класифікація. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. № 1 (57). С. 102-108.

Центр політико-правових реформ. Стратегія реформи Адміністративні послуги та їх цифровізація «Україна після перемоги» Бачення України 2030. URL: file:///C:/Users/%D0%BF%D0%BA/Downloads/UA-Strategy-Administrative-Services-.pdf.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право