Корупційні ризики залучення та використання міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони України

Автор(и)

  • О.М. Рєзнік доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства, Сумський державний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-4569-8863
  • Н.С. Горобець доктор філософії зі спеціальності 081, викладачка кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, Сумський державний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-0282-2775

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.86

Ключові слова:

державна безпека, сфера безпеки й оборони, корупція, корупційний ризик, міжнародна допомога, моніторинг міжнародної допомоги

Анотація

Стаття присвячена визначенню корупційних ризиків залучення та використання міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони України, а також можливих напрямків їх мінімізації. Розкри­то зміст поняття «корупція» у розумінні міжна­родних інституцій (ООН, ОЕСР). Наголошено на інституціональному, системному та латентному характері сучасної корупції, а також її впливі на розвиток військової сфери держави. З'ясовано типи корупції, які мають місце в сфері безпеки й оборони держави: дрібна, елітна, пірамідальна. Акцентовано, що протидія корупційним проявам і ризикам у секторі безпеки й оборони на ві­домчому рівні є багатоаспектною та передбачає наявність відомчої нормотворчості антикоруп- ційної діяльності, що відповідає стратегічним антикорупційним документам держави, а також діяльність спеціальних підрозділів (відділів, служб) уповноважених виявляти факти корупції в діяльності особового складу та управлінських ланок сектору безпеки й оборони. Визначено, що протидія корупції в сфері безпеки й оборо­ни України має відповідне інституційне та нор­мативне забезпечення. Зауважено, що одним із питань, що стримує повноцінну реалізацію ан- тикорупційної стратегії в сфері безпеки й обо­рони України є відсутність визначеного законом порядку та каналів повідомлення викривачами інформації з обмеженим доступом. Розглянуто запропоновану НАКО класифікацію корупційних ризиків залучення та використання міжнародної допомоги у сфері безпеки та оборони. Зазна­чено, що саме корупційні ризики контролю за цільовим використанням міжнародної допомо­ги впливають на її обсяг для України. Зробле­но висновок, що одними із напрямків мінімізації корупційних ризиків на всіх етапах залучення та використання міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони України є нормативне забез­печення цієї сфери, розроблення та запрова­дження відповідного програмного забезпечення для належного обліку і моніторингу використан­ня міжнародної допомоги та прозорої звітності для країн партнерів. Реалізація зазначених на­прямків імовірно позначиться на обсягах залу­ченої від країн-партнерів міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони.

Посилання

Ануфрієв М.І., Копотун І.М., Коропатнік І.М., Кривенко О.В., Курилюк Ю.Б., Пєтков С.В. Запобігання корупції у Збройних Силах України. Особливості правозастосування під час дії воєнного стану. Київ : ВД «Професіонал», 2022. 608 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про Стратегію забезпечення державної безпеки» : Указ Президента України від 16.02.2022 р. № 56/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#-Text.

Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров та ін.; за ред. А.М. Михненка. 4-те вид., переробл. й доповн. Київ : ДННУ «Акад. фін. Управління» 2013. 666 с.

Аналіз міжнародного досвіду та найкращих практик щодо прозорої та підзвітної відбудови. 2022. 31 с. URL: https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/UA-international-experience-transparent-accountable-recovery.pdf.

Скочипляс-Павлів О.В. Корупція як негативне соціально-правове явище: ознаки та причини. Право та державне управлін-ня. 2019. № 2 (35), т. 2. С. 41-46. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2-2.6.

Сьомін С.В., Дрьомов С.В. Міжнародний досвід боротьби з корупцією в секторі безпеки: висновки для України. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. 2015. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/mizhnarodniy-dosvid-borotbi-z-korupcieyu-v-sektori-bezpeki.

Пархоменко-Куцевіл О. Проблеми забезпечення національної безпеки в умовах воєнного часу. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». 2023. Вип. 3. С. 143-150. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-3.19.

Данильченко Ю.Б. Корупція як загроза обороноздатності України. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15 квіт. 2016 р.). Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. Харків, 2016. С. 58-61.

Mats Berdal, David M. Malone. GREED & GRIEVANCE Economic Agendas in Civil Wars. URL: http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/uploads/2014/08/berdal-greed-and-grievances.pdf.

Сприйняття загрози корупції громадянами: оцінка влади та вимоги до змін під час війни. Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/187272768864fe0aeeca3944.73278994.pdf.

Пащенко Є.М., Чалий М.Г. Організаційно-правові засади протидії корупції в секторі безпеки й оборони України на відомчому рівні. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4, ч. 3. C. 212-216. DOI: https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.35.

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2021-2024 роки : Наказ Міністерства оборони України від 31.08.2021 р. № 264. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mouorders/mou_2021/264_nm.pdf.

Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки: Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2023 р. № 220. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text.

Проєкти НАЗК на час війни / Офіційний веб-сайт НАЗК. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/proekty-nazk-na-chas-vijny/.

Пащенко Є.М. Теоретико-методологічні засади контролю ризиків у Міністерстві оборони України та у Збройних силах України. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. 2023. Вип. 76, ч. 2. С. 69-74. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3 32 2.2022.76.2.11.

Міжнародна допомога у сфері безпеки. Як удосконалити систему. 2017. URL: https://nako.org.ua/storage/pdf/2021-08-03--09:23:42-17.06.06Mizhnarodna-dopomoha-u-sferi-bezpeky.-Yak-udoskonalyty-systemu.pdf.

Підготовка до НАТО: які антикорупційні реформи необхідно втілити в секторі оборони. State Watch. 2020. URL: https://statewatch.org.ua/publications/pidhotovka-do-nato-iaki-antykoruptsiyni-reformy-neobkhidno-vtilyty-v-sektori-oborony.

Голоднова Т.С. Корупційні ризики в питанні залучення міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони України. Нове українське право. № 5. 2021. С. 37-43.

Про затвердження Порядку організації взаємодії центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо залучення, отримання, передачі, обліку, моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для задоволення потреб сил безпеки і сил оборони у період воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2024 р. № 168. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2024-%D0%BF#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право