Визначення стану методологічного забезпечення дослідження державної антикорупційної політики в Україні

Автор(и)

  • К.В. Ростовська доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна https://orcid.org/0000-0002-6478-9114
  • Н.В. Гришина Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна https://orcid.org/0000-0001-6828-5338

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.87

Ключові слова:

боротьба із корупцією, антикорупційна політика, протидія корупції, метдологія наукового дослідження, метод пізнання

Анотація

У статті проаналізовано праці науковців, щодо методології дослідження формування ос­нов антикорупційної політики. Визначено, що під методологічною основою дослідження дер­жавної антикорупційної політики в Україні слід розуміти сукупність методів та способів пізнан­ня, що пов'язані з вирішенням наукової пробле­ми щодо розроблення цілісної теоретико-прикладної концепції державної антикорупційної політики та визначенням її сутності.

Досліджено методи вивчення державної ан­тикорупційної політики та обґрунтовано вико­ристання наступних методів наукового дослі­дження адміністративно-правових основ анти­корупційної політики: діалектичний, формаль­но-логічний, історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, системний аналіз, метод альтернатив.

Обґрунтовано методологічні основи дослі­дження: вивчення наукових надбань дослід­ників; аналіз наукових надбань науковців, які використовуючи ті чи інші методи наукового пі­знання дослідили проблематику щодо протидії корупції адміністративно-правовими засобами; узагальнення праць науковців, які безпосеред­ньо досліджували державну антикорупційну по­літику.

Завдяки обраній методології дослідження було отримано науково обґрунтовані висновки та результати, викладено авторське бачення теоретико-прикладної концепції державної антикорупційної політики, шляхів її подальшого роз­витку та удосконалення адміністративно-право­вих засад її забезпечення та регулювання.

З'ясовано, що систематизація наукових до­сліджень у тому чи іншому обсязі є одним із ме­тодів, яким користуються вчені для визначен­ня стану розробки проблеми у галузі протидії корупції, встановлення власної позиції та мето­дології висвітлення теоретичних та прикладних аспектів подолання цього негативного явища. Крім того, здійснення наукового аналізу відбу­вається з метою формування науково обґрун­тованих пропозицій спрямованих на удоскона­лення чинного законодавства, тлумачення вже існуючих його положень.

Доведено, що важливим для визначення змісту антикорупційної політики є з'ясування змісту корупції. Концепція антикорупційної по­літики базується на наукових дослідженнях ві­тчизняних та іноземних вчених, присвячених протидії корупції. Визначення стану методоло­гічного забезпечення дослідження державної антикорупційної політики в Україні передбачає узагальнення наукових методів її дослідження; огляд наукової літератури з антикорупційної те­матики, висвітлення українських та зарубіжних монографічних та інших праць щодо проблем протидії корупції; виявлення питань, що зали­шилися поза увагою науковців; формулювання завдань цього дослідження.

Посилання

Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Ф.О. Чмиленко, Л.П. Жук. Д.: РВВ ДНУ, 2014. 48 с.

Сокуренко В.В. Публічне адміністрування сферою оборони України: дис. д.ю.н. 12.00.07. адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків, 2016. 526 с.

Петрова А.С. Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі України. дис. на здобут. наук. ступ. кандидат. юрид. наук. Харків. 2017. с. 214. С. 14

Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: моногр. Київ: Атіка, 2001. 304 с.

Веклич В.О. Методологія дослідження адміністративно-правових засад політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні. URL: http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf.

Словник української мови: в 11 томах. Том 4, 1973. Стор. 692. URL: http://sum.in.ua/s/metodologhija.

Ростовська К.В. Щодо поняття методології дослідження державної антикорупційної політики в Україні «Актуальні питання адміністративного права та процесу» (Кривий Ріг, 01 грудня 2017). С. 155-157.

Теплюк М.О. Введення закону в дію: теоретико-правові проблеми законодавчого регулювання: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня. докт. юрид. наук : 12.00.01. К., 2014. С. 11.

Ходєєва Н.В. Методологія дослідження права на інформацію про стан свого. Форум права. 2017. № 2. С. 136-143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_2_23.

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2011. № 1126. Офіційний вісник України. 2011. № 85. С. 46. Ст. 3113. Код акту 58963/2011. [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право