Особливості застосування міжнародних стандартів щодо забезпечення прав та свобод людини в діяльності Служби безпеки України

Автор(и)

  • В.С. Степановський аспірант 2-го курсу навчання Навчально наукового інституту права Сумського державного університету, Україна https://orcid.org/0009-0009-4160-7574

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.88

Ключові слова:

права та свободи людини, міжнародні стандарти прав людини, Служба безпеки України, захист прав та свобод людини, органи державної безпеки

Анотація

Наукова стаття присвяченна дослідженню особливостей використання міжнародних стан­дартів щодо забезпечення прав та свобод люди­ни в діяльності Служби безпеки України.

На початку дослідження проаналізовано по­няття захисту прав та свобод людини, закрі­плення відповідних прав на рівні Конституції України. Надалі в статті розглянуто категорію «міжнародні стандарти в сфері прав людини», виокремлено основні міжнародно-правові акти, що закріплюють загальнолюдські стандарти захисту прав та свобод людини при цьому де­кларуючи як найвищу цінність суспільства та формують загальносвітове розуміння даних ка­тегорій та формують загальносвітове розуміння даних категорій.

Проаналізовано правове становище Служби безпеки України як одного з органів держав­ної влади в Україні, що здійснює правоохорон­ну діяльність, а також стандарти забезпечення прав та свобод людини в умовах воєнного ста­ну. Проведено аналіз чинних нормативно-пра­вових актів, які визначають особливості діяль­ності Служби безпеки України в сфері захисту прав та свобод громадян, основними з яких є Конституція України, Закон України «Про Служ­бу безпеки України». Проаналізовано норми За­гальної декларації прав людини, Європейської конвенції з прав людини, Женевських конвен­цій, якими визначаються особливості захисту прав та свобод людини як в мирній час, так і в період збройних конфліктів. Наголошується на важливості ефективної внутрішньодержав­ної реалізації норм міжнародного права у сфері захисту прав і свобод людини. Визначено стан­дарти щодо захисту прав та свобод людини у відповідності до міжнародних нормативно-пра­вових актів.

Досліджено особливості реалізації прав та свобод людини під час збройних конфліктів на основі практики Європейського Суду з прав лю­дини. Вказано за допомогою яких інструментів виконується реалізації норм міжнародного пра­ва на території України.

Посилання

Боднарчук І.О. Права і свободи людини : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра усіх освітньо-професійних програм (крім «081 - Право») КПІ ім. Ігоря Сікорського Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 154 с.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 28.03.2024).

Лежнін К.В. Стандарти забезпечення прав людини в діяльності Служби безпеки України в умовах воєнного стану. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 34/2022. С. 93-101.

Про Службу безпеки України : Закон України 25 березня 1992 року № 2229¬XII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text (дата звернення: 28.03.2024).

Чечіль Ю.О., Біла В.Р. Міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів державної безпеки: особливості застосування в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності Служби безпеки України: зб. матер. круглого столу (м. Київ, 5 жовтня 2022 року). Київ : НА СБУ, 2022. С. 159-163

Мішко М.С., Демиденко В.О. Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини та їх відображення в Конституції України. Права людини та сучасний світ - виклики сьогодення. Матеріали наук.-практ. круглих столів (м. Київ, 10 груд. 2021 р.). Київ: Нац. акад. внутрішніх справ, 2022. С. 76-79.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 28.03.2024).

Європейська конвенція з прав людини від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n300. (дата звернення: 28.03.2024).

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 08.06.1977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#-Text (Протокол І). (дата звернення: 28.03.2024).

Довідник із застосування статті 2 Європейської конвенції з прав людини. Право на життя. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_UKR.pdf (дата звернення: 28.03.2024).

Кримінально-процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n455. (дата звернення: 28.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право