До питання про принципу справедливості у системі принципів призначення кримінального покарання

Автор(и)

  • М.Ю. Леонович курсант 2 курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.100

Ключові слова:

справедливість, принцип справедливості, покарання, призначення покарання

Анотація

У сучасному суспільстві проблеми, пов'язані з розумінням та застосуванням принципу спра­ведливості у системі призначення покарань, викликають загальний інтерес.

Ця стаття досліджує сутність та роль прин­ципу справедливості у сучасному кримінально­му праві в процесі визначення покарань та його відповідність сучасним стандартам справедли­вості. Шляхом дослідження підходів до розумін­ня цього принципу у контексті кримінального права, автор має на меті виявити вплив принци­пу справедливості на процес призначення по­карань та роль цього принципу у забезпеченні рівності перед законом.

Автор у даній статті наголошує на тому, що призначення покарання має бути розумним, обґрунтованим і не допускати жорстокості, та має відбуватися лише у випадках вчинен­ня кримінальних правопорушень та з ураху­ванням всіх обставин справи. Забезпечення ефективності та законності в призначенні по­карань є ключовим аспектом судової діяльності в кримінальних провадженнях, що вимагає до­тримання відповідних принципів кримінального права.

У статті автором стверджується, що прин­цип справедливості проявляється у рівності перед законом, відповідності кримінального правопорушення та покарання, а також у спів- розмірності накладених покарань та вчинених кримінальних правопорушень.

Стаття підкреслює важливість адекватності покарань та неупередженого підходу в судовій практиці. Наголошується на необхідності систе­матичного аналізу судової практики та постій­ного оновлення законодавства для забезпе­чення справедливого призначення покарань. Автор приходить до висновку, що справедливе призначення покарань є важливою складовою правової держави та гарантує довіру до судової системи. Підкреслюється, що принцип справед­ливості має вирішальне значення у визначенні справедливості та адекватності призначених покарань у кримінальному праві.

Посилання

Зінченко І.О., Шевченко Є.В. (2022) Сучасні погляди на праворозуміння в контексті апгрейду кримінального законодавства України. Економічна теорія та право. № 1. с. 85-98.

Нікітін А. (2016). Принципи та загальні засади призначення покарання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 7. С. 187-190.

Вереша Р., Сулим Л. (2018). Зміст та значення психологічної теорії вини в кримінальному праві. Вісник Академії адвокатури України. № 3. С. 107-112.

Туляков В., Макаренко А. (2014). Призначення покарання. Вісник Асоціації кримінального права України. № 1. С. 208-227.

Федоров М. (2013). Поняття вини у сучасній юриспруденції. Наука і правоохорона. № 2. 380 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; за ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ-Харків: Юрінком Інтер. Право, 416 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право