Кримінологічний вимір діяльності працівників правоохоронних органів

Автор(и)

  • Л.І. Олефір кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри формування та розвитку професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби Інституту професійного розвитку, Пенітенціарна академія України, Україна https://orcid.org/0000-0003-4565-8968
  • С.В. Івашко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Пенітенціарна академія України, Україна https://orcid.org/0000-0003-2547-9276

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.101

Ключові слова:

Верховний Суд, Державне бюро розслідувань, дізнавач, досудове розслідування, кримінологічна характеристика, насильницькі злочини, правовий висновок, працівники правоохоронних органів, процесуальний статус, суб'єкти запобігання, суб'єкти кримінальних правопорушень (злочинів), судова правотворчість

Анотація

У статті досліджено окремі аспекти криміно­логічного виміру діяльності працівників право­охоронних органів. Зауважено, що термін «пра­цівник правоохоронних органів» досліджується через систему правоохоронних органів та кола їх працівників; ґрунтується на аналізі Кримі­нального кодексу України, рішень Конституцій­ного Суду України та інших нормативно-пра­вових актів. Обґрунтовано, що за суттю своїх службових повноважень працівники правоохо­ронних органів є активними учасниками кримі­нальних правовідносин, оскільки виступають у якості уповноважених службових осіб на яких покладається виконання правоохоронної функ­ції. Саме ця функція спрямована на забезпечен­ня законності та правопорядку, захист прав і свобод суб'єктів правових відносин від злочин­них посягань та реалізується шляхом виявлен­ня, розслідування, припинення і попередження кримінальних правопорушень. Акцентовано, що не виключається участь працівників правоохо­ронних органів у кримінальних правовідносинах у ролі суб'єктів кримінального правопорушення чи жертв злочинного посягання. Обґрунтовано, що злочинність серед працівників правоохо­ронних органів є особливо небезпечною з ог­ляду на ряд факторів та може бути зумовленою низкою певних детермінантів. Підкреслено, що серед сталих тенденцій вчинення кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів виділяють: рівень кримінальних пра­вопорушень вчинених правоохоронцями відпо­відає загальним тенденціям злочинності, служ­бові злочини переважають над кримінальними правопорушеннями загальної спрямованості, найбільшу кількість складають неправомірна вигода, зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, кату­вання та ін.

Саме тому законодавцем було створено но­вий правоохоронний орган - Державне бюро розслідувань, який розпочав свою діяльність у 2018 році.

Створення Державного бюро розслідувань як органу досудового розслідування стало гідною відповіддю законодавця на численні закиди су­спільства про необхідність позбавлення органів прокуратури функції досудового розслідування, а також, з врахуванням досвіду багатьох країн, дієвим механізмом запобігання, виявлення, при­пинення, розкриття і досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, відповідно до вимог Кримі­нального процесуального кодексу України. Це вчинення кримінальних правопорушень вищими посадовими особами, суддями та правоохорон­цями. До кримінальних правопорушень, які безспірно підслідні Державному бюро розслідувань, належать катування (стаття 127 Кримінального кодексу України), що вчиняються працівниками правоохоронних органів України.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Лук'яненко С.В. Працівники правоохоронних органів як особливі суб'єкти права на соціальне забезпечення. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. № 26. С. 340-349.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text (дата звернення: 22.03.24).

Созанський Т.І., Здреник І.В. Працівник правоохоронного органу як суб'єкт злочину: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 204 с.

Рішення Конституційного Суду України від 18.04.2012 у справі № 10-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-12#Text (дата звернення: 22.03.24).

Постанова Верховного Суду від 25.10.2021 у справі № 159/1383/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100579483 (дата звернення: 22.03.24).

Постанова Верховного Суду від 25.05.2023 у справі № 686/16180/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111221153 (дата звернення: 22.03.24).

Постанова Верховного Суду від 16.03.2023 у справі № 761/5584/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109675082# (дата звернення: 22.03.24).

Постанова Верховного Суду від 05.10.2022 у справі № 346/819/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106744531 (дата звернення: 22.03.24).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30.08.2023 у справі № 633/195/17. URL: https://lpd.court.gov.ua/adjudication/35336 (дата звернення: 22.03.24).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651- VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13, Ст. 88.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Законопроєкт 7279-д-П від 23.11.2018 URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64996 (дата звернення: 22.03.24).

Крижановський О. Органи внутрішніх справ як суб'єкт запобігання окремим злочинам службових осіб у сфері підприємницької діяльності. National Law Journal: Theory and Practice. Junie 2016. С. 173-176.

Лихогляд К., Горбань М. Реформована поліція: п'ять гучних злочинів за участі правоохоронців. Слідство-Інфо. URL: https://www.slidstvo.info/articles/reformovana-politsiya-p-yat-guchnyh-zlochyniv-za-uchasti-pravoohorontsiv/ (дата звернення: 22.03.24).

Про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2 (дата звернення: 22.03.24).

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII Відомості Верховної Ради України. 1996, № 6, Ст. 55.

Храмцов О.М. Щодо видів насильницьких злочинів. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/acc5d7d3-1bdd-44e0-9cdb-82cd233a0b1f/content (дата звернення: 22.03.24).

Макотченко Л.М. Детермінація перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 2. С. 162-166.

Злочини працівників ОВС України: аналіз сталих тенденцій. Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: https://www.helsinki.org.ua/publications/zlochyny-pratsivnykiv-ovs-ukrajiny-analiz-stalyh-tendentsij/ (дата звернення: 22.03.24).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право