Кримінально-правовий потенціал криміналізації незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги

Автор(и)

  • І.М. Ясінь кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8074-8953

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.107

Ключові слова:

криміналізація, принципи криміналізації, суспільна небезпека, незаконне використання, гуманітарна допомога, благодійні пожертви, безоплатна допомога, диференціація кримінальної відповідальності, псевдокриміналізація

Анотація

Досліджено кримінально-правовий потенціал криміналізації незаконного використання з ме­тою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомо­ги. Застосувавши вироблені теорією криміналь­ного права підстави криміналізації суспільно небезпечного діяння, встановлено соціальну необхідність існування норми, яка регламен­тує кримінальну відповідальність за незакон­не використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Виявлено наявність в Україні як соціальних, так і соціально-психо­логічних підстав для кримінально-правової за­борони, передбаченої ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Встановлено, що незаконне використання з метою отримання прибутку гу­манітарної допомоги, благодійних пожертв, без­оплатної допомоги є не поодиноким, а навпаки, поширеним суспільно небезпечним явищем. Іс­нування кримінальної відповідальності за діян­ня, передбачене ст. 201-2 Кримінального ко­дексу України, відповідає принципу співмірності позитивних і негативних наслідків криміналіза- ції. Однак, констатовано ряд системно-право­вих принципів криміналізації, які не враховані законодавцем під час криміналізації відповід­ного діяння. Встановлено, що законодавцем не дотримано критерій правової визначеності, як складової принципу верховенства права, який є необхідним у конструюванні криміналь­но-правових норм. З'ясовано, що недотриман­ня правил законодавчої техніки у процесі кон­струювання кримінально-правових норм, свід­чить про не ефективність відповідної правової норми на практиці. Встановлено, що внесення змін до Кримінального кодексу України, шля­хом доповнення його статтею про кримінальну відповідальність за незаконне використання гу­манітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги є псевдокриміналізацією, оскільки діяння, передбачені цією статтею мо­жуть бути кваліфіковані за іншими статтями цього Кодексу.

Посилання

Демидова Л.М. Щодо критеріїв якості кримінального законодавства (історичний аспект). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія : Право. 2010. Вип. 14. С. 128.

Панов М.І. Системний підхід у кримінальному праві та проблеми удосконалення кримінального законодавства. Право України. 2012. № 6. С. 227-241. URL : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6310/1/Panov_227_241.pdf.

Дудоров О.О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). Київ: ВАІТЕ, 2017. С. 51.

Шевчук А.В., Бондарук О.М. Кримінальна відповідальність за розкрадання гуманітарної допомоги. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. Том 2 (№ 72). С. 184-191. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/267678/263530.

Марін О.К. Проблеми кримінально-правової оцінки незаконного використання гуманітарної допомоги за КК України. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 6. С. 334-338. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2022/74.pdf.

Дудоров О.О., Мовчан Р.О., Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги: проблеми кваліфікації та удосконалення законодавства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. № 1. С. 21-37. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2023/04/1/1-2023-21-37.pdf.

Брич Л.П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: монографія. Київ. : Атіка, 2000. 288 с.

Панов М.І., Харітонов С.О. Суспільна небезпечність діяння - фундаментальна ознака поняття «кримінальне правопорушення». Юридична Україна. 2019. № 10. С. 13-20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2019_10_4.

Гацелюк В.О. Криміналізація суспільно небезпечних діянь протягом дії Кримінального кодексу України 2001 року: останні сюжети на фоні загальної палітри законодавчих рішень. Київ : ВАІТЕ, 2021. 228 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право