Європейський охоронний ордер: питання прогностичного інструментарію для захисту жертв кримінальних правопорушень

Автор(и)

  • І.В. Гловюк доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5685-3702

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.109

Ключові слова:

ЄС, апроксимація, домашнє насильство, Європейський охоронний ордер, потерпілий, заходи безпеки, обмежувальний припис, обмежувальний захід, директива

Анотація

У статті проведено дослідження Європей­ського охоронного ордера (далі - ЄОО) у кон­тексті захисту потерпілих від злочинів. Розгля­нуто такі аспекти: загальні питання сутності та мети ЄОО; його співвідношення з заходами за національним правом країни ЄС; умови видачі; порядок видачі та виконання; захист прав осіб, які створюють небезпеку; специфіку виконан­ня. Розглянуто співвідношення заходів за ЄОО з заходами забезпечення безпеки та обмежуваль­ними заходами і обмежувальними приписами за українським законодавством.

Указано, що європейські дослідники виділя­ють ряд недоліків у регламентації ЄОО, що впли­ває на ефективність цього інструменту; це свід­чить про те, що положення Директиви 2011/99/ EU можуть у перспективі трансформуватись. У якості висновків також зазначено, що: 1) ЄОО не буде застосовний для заходів забезпечен­ня безпеки, які регламентовано «Про забезпе­чення безпеки осіб, які беруть участь у кримі­нальному судочинстві», зважаючи на перелік заходів у ст. 5 Директиви 2011/99/EU та поло­ження про те, що особа, яка створює небезпе­ку, має бути заслухана; 2) ЄОО загалом зможе бути застосований для взаємодії щодо обмежу­вальних приписів у порядку Цивільного проце­суального кодексу України та обмежувальних заходів за Кримінальними кодексом України та Кримінальним процесуальним кодексом України (хоча можуть бути питання через адміністратив­но-правову та кримінально-правову санкцію за домашнє насильство, і такий підхід українського законодавця може викликати питання і стосов­но подвійної кримінальності у порівнянні з кри­мінально караними діяннями інших країн ЄС, що може викликати неможливість звернення до ін­ших країн за процедурою ордера та виконання ордера в Україні); 3) через те, що у Директиві 2011/99/EU мова йде про захист від будь-яких кримінальних правопорушень, для виконання ЄОО обов'язково потрібно буде вносити зміни до КПК України.

Посилання

Гловюк І.В. Архітектоніка КПК України в аспекті права ЄС: деякі прогнози. Україна - ЄС: питання гармонізації кримінального та кримінального процесуального законодавства: матеріали Круглого столу (22 червня 2023 року) / упор. І.В. Гловюк, Н.Р. Лащук. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. С. 77-83.

Directive 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the European protection order. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0099.

Климкевич Р.А. Кримінальне процесуальне законодавство України та Європейського Союзу: апроксимація та диференціація. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. - Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2022. 285 с.

The European Protection Order. Its Application to the Victims of Gender Violence. Madrid, 2015. 234 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/281555482.

S. van der Aa, J.W. Ouwerkerk The European Protection Order: No time to waste or a waste of time? European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 2011. № 19 (4). P. 267-287. URL: https://web.archive.org/web/20170922042312id_/https://pure.uvt.nl/ws/files/1370573/Aa_The_European_Protection_Order_final_111202_postprint_embargo_1_y.pdf.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the European protection order, COM(2020)187final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A187%3A-FIN.

Lonati S. Is the European Protection Order Sufficiently Robust to Prevent any Discrimination among Victims Moving Across the European Union? An Assessment of the First Seven Years. European Criminal Law Review. DOI: 10.5771/2193-5505-2018-3-332.

Ioana-Minodora Rusu. Issuance and Trans-mission Of The European Protection Order In The European Union. Critical Opinions. De Lege Ferenda Proposals. Perspectives of Business Law Journal. 2016. Volume 5, Issue 1. November. P. 214-219. URL: https://businesslawconference.ro/revista/articole/an5nr1/Art.%2029%20Minodora%20Rusu.pdf.

Kodeks postępowania karnego. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність